Κυριακή, 24 Νοεμβρίου 2013

Εκπαίδευση και Οδική Ασφάλεια

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων διοργανώνει στις 27 Νοεμβρίου 2013, εσπερίδα με τίτλο "Εκπαίδευση και Οδική Ασφάλεια". Ο ΣΕΣ συνεχίζει τον κύκλο εσπερίδων που διοργανώνει με εσπερίδα που θα λάβει χώρα την Τετάρτη 27 Νοεμβρίου 2013 στο αμφιθέατρο του ΤΕΕ (Νίκης 4, Σύνταγμα) με τίτλο "Εκπαίδευση και Οδική Ασφάλεια" και ώρα 5.30μμ-8.30μμ.

Το πρόγραμμα:

Παρασκευή, 26 Ιουλίου 2013

Διακοπές Εξετάσεων

Ανακοινώθηκε το χρονικό διάστημα διακοπής πρακτικών εξετάσεων υποψηφίων οδηγών για την περιοχή ευθύνης όλων των υπηρεσιών Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφέρειας Αττικής ως εξής:

 1. Παρασκευή 9 Αυγούστου 2013, τελευταία μέρα πρωτοβάθμιων πρακτικών εξετάσεων
 2. Δευτέρα 12 Αυγούστου 2013, τελευταία μέρα δευτεροβάθμιων πρακτικών εξετάσεων
Από την Δευτέρα 19 Αυγούστου 2013, οι πρακτικές εξετάσεις διεξάγονται κανονικά

Άντε και καλά "μπάνια...!" 

......................................

Κυριακή, 3 Φεβρουαρίου 2013

552/88 Οι διαφωνίες και οι προτάσεις συνεχίζονται...!


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. 552/88/7-1-2013 

ΑΡΘΡO 1

 Η διάρκεια κάθε ώρας θεωρητικής εκπαίδευσης καθορίζεται σε σαράντα
πέντε (45) λεπτά της ώρας. Μεταξύ δύο (2) συνεχόμενων ωρών διδασκαλίας  παρεμβάλλεται υποχρεωτικά διάλειμμα δεκαπέντε (15) λεπτών της ώρας. Η θεωρητική εκπαίδευση κάθε υποψήφιου οδηγού δεν μπορεi να υπερβαίνει ημερησίως τον ανώτατο αριθμό ωρών που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του π.δ. 208/2002 (Α΄ 194), όπως ισχύει κάθε φορά.

Δεν είναι δυνατόν να ισχύει κάτι διαφορετικό στη διδασκαλία των ΠΕΙ, και κάτι άλλο στο ΚΕΘΕΥΟ. Πρέπει να εναρμονιστεί ο τρόπος διδασκαλίας.

ΑΡΘΡΟ 2
7. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών C1 ή C και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία D1 ή D, απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης. Ο ίδιος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων απαιτείται και στην περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών D1 ή D και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία C1 ή C.

Να αποσαφηνιστεί αν είναι απαραίτητη η θεωρητική εξέταση.

ΑΡΘΡΟ 3
1. Η έναρξη πρακτικής εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης πραγματοποιείται μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση.

Αυτή η διάταξη δεν βοηθάει σε τίποτε. Να συνεχιστεί η παράλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

9. Κατά την πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών, ο εκπαιδευτής υποχρεούται να μεριμνήσει για την άρτια εκπαίδευσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και των κανόνων ασφαλούς οδήγησης, καθώς επίσης και να τους παράσχει γνώσεις επί της τεχνικής του οχήματος και της συντήρησής του. Ο εκπαιδευτής έχει επίσης την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών, η οποία τεκμαίρεται ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής των υποψηφίων στην δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Τι σημαίνει ο όρος τεκμαίρεται; (να παραληφθεί)
Αφού η εκπαίδευση δεν είναι είναι δωρεάν, είναι στη διακριτική ευχέρεια του υποψηφίου η δήλωση συμμετοχής του στις εξετάσεις.

10. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φορούν τον απαιτούμενο εξοπλισμό της παραγράφου 6 του Άρθρου 10 της παρούσας.
Ο απαιτούμενος εξοπλισμός να θεωρείται άρτιος με την προσθήκη εξωτερικών βοηθημάτων (επιγονατίδες,επιαγκωνίδες). Η χρήση του εξοπλισμού είναι απαραίτητη και για την κατηγορία ΑΜ.

ΑΡΘΡΟ 4
Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών, να είναι κάτοχοι τουλάχιστον της άδειας οδήγησης της κατηγορίας που εξετάζουν. Να υπηρετούν σε θέσεις σχετιζόμενες με το αντικείμενο.

ΑΡΘΡΟ 5
2. Ο προγραμματισμός της θεωρητικής εξέτασης γίνεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, αφού προσκομισθεί το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) του υποψηφίου, από τον ίδιο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του και προσκομιστεί απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για την εξέταση ύψους δέκα (10) ευρώ υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970, όπως ισχύει (όπως εμφανίζεται στον συνημμένο Πίνακα 3 του Παραρτήματος V).

Τα παράβολα να εκδίδονται από τις ΔΟΥ και όχι από την ΕΤΕ. (Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού). Να διευκρινιστεί, αν το παράβολο στην ταυτόχρονη κατάθεση είναι μόνο 10 ευρώ, δεδομένου ότι και σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία της θεωρητικής εξέτασης είναι ενιαία.

Τα παράβολα να είναι απαιτητά στην παραλαβή της άδειας οδήγησης.
Μπορεί ο υποψήφιος να αναβάλλει την εξέτασή του, χωρίς να επιβαρυνθεί με παράβολο 10 ευρώ;
Ο προγραμματισμός της θεωρητικής εξέτασης γίνεται εφόσον ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τις ελάχιστες προβλεπόμενες από την παρούσα απόφαση ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης για την αιτούμενη κατηγορία άδειας οδήγησης και υποβληθούν σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου και της Σχολής Οδηγών ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. που αφορούν στις πραγματοποιηθείσες ώρες θεωρητικών μαθημάτων. Συγκεκριμένα στην υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου θα αναγράφεται το σύνολο των πραγματοποιημένων μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης για την αιτούμενη κατηγορία άδειας οδήγησης, ενώ η υπεύθυνη δήλωση της Σχολής Οδηγών ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. θα συνοδεύεται από αναλυτική ωριαία κατάσταση της θεωρητικής εκπαίδευσης στην οποία θα αναγράφονται το σύνολο μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και ανά ώρα εκπαίδευσης τα εξής:
α) Ημερομηνία και ώρα εκπαίδευσης,
β) Περιεχόμενο εκπαίδευσης,
γ) Εκπαιδευτής,
δ) Αριθμός σελίδας και γραμμής από μητρώο υποψηφίου,

Κατάργηση της συγκεντρωτικής κατάστασης. Μείωση της γραφειοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν την εποχή που η ΔΟΥ καταργεί τα συνοδευτικά βιβλία, να προστίθενται περιττές υποχρεώσεις, τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών. Η Κοινότητα χάριν της οποίας δημιουργήθηκε η παρούσα ΥΠ.ΑΠ. συχνά πυκνά μας υπενθυμίζει τα περί αύξησης της παραγωγικότητας. Σύνεση προς αποφυγήν νέας παραδοχής σφαλμάτων.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση την ημέρα της εξέτασης παρόντων των εξεταστών.

ΑΡΘΡΟ 6
Επαναφορά του βιβλίου των αναλφάβητων, με πιο αυστηρά κριτήρια για την υπαγωγή των υποψηφίων  στην εν λόγω μορφή εξέτασης.

ΑΡΘΡΟ 7
Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά το χρόνο της πρακτικής εκπαίδευσης ή της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς η ευθύνη βαρύνει τον εκπαιδευτή, χωρίς να αποκλείεται η συνυπαιτιότητα του υποψηφίου οδηγού, εφόσον υφίσταται τέτοια.

Ορισμός της αξιόποινης πράξης αναλυτικά. Ποιές είναι οι αξιόποινες πράξεις;

3. Ο προγραμματισμός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς γίνεται από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού προσκομισθεί το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) του υποψηφίου, από τον ίδιο ή από το νόμιμο εκπρόσωπό του και προσκομιστεί απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για την εξέταση ύψους δέκα (10) ευρώ υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970,
Προς τι το παράβολο στην πρακτική εξέταση;
Ο  προγραμματισμός της πρωτοβάθμιας δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς γίνεται εφόσον πληρείται η προϋπόθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας και ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει τις ελάχιστες προβλεπόμενες, από την παρούσα απόφαση, ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και υποβληθούν σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου και της Σχολής Οδηγών που αφορούν στις πραγματοποιηθείσες ώρες πρακτικής εκπαίδευσης, καθώς και της θεωρητικής εκπαίδευσης εφόσον δεν απαιτείται η θεωρητική εξέταση.

Να εξηγηθεί, πόσα θα είναι τελικά τα υποχρεωτικά μαθήματα δεδομένου ότι πολλά μαθήματα για ευνόητους λόγους διεξάγονται τις προηγούμενες ημέρες των εξετάσεων. Κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης. Ανέφικτη η εφαρμογή της.

Συγκεκριμένα στην υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου θα αναγράφεται το σύνολο των πραγματοποιημένων μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης για την αιτούμενη κατηγορία άδειας οδήγησης, ενώ στην υπεύθυνη δήλωση της Σχολής Οδηγών θα βεβαιώνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ΚΟΚ, ότι ο υποψήφιος είναι ικανός για την οδήγηση και έχει τις αναγκαίες γνώσεις και επιδεξιότητα της αιτούμενης κατηγορίας και θα συνοδεύεται από αναλυτική ωριαία κατάσταση της πρακτικής εκπαίδευσης στην οποία θα αναγράφονται το σύνολο μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης και ανά ώρα εκπαίδευσης ως εξής:
α) Ημερομηνία και ώρα εκπαίδευσης,
β) Εκπαιδευτής,
γ) Αριθμός θεωρητικών μαθημάτων εφόσον δεν απαιτείται η θεωρητική εξέταση,
δ) Αριθμός σελίδας και γραμμής από μητρώο υποψηφίου,

Απαράδεκτη και επικίνδυνη η υπεύθυνη δήλωση γιατί αφήνει έκθετο τον εκπαιδευτή σε περίπτωση λάθους (συνηθισμένο φαινόμενο).
Ασφαλώς και δεν είναι δυνατό να βεβαιώνει ο εκπαιδευτής την επιδεξιότητα του υποψηφίου. Ο εξεταστής είναι αυτός που θα το κρίνει και άρα θα το βεβαιώσει αυτό.
Να καταργηθεί η αναλυτική ωριαία κατάσταση (περιττές εργασίες, γραφειοκρατία και μόνον).
Προτείνεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σωματική του ακεραιότητα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και εξέτασης των κατηγοριών ΑΜ,Α1,Α2 και Α.

Υποψήφιος που παρουσιάζεται την προγραμματισμένη ημέρα για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς χωρίς τα απαραίτητα για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας δικαιολογητικά ή χωρίς τον εκπαιδευτή του και το εκπαιδευτικό όχημα θεωρείται μη προσελθών και προγραμματίζεται μετά από εξήντα (60) ημέρες.Σε περίπτωση που υποψήφιος προσέλθει χωρίς τα απαραίτητα ιατρικά βοηθήματα (όπως γυαλιά οράσεως, ακουστικά βαρηκοΐας, όπως αυτά αναγράφονται στις παρατηρήσεις του Δ.Ε.Ε.) δεν διενεργείται η εξέταση, σημειώνεται σχετική παρατήρηση στο Δ.Ε.Ε., ο υποψήφιος θεωρείται μη προσελθών και προγραμματίζεται μετά από εξήντα (60) ημέρες.

Προτείνεται, σε αυτές τις περιπτώσεις ο προγραμματισμός να γίνεται σε τριάντα ημέρες.

5. Στην περίπτωση που ο παριστάμενος εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αποχωρήσει αδικαιολόγητα ή δηλώσει κώλυμα ή δεν προσκομίσει τα απαραίτητα για την παράστασή του δικαιολογητικά ήτοι άδεια εκπαιδευτή ή αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή
ή ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή, υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτή και δελτίο ισχύοντος τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ ή δελτίου καταλληλότητας τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ ή τα κατάλληλα εξαρτήματα (όπως εγκεκριμένα κράνη κλειστού τύπου, συσκευές επικοινωνίας, ενδεικτική λυχνία ή βομβητή, πινακίδες, γιλέκα), ο προγραμματισμός του υποψηφίου οδηγού γίνεται μετά από τριάντα (30) ημέρες και σημειώνεται σχετική παρατήρηση στο Δ.Ε.Ε. και στο πρακτικό εξέτασης.

Απαράδεκτη για το κύρος και την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτή απέναντι στους μαθητές του.

6. Στην περίπτωσης βλάβης του οχήματος (είτε αρχικά είτε κατά την διάρκεια της εξέτασης) που έχει σαν συνέπεια την αδυναμία έναρξης ή συνέχισής της ή εμφανούς ακαταλληλότητας του οχήματος η οποία είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ατύχημα, ο πρώτος εξεταστής θα αναγράψει στο Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου «Άμεσος προγραμματισμός λόγω βλάβης του οχήματος» οπότε ο προγραμματισμός θα γίνεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα προγραμματισμού της οικείας υπηρεσίας το συντομότερο δυνατόν αλλά με την προσκόμιση νέου ισχύοντος δελτίου καταλληλότητας του οχήματος. Στην εμπρόσθια πλευρά του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου ή του Δελτίου Καταλληλότητας τίθεται από τον πρώτο εξεταστή η ένδειξη «Όχημα ακατάλληλο για εξέταση λόγω ……………. Απαιτείται επανέλεγχος». Η σημείωση αυτή καθιστά το δελτίο άκυρο και ως εκ τούτου δεν θα γίνεται δεκτό από επόμενους εξεταστές ως ισχύον.
Κατάργηση του επανελέγχου ΚΤΕΟ.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί τη συνέχιση της εξέτασής του με άλλο όχημα της ίδιας Σχολής Οδηγών, τότε στο Τμήμα ΙΙ του Δ.Ε.Ε. τίθεται η σφραγίδα της σχολής που κατέχει το νέο όχημα, η υπογραφή του εκπαιδευτή και ο αριθμός κυκλοφορίας του νέου οχήματος.
Μάλλον πρόκειται για λάθος στη διατύπωση.
7. Υποψήφιος ο οποίος μέσα σε τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.), δεν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σχετικές διαδικασίες εξέτασης, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να υποστεί εκ νέου θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και εξέταση. Το χρονικό περιθώριο των τριών (3) ετών δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν της τριετίας για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και για λόγους ανωτέρας βίας (όπως αναβολή προγραμματισμένων εξετάσεων λόγω απεργιών, σεισμού, παγετού, καύσωνα, πλημμύρας). Άδεια οδήγησης εκδίδεται μόνο όταν η εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς γίνεται εμπρόθεσμα δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την λήξη της ισχύος του Δ.Ε.Ε..

Γιατί ο υποψήφιος να υποστεί όλα αυτά. Ο υποψήφιος να διατηρεί τα κεκτημένα (ιατρικές εξετάσεις και επιτυχία στη θεωρητική εξέταση).

8. Ο υποψήφιος οδηγός μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να εξετασθεί σε εκπαιδευτικό όχημα χωρίς ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την έκδοση του Δ.Ε.Ε, αναγράφεται στη θέση «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» του Τμήματος Ι η ένδειξη «Εξέταση με όχημαχωρίς ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη» ή ο «Κωδικός 78». Στην περίπτωση κατά την οποία Δ.Ε.Ε. δεν φέρει τέτοια ένδειξη στον χώρο των παρατηρήσεων και η εξέταση πραγματοποιείται με όχημα χωρίς ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη ο πρώτος εξεταστής αναγράφει στο Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου την προαναφερόμενη παρατήρηση. Όσοι κατέχουν άδεια οδήγησης οχήματος με τους παραπάνω περιορισμούς «Κωδικός 78» και θέλουν να την μετατρέψουν σε άδεια οδήγησης οχήματος χωρίς τους περιορισμούς αυτούς (άρση περιορισμού), υποχρεούνται, εκτός από την πρακτική εκπαίδευση που ορίζεται στο Άρθρο 13 (Πρακτική Εκπαίδευση) της παρούσας, να υποστούν δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς σε εκπαιδευτικό όχημα με ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη, της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα απόφαση.

Να διευκρινιστεί τι θα γίνει με τους κωδικούς για το συμπλέκτη.

9. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίου οδηγού, όπως και η πρακτική εκπαίδευσή του, πρέπει να γίνεται σε αστικούς δρόμους οι οποίοι πρέπει να παρουσιάζουν τις διάφορες δυσκολίες που ενδέχεται να συναντήσει ο οδηγός και αν είναι δυνατόν, σε δρόμους που βρίσκονται έξω από τις πόλεις, σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και σε αυτοκινητόδρομους. Είναι επίσης υποχρεωτική η πρακτική εκπαίδευση και επιθυμητή η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υπό διαφορετικές συνθήκες πυκνότητας κυκλοφορίας και κατά τη διάρκεια της νύκτας.

Πως θα γίνεται η εξέταση κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά τη θερινή περίοδο; Άρα επιθυμητή και όχι υποχρεωτική.

11. Οι ξενόγλωσσοι υποψήφιοι οδηγοί, ανεξαρτήτως σε ποια γλώσσα εξετάστηκαν θεωρητικά, θα ρέπει να αντιλαμβάνονται τις οδηγίες και τις παρατηρήσεις των εξεταστών στην ελληνική γλώσσα, κατά την διάρκεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς (όπως, κατανόηση παραγγελμάτων). Ο εξεταστής μπορεί να διακόψει την εξέταση και σημειώνει στο Τμήμα ΙΙ του Δ.Ε.Ε. και στο πρακτικό εξέτασης «Απόρριψη λόγω αδυναμίας εξέτασης του υποψηφίου στην ελληνική γλώσσα».

Διευκρίνιση για τα παραγγέλματα στους ξενόγλωσσους. Οι εξεταζόμενοι με ακουστικά υποτίθεται ότι αντιλαμβάνονται επαρκώς την ελληνική. Άλλωστε πώς θα κριθεί η ανεπάρκεια και αδυναμία εξέτασης. Ας υιοθετηθεί η πεπατημένη για τους κωφάλαλους.

ΑΡΘΡΟ 10
Επιτρέπεται η χρήση οχήματος κατηγορίας Β για το οποίο όμως διατίθενται όλα τα έγγραφα για τη νόμιμη κυκλοφορία του (Άδεια κυκλοφορίας, Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, Τέλη κυκλοφορίας). Τα οχήματα αυτά φέρουν στο πίσω μέρος τους και σε εμφανές σημείο τους μία (1) πινακίδα με το διεθνές διακριτικό σήμα «L» ερυθρού χρώματος.

Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι εκπαιδευτικό αυτοκίνητο; Σε τι βοηθάει αυτό; Το εκπαιδευτικό αυτοκίνητο καθίσταται ορατό και γνώριμο από μακριά με τα χαρακτηριστικά του διακριτικά. Δεν φαντάζεται κανείς, ότι ένα μεγάλο SUV χωρίς πινακίδα θα μπορούσε να είναι συνοδευτικό εκπαιδευτικής μοτοσυκλέτας.
Το σύστημα ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ του υποψηφίου οδηγού και  εξεταστή πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο υποψήφιος να μην αποσπά το χέρι του από το τιμόνι, προκειμένου να κάνει οποιοδήποτε χειρισμό για να μιλήσει ή να ακούσει τον εξεταστή.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το σύστημα αυτό έχει και τις τεχνικές αδυναμίες του. Θα μπορούσε να προστεθεί πως η εξέταση μπορεί να διεξαχθεί και με τη χρήση manual/ ptt κατόπιν στάσεως του υποψηφίου. Ιδιαίτερα στην περίπτωση δυνατού ανέμου ή υπερβολικών θορύβων ενεργοποιείται μόνιμα το μικρόφωνο και αδυνατεί η επιτροπή να δώσει παραγγέλματα.
Ο υποψήφιος οδηγός οφείλει να διαθέτει εγκεκριμένο κράνος ασφαλείας κλειστού τύπου (full face) και για τις κατηγορίες Α1, Α2 και Α επενδύτη (μπουφάν) μοτοσικλέτας εγκεκριμένου τύπου, το οποίο να φέρει εσωτερικά προστατευτικά στους ώμους, αγκώνες, βραχίονες και χέρια, παντελόνι με  προστατευτικά σε γοφούς και γόνατα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1621.1., γάντια τα οποία να εξασφαλίζουν προστασία από τις καιρικές  συνθήκες (όπως κρύο, βροχή), προστασία από την τριβή και τέλος καλή αίσθηση των χειριστηρίων κατά την οδήγηση. Επίσης ο υποψήφιος οδηγός των κατηγοριών αυτών πρέπει να φορά κατά τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς μπότες με αντιολισθητικό πέλμα, οι οποίες να προστατεύουν τουλάχιστον το πόδι έως το ύψος των αστραγάλων.

Γιατί μόνο full face κράνος ,και όχι και flip up τα οποία διαθέτει η αστυνομία και που μπορεί να έχει ήδη ο υποψήφιος;
Σε περίπτωση που υποψήφιος δε φέρει τον προαναφερόμενο εξοπλισμό, δεν πραγματοποιείται η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, σημειώνεται σχετική παρατήρηση στο Δ.Ε.Ε., θεωρείται μη προσελθών και προγραμματίζεται για εξέταση μετά από εξήντα (60) ημέρες.

Να καταργηθεί η διάταξη ως απαράδεκτη για τον υποψήφιο.
ΑΡΘΡΟ 12
8. Όταν εξεταστής παραβαίνει αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις και δεν ασκεί τα καθήκοντά του εφαρμόζοντας πλήρως τις διατάξεις της απόφασης αυτής, απομακρύνεται υποχρεωτικά, από το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, την πρώτη φορά για έξι (6) μήνες, τη δεύτερη φορά για δώδεκα (12) μήνες και την τρίτη φορά οριστικά.

Γιατί δεν αντιμετωπίζονται εκπαιδευτές και εξεταστές με τους ίδιους όρους? Πολύ light φαίνονται αυτές οι επιπτώσεις συγκριτικά με το ποινολόγιο των εκπαιδευτών.

ΑΡΘΡΟ 13
2. Ο αριθμός των υποψηφίων οδηγών για κάθε πρωτοβάθμια επιτροπή δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE, κυμαίνεται από έναν (1) έως τρείς (3). Στην περίπτωση εξέτασης υποψήφιου που έχει αιτηθεί και χορήγηση αντίστοιχου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) τότε η επιτροπή συμπληρώνεται με έναν υποψήφιο των παραπάνω κατηγοριών.

Να αλλάξει γιατί όλοι πλέον ζητάνε και ΠΕΙ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1    ΟΜΑΔΑ Α
Να συνταχθούν ερωτηματολόγια προκειμένου να καταστούν σαφείς και συγκεκριμένες οι ερωτήσεις και απαντήσεις στους υποψηφίους.

Να είναι στην επιλογή του υποψηφίου η στήριξη της μοτοσυκλέτας σε ένα από τα δύο στηρίγματα. Έτσι θα αποφεύγεται η αφαίρεση του κεντρικού στηρίγματος από όσες μοτοσυκλέτες διαθέτουν τέτοιο, ή η επιλογή αγοράς μοτοσυκλέτας χωρίς κεντρικό στήριγμα από κατασκευής.
Δεν χρειάζεται η διαφοροποίηση της απόστασης μεταξύ των κώνων σε 3,5 και 4,0 μέτρα. Θα δημιουργήσει προβλήματα στην εκπαίδευση και εξέταση αφού θα χρειάζονται δύο πίστες και μετακίνηση των κώνων κάθε φορά. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί στο παρελθόν με τα γνωστά "οκτάρια" και σύντομα καταλήξαμε σε κοινή δοκιμασία.
Γιατί θα πρέπει ο υποψήφιος να εκκινεί 3 μέτρα πριν τη λωρίδα και στις δύο δοκιμασίες.
Για τους χρόνους των 5sec και 8sec (που απαιτούνται για τις νέες δοκιμασίες), προτείνονται οι χρόνοι 8sec και 11sec αντίστοιχα.
Να μην απορρίπτεται ο υποψήφιος αν στην προσπάθειά του να κρατήσει την ισορροπία του βγάλει τα πόδια από τα υποπόδια (αυστηρό, κίνδυνος ανατροπής με συνέπειες).

ΟΜΑΔΑ Β
Αντίθετο ρεύμα (διευκρίνιση, κατάργηση).

ΟΜΑΔΑ Γ
Αδικαιολόγητη παρέμβαση παριστάμενου εκπαιδευτή. Απαράδεκτη επίσης διάταξη η οποία πρέπει να παραληφθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ

Οπισθοπορεία με στροφή.

Να παραληφθεί η φράση" κοιτάζοντας υποχρεωτικά προς τα πίσω".

Για την παρούσα αναφορά παρατηρήσεων και προτάσεων εργάσθηκαν οι συνάδελφοι:

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΜΥΡΤΩ,  ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΝΔΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΟΡΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΕΛΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΑΣΟΥΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Παρακαλούνται όποιοι συνάδελφοι έχουν να παρατηρήσουν κάτι σημαντικό που δεν αναφέρθηκε, να επικοινωνήσουν κάνοντας κάποιο σχόλιο, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.
Κατόπιν όλων αυτών και αν δεν ακολουθήσουν άμεσα αλλαγές στην 552/88, εμείς οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών θα χρησιμοποιήσουμε τα όποια ένδικα μέσα, για να σταματήσουμε την εφαρμογή αυτής της επικίνδυνης απόφασης που θα μας συντροφεύει ίσως και μέχρι να πάρουμε σύνταξη!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ !
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΘΕΙ...!

................................................


Τετάρτη, 30 Ιανουαρίου 2013

Συνεχείς δράσεις από το Σωματείο της Αθήνας


Με το παρών έγγραφο ζητάμε αναστολή της Υπουργικής απόφασης 552/88.
Το έγγραφο προσκομίστηκε στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων 18/01/2013. 
Πρωτοκολλήθηκε στο γραφείο του Υπουργού, Αναπληρωτή Υπουργού, Γενικου Γραμματέα, Διευθυντή Διεύθυνσης Οδικής Κυκλοφορίας κ. Ιωάννη Λαζαρίδη και Γενικού Διευθυντή Μεταφορών Περιφέρειας Αττικής κ. Ηλία Δόλγυρα.


Υπάρχουν μιμητές...;Δευτέρα, 28 Ιανουαρίου 2013

Ερωτήματα και απορίες απο το Σ.Ε.Ε.Ο.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ


ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΟΔΗΓΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΜΟΤΟΣΙΚΛΕΤΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Σ.Ε.Ε.Ο.Α. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ
Κώστα  Βάρναλη 95, Περιστέρι
Τηλ./Φαξ 210.4520035
Πληροφορίες : Χαρμπής Παναγιώτης
Τηλ. 6932118408
  ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ :
28 Ιανουαρίου 2013


ΘΕΜΑ :
Παρατηρήσεις για 552/88/7-1-2013

Διαβάζοντας τη νέα Υ.Α. 552 προβληματιστήκαμε σε τι ποσοστό συμβάλουν οι 50 σελίδες της ως προς την οδική ασφάλεια και υπέρ ενός κακού γραφειοκρατικού δημόσιου συστήματος υποτιθέμενου ελέγχου και εξυγίανσης  των σχολών οδηγών και της σωστής λειτουργίας τους, σε τι διαφέρει τόσο πολύ από την προϋπάρχουσα Υ.Α. 58930 ως προς το καλύτερο που θα μας έδινε ελπίδα για ένα καλύτερο αύριο στην κοινωνία της κυκλοφορίας, σε μία πιο ολοκληρωμένη και σωστή εκπαίδευση. Μήπως αλλάζει το σύστημα των εξετάσεων και γίνεται  αδιάβλητο, ή μήπως η πολιτεία θέλει να βγάλει κάποιες ευθύνες από επάνω της φορτώνοντας τες σε εμάς;
Παρακάτω σας αναφέρουμε διαπιστώσεις μας, που προέρχονται πιθανόν από λάθη και παραλήψεις των υπευθύνων ή αβασάνιστες σκέψεις τους (αν όχι κάτι άλλο) που αποδεικνύουν ότι ενώ υπήρχαν 6 χρόνια για την ήπια εναρμόνιση της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 126/2006 της Ε.Ε. και παρά της εκλύσεις της Ομοσπονδίας μας, φτάσανε στο και 5, τρέχοντας τώρα για να μαζέψουνε τα ασυμμάζευτα, βγάζοντας άλλη μια απόφαση στο πόδι, χωρίς να υπάρχουν καν οι υποδομές  για να καλύψουν τις ανάγκες της εκπαίδευσης και εξέτασης των υποψηφίων στα δίκυκλα.

 1. Πολύ γραφειοκρατία και έλεγχος για το τίποτα.
 2. Ελάχιστη ως μηδενική προσφορά στην οδική ασφάλεια.
 3. Αντιπαιδαγωγικός και λανθασμένος τρόπος εκπαίδευσης. Το να τελειώσεις όλη την θεωρητική εκπαίδευση, να δώσεις θεωρητικές εξετάσεις, να περάσεις για να έχεις το δικαίωμα να κάνεις πρακτική εκπαίδευση είναι παγκόσμια πρωτοτυπία. Σε όλους τους τύπους εκπαίδευσης η θεωρία συμβαδίζει με τα εργαστήρια (πρακτική εκπαίδευση). Ο εκπαιδευόμενος σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης   έχει το δικαίωμα κάποιου ποσοστού απουσιών, στη περίπτωση της εκπαίδευσης για απόκτηση άδειας οδήγησης στην Ελλάδα αυτό θεωρείται αδιανόητο,  αφού ο εκπαιδευόμενος και η σχολή έχουν την υποχρέωση να υπογράψουν υπεύθυνη δήλωση ότι ο εκπαιδευόμενος παρακολούθησε όλα τα μαθήματα. Η υπεύθυνη δήλωση συνοδεύεται με αναλυτική κατάσταση της εκπαιδευομένης ύλης που πρέπει να φαίνεται σε ποια σελίδα και σε ποια γραμμή του μαθητολογίου ή του παρουσιολογίου είναι γραμμένο το μάθημα για τον συγκεκριμένο εκπαιδευόμενο.
 4. Στη θεωρητική εκπαίδευση για τα ΠΕΙ, οι ώρες που μπορεί να παρακολουθήσει κάποιος εκπαιδευόμενος είναι μέχρι επτά την ημέρα, όπως σχεδόν σε όλες τις σχολές, στην θεωρητική εκπαίδευση για απόκτηση άδειας οδήγησης μέχρι τέσσερεις, αν κάνεις παραπάνω είναι θανάσιμο αμάρτημα. (μπορεί να χάσεις και την άδεια σου)
 5. Στη περίπτωση που κάποιος αλλοδαπός η αγράμματος ζητήσει να εξετασθεί με το σύστημα των ακουστικών, υποχρεώνεται να παρακολουθήσει περισσότερες ώρες θεωρίας, ενώ κάποιος με μαθησιακές δυσκολίες που θα έπρεπε λόγω του προβλήματος του να παρακολουθήσει περισσότερες ώρες αυτός εξαιρείται.
 6. Αν αλλοδαπός δεν ζητήσει με την αρχική έκδοση του Δ.Ε.Ε. να εξετασθεί με ακουστικά μετά δεν έχει αυτό το δικαίωμα;
 7. Δεν μας εξηγούν αν κάποιος που έχει περιορισμό με κωδικό 78 σε μία εκ των κατηγοριών  ΑΜ, Α1, Α2 δώσει εξετάσεις για μεγαλύτερη κατηγορία με όχημα με χειρομοχλό συμπλέκτη, αφαιρείται ο κωδικός από τις μικρότερες κατηγορίες; Αν ο υποψήφιος έχει άδεια οδήγησης κατηγορίας Α1 χωρίς κωδικό 78 και δώσει εξετάσεις για μεγαλύτερη κατηγορία με όχημα χωρίς χειρομοχλό συμπλέκτη θα μπει ο κωδικός 78 ή όχι αφού ο υποψήφιος είναι εκπαιδευμένος στην χρήση του συμπλέκτη στην μικρότερη κατηγορία, όπως συνέβαινε μέχρι τις 18/1/2013 για τις κατηγορίες των οχημάτων Γ και Δ. Στις κατηγορίες Γ και Δ τι θα ισχύει αν το όχημα φέρει αυτόματο ή ημιαυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων.
 8. Όποτε η Εθνική Τράπεζα έχει απεργία, δεν θα μπορούν να προγραμματισθούν εξετάσεις αφού το παράβολο των 10 € για τον προγραμματισμό των  εξετάσεων είναι προσωπικό.
 9. Για την πρακτική εξέταση ο προγραμματισμός πρέπει να πραγματοποιηθεί το πολύ εντός 15 ημερών, ο υποψήφιος σε περίπτωση αδυναμίας του έχει το δικαίωμα μέχρι και την προηγούμενη ημέρα των εξετάσεων με υπεύθυνη δήλωση του να αναβάλει την εξέταση του και να την ξανά  προγραμματίσει  χωρίς να επιβαρυνθεί εκ νέου το παράβολο των 10 €, για τις θεωρητικές εξετάσεις τι ισχύει;
 10. Να μας εξηγήσουν τι σημαίνει η φράση: <Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά το χρόνο της πρακτικής εκπαίδευσης ή της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς  η ευθύνη βαρύνει τον εκπαιδευτή, χωρίς να αποκλείεται η συνυπαιτιότητα του υποψηφίου οδηγού, εφόσον υφίσταται τέτοια >..      
 11. Υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτή ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ.  Στο άρθρο 13 παράγραφος 3 του ΚΟΚ αναφέρεται: << Ο οδηγός μηχανοκίνητου οχήματος και μοτοποδηλάτου επιβάλλεται να έχει κατά τις σχετικές διατάξεις, αναγκαίες γνώσεις και επιδεξιότητα για να οδηγεί. Τις αυτές αναγκαίες γνώσεις πρέπει να έχει και ο εκπαιδευόμενος οδηγός, όταν οδηγεί >>. Σαφώς ο νομοθέτης ξεχωρίζει τις γνώσεις και την επιδεξιότητα και κάνει αναφορά μόνο για γνώσεις στον εκπαιδευόμενο οδηγό, γιατί την επάρκεια του και την επιδεξιότητα θα την κρίνει αυτός που θα τον εξετάσει και θα του δώσει την άδεια οδήγησης. Ας μας δώσει η πολιτεία αυτή την ευθύνη, που με τον τρόπο αυτό κατοχυρώνουμε το επάγγελμα μας και τότε θα συμφωνήσω με το κείμενο της Υ.Α 552/88/7-1-2013 και θα επωμιστώ την ευθύνη για τις ικανότητες και επιδεξιότητες του οδηγού που θα βγει στην κοινωνία της κυκλοφορίας.
 12. Ας αποφασίσουν οι αρμόδιοι του Υπουργείου, αν ή ποινή του μη προσελθόντος υποψηφίου στις πρακτικές εξετάσεις θα είναι 30 ή 60 ημέρες και που αποσκοπεί η ποινή αυτή;
 13. Σε περίπτωση που κάτοχος άδειας οδήγησης κατηγορίας Β μετά από ατύχημα επανεξετασθεί για απόκτηση άδειας οδήγησης σε όχημα με διασκευή πόσα μαθήματα θα κάνει;
 14. Αν δεν χρησιμοποιηθούν τα παράβολα των 90 € με τη γνωμάτευση των γιατρών λήγουν σε 6 μήνες, αν εκδοθεί το Δ.Ε.Ε. η γνωμάτευση των γιατρών ισχύει για 3 χρόνια, αν εκδοθεί δίπλωμα αναθεωρείται μετά από 15 χρόνια άρα η παραπάνω γνωμάτευση ισχύει για 15 χρόνια και αν δεν ολοκληρωθεί η εκπαίδευση ενός υποψηφίου μέσα σε 3 χρόνια και ακυρωθεί το Δ.Ε.Ε. πρέπει να ξανά αγοραστούν παράβολα και να ξανά εξεταστεί από γιατρούς γιατί η παραπάνω γνωμάτευση έπαψε να ισχύει.  
 15. Τι επιπτώσεις έχει ο εκπαιδευτής στην περίπτωση που ο εξεταστής σημειώσει στην ομάδα Γ <<Αδικαιολόγητη παρέμβαση παριστάμενου εκπαιδευτή>>;
 16. Αλλοδαπός εξεταζόμενος στις γραπτές εξετάσεις σε Αγγλικά, Αλβανικά ή Ρώσικα, αν δεν καταλαβαίνει τα Ελληνικά παραγγέλματα των εξεταστών στις πρακτικές δοκιμασίες κόβεται. Δεν θα μπορούσε τουλάχιστον να εξετασθεί με την διαδικασία που εξετάζονται οι κωφάλαλοι αντί να είναι βορά στις προθέσεις των εξεταστών;
 17. Η οδηγία δίνει γενικά μία κατεύθυνση στην χρήση προστατευτικών εφοδίων για την προστασία του αναβάτη χωρίς να εξειδικεύει ποια είναι ακριβώς αυτά, χρησιμοποιώντας την λέξη ΟΠΩΣ. Πιστεύουμε ότι αντί μπουφάν με εσωτερικά προστατευτικά θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εξωτερικά πρόσθετα προστατευτικά. Το κράνος γιατί να είναι απαραίτητα κλειστού τύπου; Η οδηγία 126/2006  αναφέρει κράνος.
 18. Η οδηγία δεν αναφέρει στις δοκιμασίες των μηχανών την απόσταση που πρέπει να διανύσει η μηχανή για να αναπτύξει την απαιτούμενη ταχύτητα, αναφέρει απλώς την ταχύτητα που πρέπει να αναπτυχθεί για να πραγματοποιηθεί η άσκηση από τον εξεταζόμενο. Αν λάβουμε υπόψη ότι ο αναβάτης είναι εκπαιδευόμενος και όχι έμπειρος οδηγός, ίσως θα έπρεπε να μεγαλώσει η απόσταση της δοκιμασίας για να υπάρξει ομαλότερη επιτάχυνση.
 19. Ασφάλεια εκπαιδευομένου. Η Ομοσπονδία μας χρόνια φωνάζει, οι υπεύθυνοι τώρα ξυπνούν.
 20. Πίστες με προδιαγραφές ασφαλείας. Η Ομοσπονδία μας χρόνια φωνάζει, οι υπεύθυνοι αδιαφορούν. Ας ενδιαφερθούν τώρα πριν θρηνήσουμε θύματα.
 21. Πώς είναι δυνατόν κατά την οπισθοπορεία να κοιτάς υποχρεωτικά προς τα πίσω και ταυτόχρονα να ελέγχεις οπτικά προς όλες τις κατευθύνσεις  μέσω των καθρεφτών του οχήματος;
 22. Οι πινακίδες των εκπαιδευτικών οχημάτων συμβάλουν στην άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων και γι’ αυτό έχουν τόσο αυστηρές προδιαγραφές ως προς το χρώμα και το μέγεθος και το σχήμα!!!
 23. Στο παράρτημα V το παράβολο της επέκτασης της κατηγορίας ΒΕ γιατί να είναι 108,15 €;  

Πιστεύουμε ότι η Ομοσπονδία μας πρέπει να αντιπαρατεθεί απέναντι στο Υπουργείο για την 552 Υ.Α. μέχρις ότου διασφαλιστεί η ασφάλεια των εκπαιδευομένων, τα συμφέροντα των συναδέλφων, αδιάβλητες εξετάσεις αλλάζοντας τον τρόπο των εξετάσεων, για περισσότερη οδική ασφάλεια.
Τώρα είναι η ευκαιρία ειδάλλως θα περιμένουμε άλλα 14 χρόνια μέχρι την νέα αλλαγή της Υ.Α.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ


Ο Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ


Χαρμπής Παναγιώτης


ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΠΑΡΟΓΙΩΡΓΑΣ

Τετάρτη, 23 Ιανουαρίου 2013

Αίτηση αναστολής της 552-88/2013

Σε συνέχεια της αίτησης αναστολής της 552-88 - 2013 και των νέων μέτρων για τις άδειες οδήγησης.
Το σωματείο της Αθήνας συνεχίζει τις διαβουλεύσεις και ενημερώσεις των συναδέλφων...
Την Πέμπτη στις 24-1-2013 και ώρα 19:00 στα γραφεία του Σωματείου θα γίνει ανοιχτή συζήτηση και με τα άλλα σωματεία της Αθήνας για κλιμάκωση των δράσεων!


Κυριακή, 20 Ιανουαρίου 2013

Hellenic driving Instructors: Εξετάσεις Υποψηφίων Οδηγών και Διαφάνεια!

Hellenic driving Instructors: Εξετάσεις Υποψηφίων Οδηγών και Διαφάνεια!:

Επιτέλους το αυτονόητο βρίσκει συμμάχους...! Αδιάβλητες εξετάσεις και εξεταστές, ή ακούνε τις καμπάνες, αλλά κάνουν πως δεν ξέρουν που βρίσκεται το καμπαναριό...!

Μία ακόμη προσπάθεια των "υπευθύνων" για τον εξωραϊσμό ενός σάπιου συστήματος που το μόνο που παράγει είναι ΟΔΙΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ...!


"... Ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που μπορεί να πιστοποιήσει με ακρίβεια το αν ένας υποψήφιος οδηγός μπορεί ή όχι να οδηγήσει με ασφάλεια είναι ο εκπαιδευτής του. Και όχι μόνον αυτό αλλά γνωρίζει και το προσδόκιμο του ατυχήματος του νέου   οδηγού. Και για να σας εκπλήξω, υπάρχουν προγράμματα σπουδών και θεματικής αξιολόγησης μέσω των οποίων πολλοί «ψαγμένοι» εκπαιδευτές μπορούν να υπολογίσουν ακόμη και το ποιοι παράμετροι μπορούν να οδηγήσουν σε ατύχημα τον εκπαιδευόμενο τους...! "     

Σάββατο, 19 Ιανουαρίου 2013

Αλλαγές στην 552/88

Ξεκίνησαν οι διευκρινήσεις, οι αλλαγές και οι Παρατηρήσεις επί της Υπουργικής Απόφασης 552/88/4.1.2013 (Β’ 4) "Εκπαίδευση και Εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων"

Αθήνα, 18 /1/2013 Αριθμ. Πρωτ.: Α3/165/251

ΘΕΜΑ: Διευκρινίσεις επί της Υπουργικής Απόφασης 552/88/4.1.2013 (Β’ 4) «Εκπαίδευση και
Εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων»
Σας ενημερώνουμε ότι στο Φ.Ε.Κ. Β΄4/7.1.2013 δημοσιεύθηκε η Απόφαση 552/88/4.1.2013
του Υπουργού Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων «Εκπαίδευση και Εξέταση υποψηφίων οδηγών μοτοποδηλάτων, μοτοσικλετών και αυτοκινήτων».
Ενόψει εφαρμογής των νέων διαδικασιών θεωρητικής εξέτασης και δοκιμασίας προσόντων
και συμπεριφοράς, που εισήχθησαν με την ως άνω απόφαση, μετά από σχετικά ερωτήματα και
παρατηρήσεις, θέτουμε υπόψη σας για την άμεση ενημέρωση εκ μέρους σας όλων των
υπαλλήλων που υπηρετούν στις υπηρεσίες σας, τις παρακάτω διευκρινίσεις:

1. Η καταλληλότητα των εκπαιδευτικών οχημάτων και οι προδιαγραφές που αυτά πρέπει να πληρούν, όπως ορίζει το άρθρο 14 «Προδιαγραφές Εκπαιδευτικών Οχημάτων» (σελ. 22 ΦΕΚ), αποδεικνύονται αποκλειστικά και μόνο από το Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου ή από το Δελτίο Καταλληλότητας, με τα οποία θα πρέπει κάθε εκπαιδευτικό όχημα να είναι εφοδιασμένο. Η καταλληλότητα πιστοποιείται από τα ΚΤΕΟ εκτός των οχημάτων της κατηγορίας ΑΜ για τα οποία η καταλληλότητα πιστοποιείται από τις Υπηρεσίες Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας.

2. Κατά τη δοκιμασία «Κίνηση με αποφυγή εμποδίου» της Ομάδας Α «Προετοιμασία Οχήματος, Ειδικές Δοκιμασίες» του παραρτήματος I «Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α» (σελ. 24 ΦΕΚ) επιτρέπεται δεύτερη προσπάθεια και ως εκ τούτου η διαδικασία επαναλαμβάνεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης προσπάθειας, εφόσον δεν έχει επιτευχθεί ο απαιτούμενος χρόνος και δεν υπάρχει απόρριψη για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

3. Ομοίως κατά τη δοκιμασία «Πέδηση εκτάκτου ανάγκης» της Ομάδας Α «Προετοιμασία
Οχήματος, Ειδικές Δοκιμασίες» του παραρτήματος I «Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α» (σελ. 24 - 25 ΦΕΚ) επιτρέπεται δεύτερη προσπάθεια και ως εκ τούτου η διαδικασία επαναλαμβάνεται μόνο μετά την ολοκλήρωση της πρώτης προσπάθειας, εφόσον δεν έχει επιτευχθεί ο απαιτούμενος χρόνος και δεν υπάρχει απόρριψη για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

4. Κατά τη δοκιμασία «Πέδηση εκτάκτου ανάγκης» της Ομάδας Α «Προετοιμασία Οχήματος,
Ειδικές Δοκιμασίες» του παραρτήματος I «Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών για την
απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α» (σελ. 24 – 25 ΦΕΚ) η ακινητοποίηση του δικύκλου πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των 18 ή των 15 μέτρων για τις κατηγορίες Α1 και Α2 και Α αντίστοιχα.

5. Από τη διατύπωση της δοκιμασίας «Στάθμευση δεξιά ή αριστερά» της Ομάδας Α «Προετοιμασία Οχήματος, Ειδικές Διαδικασίες» του παραρτήματος II «Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE» (σελ. 30 ΦΕΚ) δεν λαμβάνεται υπόψη το εδάφιο: «Κατά την πραγματοποίηση του ελιγμού της οπισθοπορείας με συρμό ή αρθρωτό όχημα, επιτρέπεται ο έλεγχος της θέσης του οχήματος μέσα από το παράθυρο της καμπίνας οδήγησης, μόνο κατά τη διάρκεια των δύο επιτρεπόμενων στάσεων του οχήματος».
6. Λόγος απόρριψης κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας «Στάθμευση δεξιά ή αριστερά» της Ομάδας Α
«Προετοιμασία Οχήματος, Ειδικές Διαδικασίες» του παραρτήματος II «Πρακτική Εξέταση
Υποψηφίων Οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας B, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E, DE» (σελ. 30 – 31 ΦΕΚ) είναι η απομάκρυνση από το πεζοδρόμιο του τροχού έστω και του ενός άξονα, σε απόσταση μεγαλύτερη από την επιτρεπόμενη για την κάθε κατηγορία οχήματος.

7. Μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων των Δελτίων Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων
Οδηγών (Δ.Ε.Ε.) που κάθε Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών διαθέτει, θα γίνεται χρήση, κατά τη διενέργεια των θεωρητικών και πρακτικών εξετάσεων, της εμπρόσθιας όψης των ήδη υπαρχόντων Δ.Ε.Ε., συμπληρωμένων με τα στοιχεία που η νέα απόφαση 552/88/4.1.2013 θέτει ως απαιτούμενα, ενώ στην οπίσθια όψη θα επικολλάται ή θα συρράπτεται φωτοαντίγραφο της οπίσθιας όψης των Μνημονίων Δοκιμασιών Προσόντων και Συμπεριφοράς, Τμήμα III, όπως αυτά ορίζονται στην εν λόγω απόφαση (σελ. 46 και 48 ΦΕΚ ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος).

8. Εάν υποψήφιος οδηγός έχει εκδώσει Δελτίο Εκπαίδευσης και Εξέτασης Υποψηφίων Οδηγών (Δ.Ε.Ε.) για τις κατηγορίες Α σταδιακή και Α και δεν έχει ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του, οφείλει να αιτηθεί για νέα κατηγορία, ανάλογα με την ηλικία του και να ολοκληρώσει την εκπαίδευσή του σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του π.δ. 51/2012 (Α’ 101) και της Υπουργικής Απόφασης 552/88/4.1.2013.

9. Υποψήφιοι όλων των κατηγοριών οχημάτων που έχουν μεν λάβει μέρος, έως και την 18/1/2013, στη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, έχουν όμως αποτύχει σε αυτή,
επαναπρογραμματίζονται για νέα εξέταση, εφόσον η πρακτική εκπαίδευσή τους πληροί τις
προϋποθέσεις της νέας απόφασης 552/88/4.1.2013 (π.χ. ώρες εκπαίδευσης). Σε κάθε άλλη
περίπτωση και από την 19/1/2013 απαιτείται η πραγματοποίηση του ελάχιστου αριθμού ωρών πρακτικής εκπαίδευσης ανάλογα με την κατηγορία του οχήματος και σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση 552/88/4.1.2013.

10. Τα Κέντρα Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών (ΚΕ.ΘΕ.Ε.Υ.Ο.) και οι Σχολές Οδηγών υποχρεούνται να τηρούν τα βιβλία που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 9 του π.δ. 208/2002 (Α’ 194) ως έχουν έως σήμερα μέχρι εξαντλήσεως των καταγραφών τους. 
Σε περίπτωση αντικατάστασής τους υποχρεούνται να τα θεωρήσουν στις οικείες Υπηρεσίες
Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων της χώρας, προκειμένου να είναι εφικτός ο έλεγχος της λειτουργίας των ΚΕ.ΘΕ.Ε.Υ.Ο. και των Σχολών Οδηγών από τα αρμόδια όργανα, όπως προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Οι διατάξεις του νόμου 4093/2012 (Α’222) του Υπουργείου Οικονομικών που επιφέρει τροποποιήσεις στον Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων δεν επηρεάζει την υποχρέωση τήρησης των εν λόγω βιβλίων από τους υπόχρεους προς αυτό.

11. Αναφορικά με τις προδιαγραφές των εκπαιδευτικών μοτοσικλετών του π.δ. 51/2012 (Α’ 101), όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά και στον συνημμένο Πίνακα 1 «Τεχνικές απαιτήσεις εκπαιδευτικών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων» γίνεται στον κυβισμό τους αποδεκτή ανοχή της τάξης του ενός κυβικού (πχ. για την Α2 κατηγορία γίνονται αποδεκτά αναφορικά με τον κυβισμό τους τα 399 cm3 αντί των 400 cm3).

12. Καθ’ όλη τη διάρκεια των δοκιμασιών της Ομάδας Α «Προετοιμασία Οχήματος, Ειδικές
Δοκιμασίες» του παραρτήματος I «Πρακτική Εξέταση Υποψηφίων Οδηγών για την απόκτηση άδειας οδήγησης κατηγορίας ΑΜ, Α1, Α2, Α» (σελ. 23 - 25 ΦΕΚ) η ανατροπή του οχήματος θεωρείται λόγος απόρριψης και σημειώνεται στο Σημείο Α1 του Μνημονίου (σελ. 46 ΦΕΚ). Σε περίπτωση που η ανατροπή του οχήματος σημειωθεί κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας της πορείας θεωρείται πρόκληση ατυχήματος και σημειώνεται στο σημείο Β4 του Μνημονίου.

13. Η ικανότητα του υποψηφίου οδηγού που η κάθε Σχολή Οδηγών οφείλει να βεβαιώνει με υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 7 της απόφασης 552/88/4.1.2013, αναφέρεται στην επάρκεια του υποψηφίου οδηγού για συμμετοχή στις εξετάσεις.

14. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί, είτε αρχικά είτε κατά τη διάρκεια της εξέτασης, η μη λειτουργία της ηχητικής προειδοποίησης, εφαρμόζεται η διάταξη της παραγράφου 6 του άρθρου 7 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ. 15 – 16 ΦΕΚ). Σε περίπτωση που διαπιστωθεί η έλλειψη του προβλεπόμενου εξοπλισμού (πχ. προσκέφαλα, ενδεικτική λυχνία, βομβητής κλπ) σύμφωνα με τον οποίο το όχημα χαρακτηρίστηκε ως κατάλληλο για εκπαιδευτικό εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 7 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ.15 ΦΕΚ).

15. Ο κάθε εξεταστής για τις κατηγορίες ΑΜ, Α1, Α2, Α οφείλει, κατά τον αρχικό έλεγχο, να ελέγξει εάν ο υποψήφιος οδηγός φέρει τον απαραίτητο εξοπλισμό, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του άρθρου 10 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ. 19 ΦΕΚ). Ειδικά για τις κατηγορίες Α1, Α2, Α ο εξεταστής οφείλει να διενεργήσει οπτικό έλεγχο (εξωτερικά) στο ρουχισμό που φέρει ο υποψήφιος και συγκεκριμένα εάν φέρει προστατευτικά στους αγκώνες, στους ώμους, στα γόνατα και στους βραχίονες.

16. Από την 19/01/2013 και έως την έκδοση της απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων της παραγράφου 4 του άρθρου 95 του ν.4070/2012 (Α’ 82) περί του καθορισμού του είδους των εξετάσεων και των αντίστοιχων πιστοποιητικών αναφορικά με τη χορήγηση ή ανανέωση της ειδικής άδειας οδήγησης Επιβατηγού Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκινήτου (ΤΑΞΙ και ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘiΣΗΣ), οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίζουν τα ιατρικά πιστοποιητικά όπως αυτά απαιτούνταν για την καταχώρηση του κωδικού «113» στην άδεια οδήγησης, ήτοι εξέταση για ΟΜΑΔΑ 2 από την αρμόδια πρωτοβάθμια επιτροπή (παθολόγος και οφθαλμίατρος) χωρίς, ωστόσο, να εισάγεται ο κωδικός «113» στις άδειες οδήγησης.

17. Συνημμένα δίνονται ενδεικτικές αναλυτικές καταστάσεις που συνοδεύουν την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ. 12 ΦΕΚ). Αντίστοιχες αναλυτικές καταστάσεις θα συνοδεύουν και τις υπεύθυνες δηλώσεις (χωρίς το περιεχόμενο της εκπαίδευσης) της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ. 15 ΦΕΚ).

18. Τέλος αποστέλλονται συνημμένα τα παρακάτω:

α. Πίνακας 1 – Τεχνικές απαιτήσεις εκπαιδευτικών μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων
β. Σχέδιο 1 – Απεικόνιση χώρου δοκιμασίας κίνησης με αποφυγή εμποδίου και
γ. Σχέδιο 2 – Απεικόνιση χώρου πέδησης εκτάκτου ανάγκης.
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣΕκπαιδευτικές Μοτοσικλέτες


Ενδεικτικές αναλυτικές καταστάσεις που συνοδεύουν την υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 2 του άρθρου 5 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ. 12 ΦΕΚ). Αντίστοιχες αναλυτικές καταστάσεις θα συνοδεύουν και τις υπεύθυνες δηλώσεις (χωρίς το περιεχόμενο της εκπαίδευσης) της παραγράφου 3 του άρθρου 7 της απόφασης 552/88/4.1.2013 (σελ. 15 ΦΕΚ).


Ενημέρωση για το θεσμικό(;) πλαίσιο...

Δευτέρα 21-1-2013 στις 16:00 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Γυμνασίου Παπάγου (Κύπρου και Ιωνίας) θα γίνει  ενημέρωση συνάντηση για την αλλαγή του θεσμικού, όπως βαυκαλίζονται οι συγγραφείς,  πλαισίου εκπαίδευσης εξέτασης υποψηφίων οδηγών...!
Για να δούμε τι θα ακούσουμε...!
..................

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2013

Εξετάσεις Υποψηφίων Οδηγών και Διαφάνεια!

Επιτέλους το αυτονόητο βρίσκει συμμάχους...!

Αδιάβλητες εξετάσεις και εξεταστές, ή ακούνε τις καμπάνες, αλλά κάνουν πως δεν ξέρουν που βρίσκεται το καμπαναριό(;)…!  

Μία ακόμη προσπάθεια των "υπευθύνων" για τον εξωραϊσμό ενός σάπιου συστήματος που το μόνο που παράγει είναι ΟΔΙΚΗ ΑΝΑΣΦΑΛΕΙΑ...!


Επιτέλους ας απαντήσουμε:
 • Γιατί γίνονται   εξετάσεις;
 • Αποτελούν οι εξετάσεις προϋπόθεση για όποια αντικειμενική και  αξιόπιστη αξιολόγηση;
 • Πότε είναι παιδαγωγικά αποδεκτές (ως χρήσιμες ή ευεργετικές) οι εξετάσεις;
 • Πώς είναι παιδαγωγικά σωστό και κοινωνικά δίκαιο να γίνονται εξετάσεις;

 • Ποιοι πιστοποιούνται να είναι εξεταστές;
 • Γιατί έχουμε τόση σύγχυση και ίσως νιώθουμε αποστροφή για ένα τόσο αναγκαίο και χρήσιμο(...) από παιδαγωγική και κοινωνική άποψη θεσμό;  
 • Πόσο μας κοστίζει αυτή   η σύγχυση; 
 • Γιατί συντηρείται; 
 • Σε τι οφείλεται και ποιος τροφοδοτεί την σύγχυση;

Μια εκπομπή με διαφορετική άποψη...!  Μπορεί και να συμφωνείς...!
..............

"...Ο μόνος άνθρωπος στον κόσμο που μπορεί να πιστοποιήσει με ακρίβεια το αν ένας υποψήφιος οδηγός μπορεί ή όχι να οδηγήσει με ασφάλεια είναι ο εκπαιδευτής του. Και όχι μόνον αυτό αλλά γνωρίζει και το προσδόκιμο του ατυχήματος του νέου   οδηγού. ...και για να σας εκπλήξω, υπάρχουν προγράμματα σπουδών και θεματικής αξιολόγησης μέσω των οποίων πολλοί "ψαγμένοι" εκπαιδευτές μπορούν να υπολογίσουν ακόμη και το ποιοι παράμετροι μπορούν να οδηγήσουν σε ατύχημα τον εκπαιδευόμενο τους...! "     

Συγκέντρωση Εκπαιδευτών

Την Τρίτη 22-1-2013 στις 17:00 θα γίνει η  Συγκέντρωση Εκπαιδευτών στην αίθουσα του ΣΕΟΝΑ Καπετανάκη 57 & Λήμνου στον Αγ. Δημήτριο  Τ.Κ. 173 42 | Τηλ. & Fax : 2109408104
με θέμα:

Υ.Α. 552-88 - 2013 η επόμενη μέρα!

Όλοι μας έχουμε έναν λόγο να είμαστε εκεί...!

Χάρτης:
552-88 | Μία ουσιαστική παρέμβαση από την Κρήτη!
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ
ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Αρχιμήδους 1 & Ικάρου                                            18/01/2013
Ν. Αλικαρνασσός
Πληρ. Λευτέρης Μιχελάκης
Τηλ.6977904780
Μιχάλης Στρατηγάκης
Τηλ.6945493003
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Για άλλη μια φορά η εκπαίδευση – εξέταση των υποψηφίων οδηγών μένει στο περιθώριο και τοποθετείται στις διεκπεραιωτικές διαδικασίες της έκδοσης διπλώματος.
Η νέα Υ.Α 552/88 η οποία αντικατέστησε την Υ.Α 58930 και έχει ισχύ από τις 19/1/2013 ουδόλως αναβαθμίζει την εκπαίδευση - εξέταση των υποψηφίων οδηγών καθώς παραμένουν τα ίδια κριτήρια αξιολόγησης το ίδιο δηλαδή εκπαιδευτικό και εξεταστικό σύστημα που χρόνια τώρα ταλαιπωρεί εκπαιδευόμενους και εκπαιδευτές χωρίς να προσφέρει στην οδική ασφάλεια.
Ως κλάδος εκπαιδευτών οδήγησης έχουμε επισημάνει κατά καιρούς ότι το υπάρχον σύστημα εκπαίδευσης - εξέτασης ότι είχε να προσφέρει το προσέφερε και είναι καιρός να αλλάξει ριζικά ούτως ώστε  να προσφέρει πραγματικές γνώσεις και ικανότητες που θα συμβάλλουν αποτελεσματικά στην άνοδο της οδικής ασφάλειας.
Το γεγονός ότι δοκιμασίες  του τύπου στάθμευση δεξιά ή αριστερά, oπισθοπορεία με στροφή κ.τ.λ. καθορίζουν εν πολλοίς την οδηγητική ικανότητα και το αποτέλεσμα της εξέτασης ενός υποψηφίου οδηγού, αντιλαμβάνεστε ότι τίποτα δεν μπορούμε να περιμένουμε που πραγματικά θα συμβάλει στην άνοδο της οδικής ασφάλειας. Χαρακτηριστικό των προαναφερόμενων και της ασχετοσύνης των συντακτών της νέας Υ.Α 552/88 είναι η παράγραφος 1 του άρθρου 3 (πρακτική εκπαίδευση) που επιβάλει ότι: η έναρξη πρακτικής εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης πραγματοποιείται μετά από επιτυχή θεωρητική εξέταση. Στερεί δηλαδή την παράλληλη εκπαίδευση (θεωρητική και πρακτική).
Το γεγονός αυτό καθ΄αυτό δεν μας ξενίζει, γιατί γνωρίζουμε ότι οι συντάκτες της εν λόγω απόφασης δεν είναι εκπαιδευτές και ουδέποτε είχαν ή θα έχουν σχέση με την εκπαίδευση.
Έτσι αφού δεν γνωρίζουν από εκπαίδευση, αφού δεν είδαν ούτε θα δουν ποτέ πως συμπεριφέρεται ένας αρχάριος υποψήφιος οδηγός, πως αφομοιώνει την γνώση και τις πληροφορίες για την οδική συμπεριφορά - οδική ασφάλεια και τον ιδιαίτερο ρόλο του εκπαιδευτή σε ένα πολυπαραγοντικό  σύστημα εκπαίδευσης δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε κάτι ουσιαστικά νέο και δημιουργικό κοντά έστω στις ανάγκες της εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών.
Πάμπολλα είναι τα σημεία που χαρακτηρίζουν την προχειρότητα και την αγνωσία γύρω από τα θέματα της εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών , κατ΄ επέκταση της παρέμβασης που οφείλει η πολιτεία μέσω των θεσμών της στην οδική ασφάλεια, παρεμβαίνοντας πρωτίστως στην οδηγητική συμπεριφορά του οδηγού μέσω της εκπαίδευσης. 
Στην παρ.3 του άρθρου 7 αναφέρονται μεταξύ άλλων:
Η σχολή οδηγών κατά τον προγραμματισμό της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, θα πρέπει να προσκομίζει στην οικία υπηρεσία Μ.Ε. μαζί με το Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου και διαφόρων άλλων δικαιολογητικών και υπεύθυνη δήλωση που θα βεβαιώνεται ότι ο υποψήφιος οδηγός είναι ικανός για την οδήγηση και έχει τις αναγκαίες γνώσεις και επιδεξιότητα της αιτούμενης κατηγορίας.
Απορία: αφού υπεύθυνα δηλώνω ως εκπαιδευτής, με ότι αυτό συνεπάγεται, ότι ο υποψήφιος είναι ικανός για οδήγηση και έχει τις αναγκαίες γνώσεις, τι τις θέλουμε τις εξετάσεις; Και εάν απορριφθεί για (χ) λόγους δεν πρέπει να μου αφαιρεθεί η άδεια του  εκπαιδευτή για πάντα για ψευδή δήλωση;
Να επισημάνουμε στο σημείο αυτό ότι οι εξεταστές ουδεμία σχέση είχαν, έχουν και θα έχουν με την εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών.
Από την εν λόγω Υ.Α. 552/88 δεν λείπουν και τα ρατσιστικά στοιχεία για να συμβαδίζουμε ίσως με το κλίμα της εποχής.
Στην παρ.11 του άρθρου 7 αναφέρονται τα εξής:
Οι ξενόγλωσσοι υποψήφιοι οδηγοί, ανεξαρτήτως σε ποια γλώσσα εξετάστηκαν θεωρητικά, θα πρέπει να αντιλαμβάνονται τις οδηγίες και τις παρατηρήσεις των εξεταστών στην ελληνική γλώσσα, κατά την διάρκεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς (όπως, κατανόηση παραγγελμάτων). Ο εξεταστής μπορεί να διακόψει την εξέταση και σημειώνει στο Τμήμα ΙΙ του Δ.Ε.Ε. και στο πρακτικό εξέτασης «Απόρριψη λόγω αδυναμίας εξέτασης του υποψηφίου στην ελληνική γλώσσα».
Χρειάζονται σχόλια;….
Η γραφειοκρατία εμφανέστατη παντού περισσεύει και καθορίζει τελικά την λειτουργία των σχολών οδηγών και ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. όχι προς το επίπεδο της παρεχόμενης εκπαίδευσης - γνώσης αλλά στο πως θα είναι τυπικά εντάξει ώστε σε ενδεχόμενο έλεγχο να μην αντιμετωπίζουν πρόβλημα.
Η σχολαστικότητα, η ακρίβεια της τήρησης των βιβλίων και οι δήθεν ασφαλιστικές δικλίδες που θέτει η νέα Υ.Α. με την προσκόμιση αναλυτικών ημερολογίων όπως Ο προγραμματισμός της θεωρητικής εξέτασης γίνεται εφόσον ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τις ελάχιστες προβλεπόμενες από την παρούσα απόφαση ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης για την αιτούμενη κατηγορία άδειας οδήγησης και υποβληθούν σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου και της Σχολής Οδηγών ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. που αφορούν στις πραγματοποιηθείσες ώρες θεωρητικών μαθημάτων.
Συγκεκριμένα στην υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου θα αναγράφεται το σύνολο των πραγματοποιημένων μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης για την αιτούμενη κατηγορία άδειας οδήγησης, ενώ η υπεύθυνη δήλωση της Σχολής Οδηγών ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. θα συνοδεύεται από αναλυτική ωριαία κατάσταση της θεωρητικής εκπαίδευσης στην οποία θα αναγράφονται το σύνολο μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και ανά ώρα εκπαίδευσης τα εξής:
α) Ημερομηνία και ώρα εκπαίδευσης,
β) Περιεχόμενο εκπαίδευσης,
γ) Εκπαιδευτής,
δ) Αριθμός σελίδας και γραμμής από μητρώο υποψηφίου,
Είναι απορίας άξιον πως οι συντάκτες της Υ.Α.552/88 δεν γνωρίζουν ότι με μια απλή εφαρμογή στον Η/Υ έχεις πλήρη έλεγχο της συμπλήρωσης των βιβλίων (μητρώο μαθητών κτ.λ) έτσι ώστε να μην συμπίπτει η μια ώρα με την άλλη και να φαίνονται τελικά  όλα σύννομα.
Η νέα Υ.Α.552/88 φέρνει και νέους εξεταστές από κλάδους που μέχρι σήμερα δεν συμμετείχαν σε αυτό το έργο, αγνοούμε προσωπικά την αναγκαιότητα νέων εξεταστών ωστόσο είμαστε σίγουροι ότι ούτε αυτοί θα προσφέρουν κάτι περισσότερο από τους υπάρχοντες.
Το μόνο καινούργιο είναι ότι θα έχουν μερίδιο και αυτοί στο πενιχρό εκείνο επίδομα εξετάσεων.
Με αφορμή αυτό το γεγονός επισημαίνουμε ότι πρέπει να λάβει τέλος αυτό το παιχνίδι με τις εξετάσεις των υποψηφίων οδηγών.
Η εκπαίδευση και η εξέταση είναι το ένα συνέχεια του άλλου και ως εκ τούτου είναι αδιανόητο οι εξεταστές να μην προέρχονται από τον κλάδο των εκπαιδευτών. Είναι αδιανόητο οι εξετάσεις να μην αποτελούν κύριο έργο, ενός κλάδου αλλά δευτερεύον και προαιρετικό για τους υπάλληλους εξεταστές!!.
Και μόνο αυτή η αλήθεια καταδεικνύει το ενδιαφέρον της πολιτείας για την εκπαίδευση - εξέταση των υποψηφίων οδηγών.
Στην χώρα μας που το κορυφαίο εθνικό ζήτημα είναι η οδική ασφάλεια και που παραδεχόμαστε τον σημαντικό ρόλο του ανθρώπινου παράγοντα, εμείς αφήνουμε την εξέταση των υποψηφίων οδηγών στα χέρια κάποιων υπαλλήλων με απεριόριστη διάθεση ίσως για το καλύτερο, αλλά χωρίς γνώσεις και εξειδίκευση, περιορίζοντάς την στην καλή γνώση του μνημονίου εξέτασης, του ΚΟΚ, την οδηγητική τους ικανότητα και σε ένα σεμινάριο που θα παρακολουθήσουν.
Επειδή πιστεύουμε ότι η εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών συμβάλει τα μέγιστα στην οδική ασφάλεια, ζητάμε να σταματήσουν άμεσα αυτά τα παιχνίδια με τις εξετάσεις και να αποτελούν οι εξετάσεις μέρος της εκπαίδευσης ως φυσική συνέχεια της.
Η εκπαίδευση - εξέταση των οδηγών ανήκει στην ιδιωτική εκπαίδευση και πρέπει να συμβαδίζει με τις αρχές και τους κανόνες της ιδιωτικής εκπαίδευσης.
Η αποφοίτηση από μια σχολή οδήγησης με ευθύνη της σχολής θα συνεπάγεται και την χορήγηση άδειας οδήγησης από την ίδια την σχολή. Οι υπάρχουσες σχολές οδήγησης, το πρόγραμμα εκπαίδευσης (όπου υπάρχει) και οι εκπαιδευτές χρειάζονται αναβάθμιση μέσα από μια διαδικασία αξιολόγησης - πιστοποίησης, που θα ξεκαθαρίσει και θα καταδείξει ποιες σχολές και ποιοι εκπαιδευτές μπορούν να παρέχουν εκπαίδευση ανάλογη των απαιτήσεων τις οδικής ασφάλειας.
Αυτονόητο είναι ότι η αναβάθμιση αυτή της εκπαίδευσης των υποψηφίων οδηγών αλλά και η μετεκπαίδευση των οδηγών, ή νέα πρόταση εκπαίδευσης, δεν θα έχει καμία απολύτως σχέση με την υπάρχουσα και δεν μπορεί να είναι υπό την ευθύνη του Υ.Μ.Ε. αλλά του καθ’ ύλη και καθ’ έργο Υπουργείου Παιδείας.
Τέλος επί όλων των προαναφερομένων και την προοπτική της οδικής ασφάλειας μέσω της γνώσης, η στόχευση για ελαχιστοποίηση των τροχαίων συγκρούσεων με ευθύνη του ανθρώπου, είναι μέγιστο έλλειμμα να μην παρεμβαίνει άμεσα και να καθοδηγεί η Βουλή των Ελλήνων, αλλά με υπουργικές αποφάσεις που συντάσσουν κάποιοι «αυτόχρηστοι σοφοί» να καθορίζονται τόσο σοβαρά θέματα.
Ζητάμε από τα πολιτικά κόμματα και τις κυρίες και κυρίους βουλευτές να φέρουν άμεσα το θέμα στη βουλή και να παρέμβουν  στον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την ανάκληση της Υ.Α.552/88.
Η οδική ασφάλεια στην Χώρα μας χρειάζεται δυναμικές και ουσιαστικές παρεμβάσεις και όχι ανούσια σοφίσματα της στιγμής.
Το σωματείο Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών Νομού Ηρακλείου αλλά και η πλειοψηφία του κλάδου είναι στη διάθεση της πολιτείας με ιδέες και προτάσεις   για το ξεκίνημα μιας νέας αρχής για την εκπαίδευση - εξέταση των υποψηφίων οδηγών, για την οδική ασφάλεια.
Το επαγγελματικό περίγραμμα του κλάδου είναι μια καλή βάση για να ξεκινήσει μια νέα πορεία.     

Για το Δ.Σ.
Ο Πρόεδρος
Μιχάλης Στρατηγάκης 

.................................................................