Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Άρχισαν τα όργανα, η, το χρονικό ενός αναγγελθέντος θανάτου;

Άρχισαν τα όργανα, η,  το χρονικό ενός αναγγελθέντος θανάτου;


Τροποποίηση του Ν. 3919/2011 με τον Ν.4038/2012 άρθρο 16 παράγραφος 4 και χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης όλων των επαγγελμάτων.


Τροποποίηση(Ν.4038/2012 άρθρο 16 παράγραφος 4) του Ν. 3919/2011 και ανακοίνωση του υπουργείου οικονομικών με το χρονοδιάγραμμα απελευθέρωσης όλων των επαγγελμάτων.


Τα στοιχεία για το τι ισχύει πλέον σε κάθε επάγγελμα πρέπει να αναρτώνται από τα αρμόδια υπουργεία στην ιστοσελίδα του υπουργείου Οικονομικών www.minfin.gr. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να βρουν εκεί και όλα τα σχετικά νομικά κείμενα για να ξεκινήσουν τη δραστηριότητά τους...!


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Με το νόμο 3919/2011 «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση των αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 2 Μαρτίου 2011 (ΦΕΚ 32 Α) η κυβέρνηση προχώρησε στο άνοιγμα των κλειστών επαγγελμάτων, σημαντικό βήμα, που αποτελεί δέσμευση του Μνημονίου Οικονομικής και Χρηματοπιστωτικής Πολιτικής. Με το νόμο αυτόν εξασφαλίζεται η επαγγελματική ελευθερία και η προστασία του ανταγωνισμού, με την άρση περιορισμών και φραγμών στην οικονομική ελευθερία και τη συνακόλουθη ελεύθερη λειτουργία των αγορών.

Ειδικότερα, με τις διατάξεις του Κεφαλαίου Α του νόμου, καταργούνται οι παρακάτω περιορισμοί που αναφέρονται στην πρόσβαση και την άσκηση όλων των επαγγελμάτων. Συγκεκριμένα με το άρθρο 2 του νόμου καταργούνται :

- Περιορισμοί ως προς τον αριθμό των προσώπων που μπορούν να εξασκούν ένα επάγγελμα (πληθυσμιακά κριτήρια, numerus clauses)
- H εξάρτηση της διοικητικής άδειας από την ύπαρξη «πραγματικής ανάγκης» κατά την ουσιαστική εκτίμηση της διοικητικής αρχής
- Οι γεωγραφικοί περιορισμοί στην άσκηση του επαγγέλματος
- Οι ελάχιστες αποστάσεις μεταξύ όμοιων επαγγελματικών εγκαταστάσεων
-Η απαγόρευση δημιουργίας περισσότερων εγκαταστάσεων από το ίδιο πρόσωπο
        Η επιβολή υποχρέωσης στον ασκούντα το επάγγελμα να προσφέρει μαζί με τη δική του υπηρεσία και άλλες συγκεκριμένες υπηρεσίες
- Οι προβλέψεις είτε αποκλειστικής δυνατότητας διάθεσης είτε απαγόρευσης διάθεσης είδους αγαθών από ορισμένες κατηγορίες επαγγελματικών εγκαταστάσεων
- Η επιβολή ή η απαγόρευση ασκήσεως επαγγέλματος με ορισμένη εταιρική μορφή
- Οι περιορισμοί που σχετίζονται με τη συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο
- Η επιβολή υποχρεωτικών κατώτατων τιμών ή αμοιβών για τη διάθεση αγαθών ή την προσφορά υπηρεσιών

Παράλληλα με το άρθρο 3 καταργείται η απαίτηση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση επαγγέλματος και αντικαθίσταται με την απλή αναγγελία έναρξης επαγγέλματος, συνοδευόμενης από τα απαραίτητα δικαιολογητικά. Αν μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της αναγγελίας η αρμόδια αρχή δεν απαγορεύσει την άσκηση του επαγγέλματος, εφόσον δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, το επάγγελμα ασκείται ελεύθερα.

Σημειώνεται ότι η γενική ρύθμιση του Κεφαλαίου Α αφορά όλα τα επαγγέλματα, εκτός από αυτά που αναφέρονται στο Κεφάλαιο Β, δηλαδή στα επαγγέλματα του δικηγόρου, του μηχανικού/αρχιτέκτονα, του συμβολαιογράφου και του ορκωτού ελεγκτή, για τα οποία θεσπίζονται με τον ανωτέρω νόμο συγκεκριμένες διατάξεις. Δεν αφορά επίσης τη λειτουργία των φαρμακείων και των οδικών εμπορευματικών μεταφορών, που ρυθμίζονται με ειδικούς νόμους, καθώς και τους γεωτεχνικούς.

Με το άρθρο 4§16 του νόμου 4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 2 Φεβρουαρίου 2012 (ΦΕΚ 14 Α), η Κυβέρνηση προχώρησε στην συμπλήρωση του Ν.3919/2011 με την γενική κατάργηση των νομοθετικών διατάξεων, κανονιστικών πράξεων και ερμηνευτικών εγκυκλίων που αντιβαίνουν στην κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και στην άσκηση επαγγελμάτων και στην κατάργηση αδικαιολόγητων απαιτήσεων προηγούμενων διοικητικών αδειών για την άσκηση επαγγελμάτων.

Η εφαρμογή των διατάξεων του νόμου αναμένεται να συμβάλει στη μείωση των τιμών και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων αγαθών και υπηρεσιών, στη δημιουργία περισσότερων και καλύτερων ευκαιριών απασχόλησης, κυρίως για νέους επαγγελματίες και τελικά στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της ανάπτυξης της οικονομίας.

Στον ενδεικτικό κατάλογο πεδίου εφαρμογής που εμφανίζεται έχουν καταγραφεί τα επαγγέλματα αρμοδιότητας κάθε Υπουργείου. Ο κατάλογος θα ενημερώνεται ανάλογα με την πορεία εφαρμογής του ν. 3919/2011 (με έκδοση εγκυκλίων, νόμων, προεδρικών διαταγμάτων, γνωμοδοτήσεων Επιτροπής Ανταγωνισμού κ.α.)

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Ν. 3919/2011

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΤΑΜΙΕΥΣΗ (PRIOR ACTIONS)
1. Ιδιωτικοί φορείς παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Ιατρεία-Πολυιατρεία, Οδοντιατρεία- Πολυοδοντιατρεία, Διαγνωστικά Κέντρα, Κέντρα Αποθεραπείας -Αποκατάστασης)
2. Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης
3.Οδοντοτεχνικά εργαστήρια
4. Καταστήματα οπτικών ειδών και τμημάτων φακών επαφής
5. Εργαστήρια Φυσικοθεραπείας
6. Εργαστήρια αισθητικής
7. Μονάδες αδυνατίσματος – διαιτολογικές μονάδες
8. Φορτοεκφορτωτές
9. Εταιρείες προσωρινής απασχόλησης
10. Ιδιωτικά Γραφεία Συμβούλων Εργασίας
11. Ορκωτοί Εκτιμητές
12. Λογιστές / φοροτέχνες
13. Αναλογιστές
14. Ξεναγοί
15. Μεσίτες
16. Ωδεία – Σχολές χορού – σχολές δραματικής τέχνης - Κινηματογράφος (40 επαγγέλματα) (ΓΓ πολιτισμού)

Q1 – ΤΕΛΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2012

1. σχολές οδήγησης - εκπαιδευτές (ΓΓ Μεταφορών)
2. μηχανοτεχνίτες (ΓΓ Μεταφορών)
3. εκτελωνιστές (ΓΓ Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων)
4. χημικοί ναυτιλίας (ΓΓ Φορολογικών & Τελωνειακών Θεμάτων)
5. κομμωτές – κουρείς (ΓΓ Δημόσιας Υγείας)
6. τεχνίτες χεριών – ποδιών (ΓΓ Δημόσιας Υγείας)
7. διοργάνωση εκθέσεων (ΓΓ Εμπορίου)
8. ραδιοτεχνίτες – ραδιοηλεκτρολόγοι (ΓΓ Μεταφορών)
9. ενεχυροδανειστές (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας)
10. κλειθροποιοί(Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας)
11. αργυραμοιβοί (Αρχηγείο Ελληνικής Αστυνομίας)
12. οδηγοί- ιδιοκτήτες ταξί (ΓΓ Μεταφορών)

Q2 – ΤΕΛΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2012
1. Ενεργειακοί Επιθεωρητές (Ειδική Γραμματεία Επιθεώρησης Περιβάλλοντος & Ενέργειας)
2. Εμπορεία Πετρελαιοειδών (ΓΓ Ενέργειας & Κλιματικής Αλλαγής – αναμονή γνωμοδότησης ΕΑ)
3. Καπνοπωλείο – περίπτερο – κυλικείο (Υπ Εθνικής Άμυνας - αναμονή γνωμοδότησης ΕΑ)
4. Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς & Τράπεζα της Ελλάδας – 5 επαγγέλματα (Υπ Οικονομικών)
5. επιχείρηση ενοικίασης λιμουζίνων (ΓΓ Μεταφορών – ΓΓ Τουρισμού)
6. λιμενεργάτες (ΓΓ Εργασίας)
7.ΙΚΤΕΟ (ΓΓ Μεταφορών)
8. κατ΄οίκον διδασκαλία (ΓΓ Υπ. Παιδείας)
9. διδασκαλία σε φροντιστήρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και κέντρα ξένων γλωσσών (ΓΓ Υπ. Παιδείας)

..................................................


Πέμπτη, 19 Απριλίου 2012

Εξετάσεις Υποψηφίων Οδηγών... Τι πρέπει να κάνουμε;

Εξετάσεις Υποψηφίων Οδηγών... Τι πρέπει να κάνουμε;

Οι Εξετάσεις των Υποψηφίων Οδηγών και η ζητούμενη Διαφάνεια!
Μια άποψη για το τι πρέπει να κάνουμε...! Είναι ανάγκη, και απαιτήσεις των καιρών, επιτέλους κάτι να αλλάξει...!
Από την εκπομπή της ΕΡΑ Ηρακλείου: Βήμα στην οδική ασφάλεια, η παρέμβαση του Άρη Ζωγράφου στον κύκλο, συζητήσεων, διαβουλεύσεων, και αντεγκλήσεων, για το πώς στην ουσία, θα εξωραΐσουμε το σύστημα παραγωγής οδηγών! Μια ακόμα γνώμη… η οποία βρίσκεται στον αντίποδα της φερόμενης άποψης...!

Αρχικά… Γιατί γίνονται  εξετάσεις;

Αποτελούν οι εξετάσεις, έτσι όπως γίνονται, προϋπόθεση για την όποια αντικειμενική και  αξιόπιστη αξιολόγηση;
Πότε είναι παιδαγωγικά αποδεκτές οι εξετάσεις;  Και αν συμφωνήσουμε στον χρόνο... Πώς είναι παιδαγωγικά σωστό, και κοινωνικά δίκαιο να γίνονται οι εξετάσεις;
Και  αφού λύσουμε τα παραπάνω ζητήματα ας  αποφασίσουμε επιτέλους... Αν χρειάζονται εξεταστές;  Ποιοι θα είναι; Και τι  δεξιότητες πρέπει να ενσωματώνουν;
Ζητήματα που παραμένουν άλυτα, και μάλλον δεν θα λυθούν ποτέ… αν δεν αποφασίσουμε να θάψουμε ένα σύστημα εκπαίδευσης και αξιολόγησης,  που έχει πεθάνει προ πολλού!

Ακούστε την:

........................................................................

Τετάρτη, 18 Απριλίου 2012

Αλλαγή ημερομηνίας Εκλογών Ομοσπονδίας


Αλλαγή ημερομηνίας Εκλογών Ομοσπονδίας
Λόγω προβλήματος με την διαθεσιμότητα της αίθουσας οι εκλογές μεταφέρονται μία βδομάδα πιο πίσω, ως εκ τούτου οι εκλογές της Ομοσπονδίας θα διεξαχθούν το Σάββατο και την Κυριακή 9 και 10 Ιουνίου 2012 αντίστοιχα  στο κτήριο της ΓΣΕΒΕΕ στην οδό Καποδιστρίου 24.
Παρακαλούνται τα σωματεία μέλη να τακτοποιήσουν τις εκκρεμότητες τους με τα των εκλογών τους για να μπορέσουμε να έχουμε την δυνατή μεγαλύτερη συμμετοχή στις εκλογές της Ομοσπονδίας και εκπροσώπηση στην ΓΣΕΒΕΕ.

Κυριακή, 15 Απριλίου 2012

Τετάρτη, 11 Απριλίου 2012