Κυριακή 3 Φεβρουαρίου 2013

552/88 Οι διαφωνίες και οι προτάσεις συνεχίζονται...!


ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ  ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ  ΔΙΑΦΩΝΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ Υ.Α. 552/88/7-1-2013 

ΑΡΘΡO 1

 Η διάρκεια κάθε ώρας θεωρητικής εκπαίδευσης καθορίζεται σε σαράντα
πέντε (45) λεπτά της ώρας. Μεταξύ δύο (2) συνεχόμενων ωρών διδασκαλίας  παρεμβάλλεται υποχρεωτικά διάλειμμα δεκαπέντε (15) λεπτών της ώρας. Η θεωρητική εκπαίδευση κάθε υποψήφιου οδηγού δεν μπορεi να υπερβαίνει ημερησίως τον ανώτατο αριθμό ωρών που προβλέπεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 9 του π.δ. 208/2002 (Α΄ 194), όπως ισχύει κάθε φορά.

Δεν είναι δυνατόν να ισχύει κάτι διαφορετικό στη διδασκαλία των ΠΕΙ, και κάτι άλλο στο ΚΕΘΕΥΟ. Πρέπει να εναρμονιστεί ο τρόπος διδασκαλίας.

ΑΡΘΡΟ 2
7. Σε περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών C1 ή C και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία D1 ή D, απαιτείται η παρακολούθηση έξι (6) μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης. Ο ίδιος αριθμός θεωρητικών μαθημάτων απαιτείται και στην περίπτωση που υποψήφιος έχει στην κατοχή του άδεια οδήγησης μιας εκ των κατηγοριών D1 ή D και αιτείται την επέκτασή της σε κατηγορία C1 ή C.

Να αποσαφηνιστεί αν είναι απαραίτητη η θεωρητική εξέταση.

ΑΡΘΡΟ 3
1. Η έναρξη πρακτικής εκπαίδευσης για όλες τις κατηγορίες αδειών οδήγησης πραγματοποιείται μετά την επιτυχή θεωρητική εξέταση.

Αυτή η διάταξη δεν βοηθάει σε τίποτε. Να συνεχιστεί η παράλληλη θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση.

9. Κατά την πρακτική εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών, ο εκπαιδευτής υποχρεούται να μεριμνήσει για την άρτια εκπαίδευσή τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. και των κανόνων ασφαλούς οδήγησης, καθώς επίσης και να τους παράσχει γνώσεις επί της τεχνικής του οχήματος και της συντήρησής του. Ο εκπαιδευτής έχει επίσης την πλήρη και αποκλειστική ευθύνη για την άρτια εκπαίδευση των υποψηφίων οδηγών, η οποία τεκμαίρεται ταυτόχρονα με τη δήλωση συμμετοχής των υποψηφίων στην δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς.

Τι σημαίνει ο όρος τεκμαίρεται; (να παραληφθεί)
Αφού η εκπαίδευση δεν είναι είναι δωρεάν, είναι στη διακριτική ευχέρεια του υποψηφίου η δήλωση συμμετοχής του στις εξετάσεις.

10. Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης των κατηγοριών ΑΜ, Α1, Α2 και Α οι υποψήφιοι υποχρεούνται να φορούν τον απαιτούμενο εξοπλισμό της παραγράφου 6 του Άρθρου 10 της παρούσας.
Ο απαιτούμενος εξοπλισμός να θεωρείται άρτιος με την προσθήκη εξωτερικών βοηθημάτων (επιγονατίδες,επιαγκωνίδες). Η χρήση του εξοπλισμού είναι απαραίτητη και για την κατηγορία ΑΜ.

ΑΡΘΡΟ 4
Τα μέλη των εξεταστικών επιτροπών, να είναι κάτοχοι τουλάχιστον της άδειας οδήγησης της κατηγορίας που εξετάζουν. Να υπηρετούν σε θέσεις σχετιζόμενες με το αντικείμενο.

ΑΡΘΡΟ 5
2. Ο προγραμματισμός της θεωρητικής εξέτασης γίνεται από την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών της οικείας Περιφέρειας, αφού προσκομισθεί το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) του υποψηφίου, από τον ίδιο ή από το νόμιμο εκπρόσωπο του και προσκομιστεί απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για την εξέταση ύψους δέκα (10) ευρώ υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970, όπως ισχύει (όπως εμφανίζεται στον συνημμένο Πίνακα 3 του Παραρτήματος V).

Τα παράβολα να εκδίδονται από τις ΔΟΥ και όχι από την ΕΤΕ. (Ουδέν μονιμότερον του προσωρινού). Να διευκρινιστεί, αν το παράβολο στην ταυτόχρονη κατάθεση είναι μόνο 10 ευρώ, δεδομένου ότι και σε αυτή την περίπτωση, η διαδικασία της θεωρητικής εξέτασης είναι ενιαία.

Τα παράβολα να είναι απαιτητά στην παραλαβή της άδειας οδήγησης.
Μπορεί ο υποψήφιος να αναβάλλει την εξέτασή του, χωρίς να επιβαρυνθεί με παράβολο 10 ευρώ;
Ο προγραμματισμός της θεωρητικής εξέτασης γίνεται εφόσον ο υποψήφιος έχει ολοκληρώσει τις ελάχιστες προβλεπόμενες από την παρούσα απόφαση ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης για την αιτούμενη κατηγορία άδειας οδήγησης και υποβληθούν σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου και της Σχολής Οδηγών ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. που αφορούν στις πραγματοποιηθείσες ώρες θεωρητικών μαθημάτων. Συγκεκριμένα στην υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου θα αναγράφεται το σύνολο των πραγματοποιημένων μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης για την αιτούμενη κατηγορία άδειας οδήγησης, ενώ η υπεύθυνη δήλωση της Σχολής Οδηγών ή του ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. θα συνοδεύεται από αναλυτική ωριαία κατάσταση της θεωρητικής εκπαίδευσης στην οποία θα αναγράφονται το σύνολο μαθημάτων θεωρητικής εκπαίδευσης και ανά ώρα εκπαίδευσης τα εξής:
α) Ημερομηνία και ώρα εκπαίδευσης,
β) Περιεχόμενο εκπαίδευσης,
γ) Εκπαιδευτής,
δ) Αριθμός σελίδας και γραμμής από μητρώο υποψηφίου,

Κατάργηση της συγκεντρωτικής κατάστασης. Μείωση της γραφειοκρατίας. Δεν είναι δυνατόν την εποχή που η ΔΟΥ καταργεί τα συνοδευτικά βιβλία, να προστίθενται περιττές υποχρεώσεις, τόσο για τους εκπαιδευτές όσο και για τους υπαλλήλους των Υπηρεσιών. Η Κοινότητα χάριν της οποίας δημιουργήθηκε η παρούσα ΥΠ.ΑΠ. συχνά πυκνά μας υπενθυμίζει τα περί αύξησης της παραγωγικότητας. Σύνεση προς αποφυγήν νέας παραδοχής σφαλμάτων.
Οι υποψήφιοι μπορούν να υπογράφουν την υπεύθυνη δήλωση την ημέρα της εξέτασης παρόντων των εξεταστών.

ΑΡΘΡΟ 6
Επαναφορά του βιβλίου των αναλφάβητων, με πιο αυστηρά κριτήρια για την υπαγωγή των υποψηφίων  στην εν λόγω μορφή εξέτασης.

ΑΡΘΡΟ 7
Σε περίπτωση πρόκλησης οποιασδήποτε αξιόποινης πράξης κατά το χρόνο της πρακτικής εκπαίδευσης ή της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς η ευθύνη βαρύνει τον εκπαιδευτή, χωρίς να αποκλείεται η συνυπαιτιότητα του υποψηφίου οδηγού, εφόσον υφίσταται τέτοια.

Ορισμός της αξιόποινης πράξης αναλυτικά. Ποιές είναι οι αξιόποινες πράξεις;

3. Ο προγραμματισμός της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς γίνεται από την οικεία Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, αφού προσκομισθεί το Δελτίο Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.) του υποψηφίου, από τον ίδιο ή από το νόμιμο εκπρόσωπό του και προσκομιστεί απόδειξη της Εθνικής Τράπεζας για την καταβολή του προβλεπόμενου ποσού για την εξέταση ύψους δέκα (10) ευρώ υπέρ του ειδικού λογαριασμού του ν.δ. 638/1970,
Προς τι το παράβολο στην πρακτική εξέταση;
Ο  προγραμματισμός της πρωτοβάθμιας δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς γίνεται εφόσον πληρείται η προϋπόθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 της παρούσας και ο ενδιαφερόμενος έχει ολοκληρώσει τις ελάχιστες προβλεπόμενες, από την παρούσα απόφαση, ώρες πρακτικής εκπαίδευσης και υποβληθούν σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου και της Σχολής Οδηγών που αφορούν στις πραγματοποιηθείσες ώρες πρακτικής εκπαίδευσης, καθώς και της θεωρητικής εκπαίδευσης εφόσον δεν απαιτείται η θεωρητική εξέταση.

Να εξηγηθεί, πόσα θα είναι τελικά τα υποχρεωτικά μαθήματα δεδομένου ότι πολλά μαθήματα για ευνόητους λόγους διεξάγονται τις προηγούμενες ημέρες των εξετάσεων. Κατάργηση της συγκεκριμένης διάταξης. Ανέφικτη η εφαρμογή της.

Συγκεκριμένα στην υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου θα αναγράφεται το σύνολο των πραγματοποιημένων μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης για την αιτούμενη κατηγορία άδειας οδήγησης, ενώ στην υπεύθυνη δήλωση της Σχολής Οδηγών θα βεβαιώνεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 13 του ΚΟΚ, ότι ο υποψήφιος είναι ικανός για την οδήγηση και έχει τις αναγκαίες γνώσεις και επιδεξιότητα της αιτούμενης κατηγορίας και θα συνοδεύεται από αναλυτική ωριαία κατάσταση της πρακτικής εκπαίδευσης στην οποία θα αναγράφονται το σύνολο μαθημάτων πρακτικής εκπαίδευσης και ανά ώρα εκπαίδευσης ως εξής:
α) Ημερομηνία και ώρα εκπαίδευσης,
β) Εκπαιδευτής,
γ) Αριθμός θεωρητικών μαθημάτων εφόσον δεν απαιτείται η θεωρητική εξέταση,
δ) Αριθμός σελίδας και γραμμής από μητρώο υποψηφίου,

Απαράδεκτη και επικίνδυνη η υπεύθυνη δήλωση γιατί αφήνει έκθετο τον εκπαιδευτή σε περίπτωση λάθους (συνηθισμένο φαινόμενο).
Ασφαλώς και δεν είναι δυνατό να βεβαιώνει ο εκπαιδευτής την επιδεξιότητα του υποψηφίου. Ο εξεταστής είναι αυτός που θα το κρίνει και άρα θα το βεβαιώσει αυτό.
Να καταργηθεί η αναλυτική ωριαία κατάσταση (περιττές εργασίες, γραφειοκρατία και μόνον).
Προτείνεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου, ότι αναλαμβάνει την ευθύνη για τη σωματική του ακεραιότητα κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και εξέτασης των κατηγοριών ΑΜ,Α1,Α2 και Α.

Υποψήφιος που παρουσιάζεται την προγραμματισμένη ημέρα για τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς χωρίς τα απαραίτητα για τον έλεγχο της ταυτοπροσωπίας δικαιολογητικά ή χωρίς τον εκπαιδευτή του και το εκπαιδευτικό όχημα θεωρείται μη προσελθών και προγραμματίζεται μετά από εξήντα (60) ημέρες.Σε περίπτωση που υποψήφιος προσέλθει χωρίς τα απαραίτητα ιατρικά βοηθήματα (όπως γυαλιά οράσεως, ακουστικά βαρηκοΐας, όπως αυτά αναγράφονται στις παρατηρήσεις του Δ.Ε.Ε.) δεν διενεργείται η εξέταση, σημειώνεται σχετική παρατήρηση στο Δ.Ε.Ε., ο υποψήφιος θεωρείται μη προσελθών και προγραμματίζεται μετά από εξήντα (60) ημέρες.

Προτείνεται, σε αυτές τις περιπτώσεις ο προγραμματισμός να γίνεται σε τριάντα ημέρες.

5. Στην περίπτωση που ο παριστάμενος εκπαιδευτής υποψηφίων οδηγών αποχωρήσει αδικαιολόγητα ή δηλώσει κώλυμα ή δεν προσκομίσει τα απαραίτητα για την παράστασή του δικαιολογητικά ήτοι άδεια εκπαιδευτή ή αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή
ή ανανέωση άδειας άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή, υπεύθυνη δήλωση εκπαιδευτή και δελτίο ισχύοντος τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ ή δελτίου καταλληλότητας τα οποία πρέπει να είναι σε ισχύ ή τα κατάλληλα εξαρτήματα (όπως εγκεκριμένα κράνη κλειστού τύπου, συσκευές επικοινωνίας, ενδεικτική λυχνία ή βομβητή, πινακίδες, γιλέκα), ο προγραμματισμός του υποψηφίου οδηγού γίνεται μετά από τριάντα (30) ημέρες και σημειώνεται σχετική παρατήρηση στο Δ.Ε.Ε. και στο πρακτικό εξέτασης.

Απαράδεκτη για το κύρος και την αξιοπρέπεια του εκπαιδευτή απέναντι στους μαθητές του.

6. Στην περίπτωσης βλάβης του οχήματος (είτε αρχικά είτε κατά την διάρκεια της εξέτασης) που έχει σαν συνέπεια την αδυναμία έναρξης ή συνέχισής της ή εμφανούς ακαταλληλότητας του οχήματος η οποία είναι δυνατόν να οδηγήσει σε ατύχημα, ο πρώτος εξεταστής θα αναγράψει στο Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου «Άμεσος προγραμματισμός λόγω βλάβης του οχήματος» οπότε ο προγραμματισμός θα γίνεται ανάλογα με τη διαθεσιμότητα προγραμματισμού της οικείας υπηρεσίας το συντομότερο δυνατόν αλλά με την προσκόμιση νέου ισχύοντος δελτίου καταλληλότητας του οχήματος. Στην εμπρόσθια πλευρά του Δελτίου Τεχνικού Ελέγχου ή του Δελτίου Καταλληλότητας τίθεται από τον πρώτο εξεταστή η ένδειξη «Όχημα ακατάλληλο για εξέταση λόγω ……………. Απαιτείται επανέλεγχος». Η σημείωση αυτή καθιστά το δελτίο άκυρο και ως εκ τούτου δεν θα γίνεται δεκτό από επόμενους εξεταστές ως ισχύον.
Κατάργηση του επανελέγχου ΚΤΕΟ.
Στην περίπτωση που ο υποψήφιος επιθυμεί τη συνέχιση της εξέτασής του με άλλο όχημα της ίδιας Σχολής Οδηγών, τότε στο Τμήμα ΙΙ του Δ.Ε.Ε. τίθεται η σφραγίδα της σχολής που κατέχει το νέο όχημα, η υπογραφή του εκπαιδευτή και ο αριθμός κυκλοφορίας του νέου οχήματος.
Μάλλον πρόκειται για λάθος στη διατύπωση.
7. Υποψήφιος ο οποίος μέσα σε τρία (3) χρόνια από την ημερομηνία έκδοσης του Δελτίου Εκπαίδευσης Εξέτασης (Δ.Ε.Ε.), δεν ολοκληρώσει επιτυχώς τις σχετικές διαδικασίες εξέτασης, υποχρεούται να υποβάλει εκ νέου αίτηση με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και να υποστεί εκ νέου θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση και εξέταση. Το χρονικό περιθώριο των τριών (3) ετών δεν μπορεί να επεκταθεί πέραν της τριετίας για οποιοδήποτε λόγο, ακόμα και για λόγους ανωτέρας βίας (όπως αναβολή προγραμματισμένων εξετάσεων λόγω απεργιών, σεισμού, παγετού, καύσωνα, πλημμύρας). Άδεια οδήγησης εκδίδεται μόνο όταν η εξέταση προσόντων και συμπεριφοράς γίνεται εμπρόθεσμα δηλαδή μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα πριν την λήξη της ισχύος του Δ.Ε.Ε..

Γιατί ο υποψήφιος να υποστεί όλα αυτά. Ο υποψήφιος να διατηρεί τα κεκτημένα (ιατρικές εξετάσεις και επιτυχία στη θεωρητική εξέταση).

8. Ο υποψήφιος οδηγός μπορεί, εφόσον επιθυμεί, να εξετασθεί σε εκπαιδευτικό όχημα χωρίς ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη. Στις περιπτώσεις αυτές, κατά την έκδοση του Δ.Ε.Ε, αναγράφεται στη θέση «ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ» του Τμήματος Ι η ένδειξη «Εξέταση με όχημαχωρίς ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη» ή ο «Κωδικός 78». Στην περίπτωση κατά την οποία Δ.Ε.Ε. δεν φέρει τέτοια ένδειξη στον χώρο των παρατηρήσεων και η εξέταση πραγματοποιείται με όχημα χωρίς ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη ο πρώτος εξεταστής αναγράφει στο Δ.Ε.Ε. του υποψηφίου την προαναφερόμενη παρατήρηση. Όσοι κατέχουν άδεια οδήγησης οχήματος με τους παραπάνω περιορισμούς «Κωδικός 78» και θέλουν να την μετατρέψουν σε άδεια οδήγησης οχήματος χωρίς τους περιορισμούς αυτούς (άρση περιορισμού), υποχρεούνται, εκτός από την πρακτική εκπαίδευση που ορίζεται στο Άρθρο 13 (Πρακτική Εκπαίδευση) της παρούσας, να υποστούν δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς σε εκπαιδευτικό όχημα με ποδόπληκτρο ή χειρομοχλό συμπλέκτη, της αντίστοιχης κατηγορίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην παρούσα απόφαση.

Να διευκρινιστεί τι θα γίνει με τους κωδικούς για το συμπλέκτη.

9. Η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίου οδηγού, όπως και η πρακτική εκπαίδευσή του, πρέπει να γίνεται σε αστικούς δρόμους οι οποίοι πρέπει να παρουσιάζουν τις διάφορες δυσκολίες που ενδέχεται να συναντήσει ο οδηγός και αν είναι δυνατόν, σε δρόμους που βρίσκονται έξω από τις πόλεις, σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και σε αυτοκινητόδρομους. Είναι επίσης υποχρεωτική η πρακτική εκπαίδευση και επιθυμητή η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς υπό διαφορετικές συνθήκες πυκνότητας κυκλοφορίας και κατά τη διάρκεια της νύκτας.

Πως θα γίνεται η εξέταση κατά τη διάρκεια της νύχτας κατά τη θερινή περίοδο; Άρα επιθυμητή και όχι υποχρεωτική.

11. Οι ξενόγλωσσοι υποψήφιοι οδηγοί, ανεξαρτήτως σε ποια γλώσσα εξετάστηκαν θεωρητικά, θα ρέπει να αντιλαμβάνονται τις οδηγίες και τις παρατηρήσεις των εξεταστών στην ελληνική γλώσσα, κατά την διάρκεια της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς (όπως, κατανόηση παραγγελμάτων). Ο εξεταστής μπορεί να διακόψει την εξέταση και σημειώνει στο Τμήμα ΙΙ του Δ.Ε.Ε. και στο πρακτικό εξέτασης «Απόρριψη λόγω αδυναμίας εξέτασης του υποψηφίου στην ελληνική γλώσσα».

Διευκρίνιση για τα παραγγέλματα στους ξενόγλωσσους. Οι εξεταζόμενοι με ακουστικά υποτίθεται ότι αντιλαμβάνονται επαρκώς την ελληνική. Άλλωστε πώς θα κριθεί η ανεπάρκεια και αδυναμία εξέτασης. Ας υιοθετηθεί η πεπατημένη για τους κωφάλαλους.

ΑΡΘΡΟ 10
Επιτρέπεται η χρήση οχήματος κατηγορίας Β για το οποίο όμως διατίθενται όλα τα έγγραφα για τη νόμιμη κυκλοφορία του (Άδεια κυκλοφορίας, Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, Κάρτα Καυσαερίων, Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, Τέλη κυκλοφορίας). Τα οχήματα αυτά φέρουν στο πίσω μέρος τους και σε εμφανές σημείο τους μία (1) πινακίδα με το διεθνές διακριτικό σήμα «L» ερυθρού χρώματος.

Δηλαδή δεν χρειάζεται να είναι εκπαιδευτικό αυτοκίνητο; Σε τι βοηθάει αυτό; Το εκπαιδευτικό αυτοκίνητο καθίσταται ορατό και γνώριμο από μακριά με τα χαρακτηριστικά του διακριτικά. Δεν φαντάζεται κανείς, ότι ένα μεγάλο SUV χωρίς πινακίδα θα μπορούσε να είναι συνοδευτικό εκπαιδευτικής μοτοσυκλέτας.
Το σύστημα ασύρματης επικοινωνίας μεταξύ του υποψηφίου οδηγού και  εξεταστή πρέπει να είναι τέτοιο ώστε ο υποψήφιος να μην αποσπά το χέρι του από το τιμόνι, προκειμένου να κάνει οποιοδήποτε χειρισμό για να μιλήσει ή να ακούσει τον εξεταστή.

Όλοι γνωρίζουμε ότι το σύστημα αυτό έχει και τις τεχνικές αδυναμίες του. Θα μπορούσε να προστεθεί πως η εξέταση μπορεί να διεξαχθεί και με τη χρήση manual/ ptt κατόπιν στάσεως του υποψηφίου. Ιδιαίτερα στην περίπτωση δυνατού ανέμου ή υπερβολικών θορύβων ενεργοποιείται μόνιμα το μικρόφωνο και αδυνατεί η επιτροπή να δώσει παραγγέλματα.
Ο υποψήφιος οδηγός οφείλει να διαθέτει εγκεκριμένο κράνος ασφαλείας κλειστού τύπου (full face) και για τις κατηγορίες Α1, Α2 και Α επενδύτη (μπουφάν) μοτοσικλέτας εγκεκριμένου τύπου, το οποίο να φέρει εσωτερικά προστατευτικά στους ώμους, αγκώνες, βραχίονες και χέρια, παντελόνι με  προστατευτικά σε γοφούς και γόνατα σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ1621.1., γάντια τα οποία να εξασφαλίζουν προστασία από τις καιρικές  συνθήκες (όπως κρύο, βροχή), προστασία από την τριβή και τέλος καλή αίσθηση των χειριστηρίων κατά την οδήγηση. Επίσης ο υποψήφιος οδηγός των κατηγοριών αυτών πρέπει να φορά κατά τη δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς μπότες με αντιολισθητικό πέλμα, οι οποίες να προστατεύουν τουλάχιστον το πόδι έως το ύψος των αστραγάλων.

Γιατί μόνο full face κράνος ,και όχι και flip up τα οποία διαθέτει η αστυνομία και που μπορεί να έχει ήδη ο υποψήφιος;
Σε περίπτωση που υποψήφιος δε φέρει τον προαναφερόμενο εξοπλισμό, δεν πραγματοποιείται η δοκιμασία προσόντων και συμπεριφοράς, σημειώνεται σχετική παρατήρηση στο Δ.Ε.Ε., θεωρείται μη προσελθών και προγραμματίζεται για εξέταση μετά από εξήντα (60) ημέρες.

Να καταργηθεί η διάταξη ως απαράδεκτη για τον υποψήφιο.
ΑΡΘΡΟ 12
8. Όταν εξεταστής παραβαίνει αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις και δεν ασκεί τα καθήκοντά του εφαρμόζοντας πλήρως τις διατάξεις της απόφασης αυτής, απομακρύνεται υποχρεωτικά, από το έργο της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, την πρώτη φορά για έξι (6) μήνες, τη δεύτερη φορά για δώδεκα (12) μήνες και την τρίτη φορά οριστικά.

Γιατί δεν αντιμετωπίζονται εκπαιδευτές και εξεταστές με τους ίδιους όρους? Πολύ light φαίνονται αυτές οι επιπτώσεις συγκριτικά με το ποινολόγιο των εκπαιδευτών.

ΑΡΘΡΟ 13
2. Ο αριθμός των υποψηφίων οδηγών για κάθε πρωτοβάθμια επιτροπή δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς των κατηγοριών C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D και DE, κυμαίνεται από έναν (1) έως τρείς (3). Στην περίπτωση εξέτασης υποψήφιου που έχει αιτηθεί και χορήγηση αντίστοιχου Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ) τότε η επιτροπή συμπληρώνεται με έναν υποψήφιο των παραπάνω κατηγοριών.

Να αλλάξει γιατί όλοι πλέον ζητάνε και ΠΕΙ.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1    ΟΜΑΔΑ Α
Να συνταχθούν ερωτηματολόγια προκειμένου να καταστούν σαφείς και συγκεκριμένες οι ερωτήσεις και απαντήσεις στους υποψηφίους.

Να είναι στην επιλογή του υποψηφίου η στήριξη της μοτοσυκλέτας σε ένα από τα δύο στηρίγματα. Έτσι θα αποφεύγεται η αφαίρεση του κεντρικού στηρίγματος από όσες μοτοσυκλέτες διαθέτουν τέτοιο, ή η επιλογή αγοράς μοτοσυκλέτας χωρίς κεντρικό στήριγμα από κατασκευής.
Δεν χρειάζεται η διαφοροποίηση της απόστασης μεταξύ των κώνων σε 3,5 και 4,0 μέτρα. Θα δημιουργήσει προβλήματα στην εκπαίδευση και εξέταση αφού θα χρειάζονται δύο πίστες και μετακίνηση των κώνων κάθε φορά. Κάτι αντίστοιχο είχε συμβεί στο παρελθόν με τα γνωστά "οκτάρια" και σύντομα καταλήξαμε σε κοινή δοκιμασία.
Γιατί θα πρέπει ο υποψήφιος να εκκινεί 3 μέτρα πριν τη λωρίδα και στις δύο δοκιμασίες.
Για τους χρόνους των 5sec και 8sec (που απαιτούνται για τις νέες δοκιμασίες), προτείνονται οι χρόνοι 8sec και 11sec αντίστοιχα.
Να μην απορρίπτεται ο υποψήφιος αν στην προσπάθειά του να κρατήσει την ισορροπία του βγάλει τα πόδια από τα υποπόδια (αυστηρό, κίνδυνος ανατροπής με συνέπειες).

ΟΜΑΔΑ Β
Αντίθετο ρεύμα (διευκρίνιση, κατάργηση).

ΟΜΑΔΑ Γ
Αδικαιολόγητη παρέμβαση παριστάμενου εκπαιδευτή. Απαράδεκτη επίσης διάταξη η οποία πρέπει να παραληφθεί.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  ΙΙ

Οπισθοπορεία με στροφή.

Να παραληφθεί η φράση" κοιτάζοντας υποχρεωτικά προς τα πίσω".

Για την παρούσα αναφορά παρατηρήσεων και προτάσεων εργάσθηκαν οι συνάδελφοι:

ΒΑΡΒΙΤΣΙΩΤΗ ΜΥΡΤΩ,  ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΚΑΝΔΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ, ΚΡΕΜΜΥΔΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΣ, ΛΑΜΠΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΕΛΕΥΘΈΡΙΟΣ, ΠΑΝΤΕΛΑΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΣΟΡΙΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΤΑΜΒΑΚΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, ΤΕΛΚΟΥΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΧΑΡΗΣ ΣΠΥΡΟΣ, ΧΑΡΜΠΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ΧΑΣΟΥΡΗΣ ΣΤΕΛΙΟΣ

Παρακαλούνται όποιοι συνάδελφοι έχουν να παρατηρήσουν κάτι σημαντικό που δεν αναφέρθηκε, να επικοινωνήσουν κάνοντας κάποιο σχόλιο, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες διορθώσεις.
Κατόπιν όλων αυτών και αν δεν ακολουθήσουν άμεσα αλλαγές στην 552/88, εμείς οι εκπαιδευτές υποψηφίων οδηγών θα χρησιμοποιήσουμε τα όποια ένδικα μέσα, για να σταματήσουμε την εφαρμογή αυτής της επικίνδυνης απόφασης που θα μας συντροφεύει ίσως και μέχρι να πάρουμε σύνταξη!!!

ΠΡΟΣΟΧΗ !
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΥΠΟΓΡΑΦΕΙ ΑΠΟ ΟΣΟ ΤΟ ΔΥΝΑΤΟΝ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΥΣ ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ ΓΙΑ ΝΑ ΙΣΧΥΡΟΠΟΙΗΘΕΙ...!

................................................


Δεν υπάρχουν σχόλια: