Παρασκευή 6 Μαΐου 2016

Συνέχιση εξετάσεων με το υπάρχον σύστημα(;)

Ένα βήμα, αλλά όχι η λύση!
Κατατέθηκε τροπολογία για το θέμα της αμοιβής των εξεταστών υποψηφίων οδηγών. Δίνετε μία παράταση ενός έτους και έως την 1η Απριλίου 2017. Η αποζημίωση ορίζετε στα 250 € και θα εκδοθεί Υπουργική απόφαση έως την 31 Μαΐου 2016.
Η τροπολογία
Τροπολογία – Προσθήκη στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων: «Ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις»
Α. Αιτιολογική Έκθεση
Για τη διασφάλιση της συνέχειας της εκτέλεσης του έργου της δοκιμασίας των προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, την εξυπηρέτηση των υποψηφίων, την προάσπιση της οδικής ασφάλειας, τη διαφύλαξη των εσόδων του Κράτους, αλλά και την ομαλή μετάβαση στο νέο καθεστώς διενέργειας εξετάσεων, προβλέπεται μέχρι την 1η Απριλίου 2017 η εξακολούθηση της διενέργειας του έργου αυτού όπως πραγματοποιείτο μέχρι 31.12.2015, συνακολούθως δε το σύστημα αμοιβής στους εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών, καθώς και στα ελεγκτικά όργανα του εν λόγω έργου (Σ.Ε.Ε.Υ.Μ.Ε.).
Για τους παραπάνω λόγους κρίνεται επιβεβλημένη η προσθήκη ρύθμισης που  θα προβλέπει την μηνιαία αποζημίωση των υπαλλήλων-εξεταστών υποψηφίων οδηγών και οδηγών για το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί μέχρι την 1 Απριλίου 2017 καθώς μέχρι εκείνο το διάστημα δεν υπάρχει ρύθμιση που να καλύπτει την αποζημίωση αυτή με αποτέλεσμα οι εξεταστές να προσφέρουν έργο να μην αποζημιώνονται γι αυτό.
Β. Τροπολογία-Προσθήκη
Άρθρο ….
1. Για το διάστημα μέχρι την 1η Απριλίου 2017, καθορίζεται για τους υπαλλήλους-εξεταστές υποψηφίων οδηγών και οδηγών, που αποδεδειγμένα συμμετέχουν στη διενέργεια των δοκιμασιών προσόντων και συμπεριφοράς υποψηφίων οδηγών και οδηγών, καθώς και για τα ελεγκτικά όργανα του έργου της δοκιμασίας προσόντων και συμπεριφοράς, μηνιαία αποζημίωση με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία εκδίδεται το αργότερο μέχρι την 31η Μαΐου 2016. Η ανωτέρω αποζημίωση αφορά έργο που εκτελείται μετά τη λήξη του κανονικού ωραρίου εργασίας των δημοσίων υπηρεσιών και πέραν του χρόνου που καλύπτεται από υπερωριακή απασχόληση και μέχρι το ποσό των διακοσίων πενήντα (250) ευρώ μηνιαίως.

2. Από 1.1.2016 και μέχρι την έκδοση της ανωτέρω απόφασης συνεχίζεται η καταβολή των αποζημιώσεων των ανωτέρω προσώπων στο ύψος που είχαν διαμορφωθεί στις 31.12.2015, κατά τα οριζόμενα στην Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 2/33204/0022/21-05-2013 (ΦΕΚ Β’ 1226).»

Δεν υπάρχουν σχόλια: