Παρασκευή 7 Μαρτίου 2014

Γενική Συνέλευση Ομοσπονδίας Εκπαιδευτών

ΘΕΜΑ: Ετήσια  Τακτική  Γενική  Συνέλευση  Ομοσπονδίας.
Στις 15-16  Μαρτίου 2014 ημέρα Σάββατο- Κυριακή , θα  λάβει χώρα  η  ετήσια  τακτική  Γενική  Συνέλευση  της  Ομοσπονδίας, ύστερα  από  απόφαση  του  Δ.Σ., σύμφωνα  με  το  άρθρο  5  του  ν.1712/87 και τα άρθρα 11, 15, 16,17,18,19,22,32 του  καταστατικού.
Την πρώτη ημέρα θα πραγματοποιηθούν ομιλίες και ενημερώσεις από εκπρόσωπο του Υπουργείου Μεταφορών και ομιλητών για θέματα που αφορούν τις νέες διατάξεις νομοθεσίας, το νέο σύστημα που προωθεί το υπουργείο, την οργάνωση και λειτουργία της σχολής οδηγών, ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. σχολής ΠΕΙ, φορολογικά και διαχειριστικά, την δια βίου μάθηση κλπ.
Την Δεύτερη ημέρα θα τεθούν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης με ομιλίες της διοίκησης των εκλεκτόρων, απολογισμό της διοίκησης, ψηφοφορίες επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης και επί προτάσεων της πρώτης ημέρας.

ΤΟΠΟΣ
Ξενοδοχείο Grand Hotel Palace, Μοναστηρίου 305 - 307, 54628 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310 549000 Fax: 2310 549149  Url: www. grandhotelpalace.gr  -  Email: welcome@grandhotelpalace.gr

ΧΟΡΗΓΟΣ
Χορηγός της Γενικής Συνέλευσης είναι η NISSAN Νικ.-  Ι. Θεοχαράκης

ΗΜΕΡΗΣΙΑ  ΔΙΑΤΑΞΗ
15/03/2014  Σάββατο, (Ώρες  Συνέλευσης 10:30 - 20:30 )
16/03/2014  Κυριακή,  (Ώρες Συνέλευσης 09:00 – 16:00)

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ
Ημέρα 1η Σάββατο 15/03/2013
10:30 – 11:00    Προσέλευση
11:00 – 11:15    Εκλογή προεδρείου ( Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ψηφολέκτη ).
11:15 – 11:30    Προσφώνηση Γενικής Συνέλευσης
11:30 – 12:00    Ώρα χορηγών της Γενικής Συνέλευσης
12:00 – 12:20    Ομιλία: (Νέες διατάξεις νομοθεσίας – νέες προκλήσεις)
12:20 – 12:40    Ομιλία: Εκπρόσωπος του Υ.Μ.Ε.
12:40 – 14:00    Στρογγυλή τράπεζα για ερωτήσεις στους ομιλητές. Προτάσεις προς ψήφιση.
14:00 – 15:00    Γεύμα
15:00 –15:20     Ομιλία για τις υποχρεώσεις των ιδιοκτητών  σχολών οδηγών – ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. – σχολών ΠΕΙ
15:20 – 15:40    Ομιλία για τις φορολογικές υποχρεώσεις των ιδιοκτητών  σχολών οδηγών – ΚΕ.Θ.Ε.Υ.Ο. – σχολών ΠΕΙ
15:40 – 16:30    Στρογγυλή τράπεζα για ερωτήσεις στους ομιλητές Προτάσεις προς ψήφιση.
16:30 – 17:00    Διάλειμμα
17:00 – 17:20    Ομιλία: Η αναγκαιότητα που θα ορίσει το μέλλον των εκπαιδευτών οδήγησης
17:20 –17:40     Ομιλία: Οργάνωση και αναδιοργάνωση της δομής των σωματείων και της ομοσπονδίας
17:40 – 18:00    Ομιλία: Εκπαίδευση εκπαιδευτών και δια βίου μάθηση
18:00 – 19:00    Στρογγυλή τράπεζα για ερωτήσεις στους ομιλητές. Προτάσεις προς ψήφιση.
19:00 – 19:30    Σύνοψη της πρώτης ημέρας – λήξη πρώτης ημέρας
Ημέρα 2η Κυριακή 16/03/2013

09:00 – 09:30    Καθορισμός διαδικασίας χρόνος ομιλητών
09:30 – 10:00    Απολογισμός διοικητικού συμβουλίου – εκθέσεις 
10:00 – 13:00    Ομιλητές
13:00 – 14:00    Γεύμα
14:00 –14:30     Ψηφοφορίες επί των πεπραγμένων του διοικητικού συμβουλίου
14:30 – 16:00    Προτάσεις προς ψήφιση και ψηφοφορία από την πρώτη ημέρα

Θέματα Συνέλευσης
Θέμα  1ο : Εκλογή  προεδρείου ( Προέδρου, Αντιπροέδρου, Γραμματέα, Ψηφολέκτη ).
Θέμα  2ο : Λογοδοσία  Διοικητικού  Συμβουλίου, ενημέρωση μελών, για τα πεπραγμένα  και
                τα προβλήματα του κλάδου. 
Θέμα  3ο : Οικονομικός  απολογισμός  και ισολογισμός  του  χρόνου  που  πέρασε,
                 προϋπολογισμός  του  νέου  χρόνου.
Θέμα  4ο : Έκθεση  της  Ελεγκτικής  Επιτροπής.
Θέμα  5ο : Συζήτηση, κριτική, προτάσεις με  εγγραφή  ομιλητών. για τον Διοικητικό και οικονομικό  απολογισμό  και  την  έκθεση  της  Ελεγκτικής Επιτροπής.
Θέμα  6ο : Ψηφοφορίες  για  απαλλαγή  ή  όχι  του  Δ.Σ.  από  τις  ευθύνες  του, έγκριση  ή 
                 απόρριψη  Διοικητικού  και  οικονομικού  απολογισμού  και  προϋπολογισμού.
Θέμα  7ο  : Συζήτηση, προτάσεις με  εγγραφή  ομιλητών. για τα προβλήματα του Κλάδου.
Θέμα  8ο : Αποφάσεις - ψηφοφορίες

Τέλος  της  Γενικής  Συνέλευσης

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ
1. Η Γ.Σ. έχει δικαίωμα να αλλάξει τη σειρά συζήτησης των θεμάτων  (Άρθρο 15 παράγραφος 7) του καταστατικού               
2. Απαραίτητος όρος και προϋπόθεση συμμετοχής των αντιπροσώπων των μελών σωματείων, είναι η εκπλήρωση όλων των Οικονομικών υποχρεώσεων των μελών σωματείων, που αντιπροσωπεύουν, προς την Ομοσπονδία, για το προηγούμενο ημερολογιακό έτος  (καταστ. Άρθρο 11, παρ. 6,7 και 8).
3. Κατά τη συνεδρίαση απαγορεύεται η συζήτηση άλλων θεμάτων, πλην εκείνων της ημερησίας διάταξης, εκτός αν η πλειοψηφία της ΓΣ αποφασίσει τη συζήτηση επί ενός συγκεκριμένου  θέματος, ύστερα  από  πρόταση  ( καταστ.  Άρθρο 11, παρ. 11).
4. Για να ληφθεί απόφαση, και ως απαρτία, θεωρείται η παρουσία στη ΓΣ του 1/2 τουλάχιστον των αντιπροσώπων των Οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή αντιπροσώπων. Η εξόφληση μπορεί να γίνει μέχρι και της ημερομηνίας της ΓΣ και πριν την έναρξή της.  Οι πληρωμές  θα  γίνουν  από  10:30  έως  11:00  της πρώτης ημέρας  της  ΓΣ.   ( καταστ. Άρθρο 16,  και άρθρο 5, παρ. 4 του ν.1712/87 ).
               5. Αν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη σύγκλιση, η ΓΣ συνέρχεται επαναληπτικά, χωρίς άλλη διατύπωση, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποία απαιτείται η παρουσία του 1/2 τουλάχιστον των οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή αντιπροσώπων. Αν δεν υπάρξει και κατά τη δεύτερη σύγκληση απαρτία, η ΓΣ συνέρχεται χωρίς άλλη διατύπωση, την ίδια ημέρα και ώρα της επόμενης εβδομάδας, κατά την οποίαν είναι αρκετός οποιοσδήποτε αριθμός οικονομικά τακτοποιημένων μελών ή αντιπροσώπων  (καταστ. άρθρο 16 και, ν.1712/87 άρθρο 5, παρ. 4) . Σε περίπτωση που για τεχνικούς λόγους αλλάξει ο τόπος ή  ο  χρόνος της ΓΣ , οι αντιπρόσωποι θα ενημερωθούν έγκαιρα από την Ομοσπονδία.
6.  Για  κάθε  τροποποίηση  καταστατικού, την  μεταβολή  του  σκοπού  ή  την  διάλυση  της  Ομοσπονδίας, απαιτείται  η  απαρτία  τουλάχιστον  του  1/2  των  ταμειακά  τακτοποιημένων  μελών  ή  των  αντιπροσώπων  και  πλειοψηφία  των  3/4  της  απαρτίας  αυτής ( καταστ. Άρθρ. 19, 36).
7. Οι αποφάσεις της ΓΣ λαμβάνονται με πλειοψηφία, σε περίπτωση ισοψηφίας επαναλαμβάνεται η ψηφοφορία. Αν και στη δεύτερη ψηφοφορία υπάρχει πάλι ισοψηφία, τότε το θέμα επανέρχεται στην επόμενη ΓΣ ( καταστ. Άρθρο 19 ).
 8.  0  χρόνος ομιλίας των ομιλητών θα καθορισθεί από το Προεδρείο της  Γ.Σ.
9. Εκπαιδευτές, που δεν είναι Αντιπρόσωποι, μπορούν να παρίστανται ως παρατηρητές, ο  λόγος  μπορεί  να  τους  δοθεί,  σε  εξαιρετικές  περιπτώσεις, ύστερα  από  πρόταση  και  απόφαση  του  σώματος.
10. Η  ψηφοφορία για θέματα εμπιστοσύνης προς τη διοίκηση, προσωπικά ζητήματα, διοικητικό και οικονομικό απολογισμό, είναι μυστική.  Ψηφοφορία δια βοής δεν επιτρέπεται  (καταστ. Άρθρο 18 και ν.1712/87 άρθρο 5, παρ.5).
11. Η αγωγή κατά των αποφάσεων της ΓΣ, ασκείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριάντα ημερών από τη λήψη της απόφασης (καταστ. Άρθρο 18 παρ. 7 και ν.1712/87  άρθρ.5, παρ.7).
12. Τα επίτιμα μέλη της Ομοσπονδίας μπορούν να παρίστανται, να έχουν λόγο, να εκλέγονται στο Προεδρείο της, δεν έχουν όμως δικαίωμα  ψήφου ( καταστ. Άρθρο 11, παρ.9 ).
13. Αντιπρόσωποι  Σωματείου, θεωρούνται  εκείνοι  που  έχουν  εκλεγεί  κατά  τις  τελευταίες  εκλογές  του  Σωματείου  μέλους.  Μέλη  του  ΔΣ της  Ομοσπονδίας, που  δεν  έχουν  εκλεγεί  κατά  τις  τελευταίες  εκλογές  του  Σωματείου  τους  Αντιπρόσωποι, διατηρούν  το  αξίωμά  τους στο  ΔΣ,  μέχρι  τις  επόμενες  εκλογές  της  Ομοσπονδίας, αλλά  δεν  έχουν  ψήφο  κατά  τη  ΓΣ.
14.  Κατά  τη  Γενική  Συνέλευση  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ισχύοντος  καταστατικού  και  του  ν.1712/87,  όπως  έχει  τροποποιηθεί  και  ισχύει.

 ΕΠΙΛΟΓΟΣ

Παρακαλούνται  οι  κ.κ.  Αντιπρόσωποι,  για την  πιστή  τήρηση  των  χρόνων  του  προγράμματος εργασιών  της  ΓΣ, για  να  δοθεί  η  δυνατότητα , αφενός  να  μιλήσουν οι  Συνάδελφοι  για  περισσότερο  χρόνο, αφετέρου  να  γίνει  λεπτομερέστερη  επεξεργασία πιθανών  προτάσεων. Η είσοδος είναι ελεύθερή για όλα τα Σωματεία.
              
Το Δ.Σ. της Ομοσπονδίας αποφάσισε:  Την δομή το περιεχόμενο και την διαδικασία της διήμερης Γενικής Συνέλευσης  Προκειμένου να συμβάλει στην Ομαλή διεξαγωγή της Γενικής Συνέλευσης, τα Σωματεία μέλη για το 2013 να καταβάλουν τουλάχιστον το 50% του ποσού της οφειλομένης εισφοράς (ελάχιστη συμμετοχή 100 € ανά εκλέκτορα),  στο  Ταμείο  της  Ομοσπονδίας, με  την  υποχρέωση το  υπόλοιπο  να  καταβληθεί  αργότερα και όχι πριν το τέλος του 2014. Η απόφαση αυτή δεν προβλέπεται από το Καταστατικό.
           
Με  εντολή  του  Διοικητικού  Συμβουλίου

Δεν υπάρχουν σχόλια: