Κυριακή 27 Φεβρουαρίου 2011

Σα να μην πέρασε μιά μέρα...!

Πάλι μιά απο τα ίδια...!
Δράσεις Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων για την Οδική Ασφάλεια
Μεταφορές
Διυπουργική Επιτροπή και ΓραμματείαΣύσταση της Διυπουργικής Επιτροπής για την οδική ασφάλεια καθώς και της αντίστοιχής της Γραμματείας (Υ180/25.1.2010). Έργο της Διυπουργικής Επιτροπής είναι η διαμόρφωση εθνικής πολιτικής, η παρακολούθηση της εφαρμογής της και η αξιολόγηση των αποτελεσμάτων της, η κατάρτιση βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων προγραμμάτων και ο συντονισμός των αρμόδιων υπηρεσιών. Στη Διυπουργική Επιτροπή Οδικής Ασφάλειας συμμετέχουν όλοι οι συναρμόδιοι Υπουργοί με Πρόεδρο τον Υπουργό Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

Προκειμένου να υπάρξει αποτελεσματικός συντονισμός των δράσεων και λόγω τη πολυπλοκότητας του θέματος συστήθηκε η Γραμματεία της Διυπουργικής η οποία και συνεπικουρεί στις εργασίες της. Μεταξύ άλλων, παρακολουθεί την εφαρμογή της πολιτικής για την Οδική Ασφάλεια, εισηγείται προς τη Διυπουργική Επιτροπή για το συντονισμό και την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων σχετικών προγραμμάτων έρευνας που εφαρμόζονται από τα αρμόδια Υπουργεία και συντονίζει την επικοινωνία και τις κοινές δράσεις στο πλαίσιο των αποφάσεων της Διυπουργικής Επιτροπής.

Νομοσχέδιο του Υπ. Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων (Ν. 3897/2010):Δημιουργείται αυτοτελής υπηρεσία στη Γενική Γραμματεία Μεταφορών, σε επίπεδο Γενικής Διεύθυνσης, με τρεις (3) Διευθύνσεις και αντικείμενο τα θέματα της οδικής ασφάλειας. Συγκεκριμένα δημιουργείται Γενική Διεύθυνση Οδικής Ασφάλειας με επιμέρους Διευθύνσεις: Οδικής κυκλοφορίας, Τεχνικού ελέγχου οχημάτων και Τεχνολογίας οχημάτων. Συγκεκριμένα προωθούνται ρυθμίσεις που στοχεύουν:

- Στον χρήστη της οδού (αναδιοργάνωση συστήματος εκπαίδευσης/εξέτασης υποψηφίων οδηγών, ανασυγκρότηση της Διαρκούς Επιτροπής Αναθεώρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας).

- Στο όχημα (θεσμοθέτηση της διαδικασίας κυρώσεων στα ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο. και εποπτεία της λειτουργίας τόσο στα δημόσια όσο και στα ιδιωτικά).
Εθνικό Συμβούλιο Οδικής ΑσφάλειαςΜε το ίδιο νομοσχέδιο συστήθηκε το Εθνικό Συμβούλιο Οδικής Ασφάλειας. Ένα όργανο δημόσιας διαβούλευσης του οποίου έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος, που προτείνει, επεξεργάζεται και αξιολογεί μελέτες, έρευνες και σχέδια δράσεων χρήσιμα για την ανάδειξη της γνώσης στον τομέα της οδικής ασφάλειας και προβαίνει σε αξιολογήσεις των εν εξελίξει δράσεων. Ήδη από τις πρώτες του συνεδριάσεις έχουν αναδειχθεί ζητήματα και ελλείψεις και προωθούνται συγκεκριμένες δράσεις με ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της Οδικής Ασφάλειας στον αστικό ιστό, την αναμόρφωση του ΚΟΚ κ.α.
ΥποδομέςΌσον αφορά τις υποδομές, έχει εκπονηθεί από τη Γενική Γραμματεία Συγχρηματοδοτούμενων έργων τριετές πρόγραμμα 500 Εκ. Ευρώ για την Οδική Ασφάλεια το οποίο έχει εγκριθεί από την Επιτροπή Μεγάλων Έργων. Παρουσιάστηκε στη συνέχεια σε εκπροσώπους Ε. Επιτροπής και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και έχει εγκριθεί χρηματοδότηση 10 εκ. Ευρώ για τις πρώτες μελέτες. Αναμένεται η έγκριση της χρηματοδότησης με την αναθεώρηση του ΕΣΠΑ.

Άλλες δράσεις αφορούν:

Ενσωμάτωση Οδηγίας 2008/96/ΕΚ για τις επιθεωρήσεις Οδικής Ασφάλειας (safety audit)Ενσωματώθηκε η Ευρωπαϊκή Οδηγία 2008/96/ΕΚ για τις επιθεωρήσεις Οδικής Ασφάλειας (safety audit) στην Ελληνική Νομοθεσία. Η εν λόγω οδηγία ορίζει την καθιέρωση και την εφαρμογή διαδικασιών για τις εκτιμήσεις των επιπτώσεων οδικής ασφάλειας, για τους ελέγχους οδικής ασφάλειας, για τη διαχείριση της ασφάλειας του οδικού δικτύου και για τις επιθεωρήσεις ασφάλειας από τα κράτη μέλη.

Πιλοτική μελέτη επιθεώρησης της ασφάλειας του οδικού δικτύου στο αστικό κέντρο της ΑθήναςΟλοκληρώθηκε πιλοτική μελέτη επιθεώρησης της ασφάλειας του οδικού δικτύου στο αστικό κέντρο της Αθήνας. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη πραγματοποιήθηκε σε δύο βασικούς οδικούς άξονες της Πρωτεύουσας, την οδό Καβάλας στην αστική περιοχή της, μήκους 6 χλμ. και την οδό Πειραιώς στο σύνολο της, μήκους 8 χλμ. και περιλαμβάνει καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης των οδικών υποδομών, της σήμανσης, της σηματοδότησης, των πεζοδρομίων, του οδοστρώματος, των κόμβων, των διαφημιστικών πινακίδων κ.λπ., με σκοπό να αναδειχθούν τα σημεία και οι παράμετροι του οδικού περιβάλλοντος που αυξάνουν την επικινδυνότητα της οδού και να εκτιμηθεί το κόστος των απαιτούμενων παρεμβάσεων για την εξάλειψη ή τον περιορισμό αυτής της επικινδυνότητας.

Πεζογέφυρες
Προωθείται η σύνταξη πρότυπης μελέτης για την κατασκευή πεζογεφυρών με δεδομένο ότι κυρίως γύρω από σχολεία είχαμε αυξημένα συμβάντα, σε βασικούς οδικούς άξονες στο Λεκανοπέδιο Αττικής. Σκοπός της δράσης αυτής είναι ο περιορισμός της επικινδυνότητας και η διευκόλυνση της κυκλοφορίας των πεζών σε οδικές αρτηρίες με υψηλούς κυκλοφοριακούς φόρτους οχημάτων και υψηλούς δείκτες ατυχημάτων στα οποία εμπλέκονται πεζοί. Η μελέτη αυτή θα αποτελέσει το πρότυπο για την κατασκευή περίπου 20 πεζογεφυρών σε επιλεγμένα σημεία του Λεκανοπεδίου Αττικής.

Σχολικός Δακτύλιος
Σε συνεργασία με την ΟΣΚ Α.Ε. προωθείται πρόγραμμα ένταξης προδιαγραφών για μέτρα οδικής ασφάλειας στις μελέτες για τα σχολεία. Κατά την 3η συνεδρίαση του Ε.Σ.Ο.Α. υπήρξε δέσμευση από τη Διοίκηση της ΟΣΚ Α.Ε. ότι θα εντάξουν τις εν λόγω προδιαγραφές στις μελέτες, ώστε οι ανάδοχοι κατασκευαστές να υποχρεούνται να τις εφαρμόζουν λαμβάνοντας σχετική άδεια από την οικεία δημοτική αρχή. Οι προδιαγραφές θα αφορούν στη σήμανση και σε φωτεινούς σηματοδότες, σε ανυψωμένες διαβάσεις πεζών, σε μειωτές ταχύτητας, στην ένδειξη προέλευσης των οχημάτων, στις διαβάσεις, σε ειδικές ρυθμίσεις για σχολεία που βρίσκονται σε δρόμους ταχείας κυκλοφορίας και σε πεζοδρομήσεις.

Αποξήλωση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων
Σε συνεργασία με το Γραφείο του Πρωθυπουργού, το Υπουργείο Προστασίας Πολίτη/ΕΛ.ΑΣ., το Υπουργείο Οικονομικών/ΥΠ.Ε.Ε. και την Περιφέρεια Αττικής, βρίσκεται σε εξέλιξη πρόγραμμα εφαρμογής του υφιστάμενου νομικού πλαισίου για την αποξήλωση των παράνομων διαφημιστικών πινακίδων από τους δρόμους του Λεκανοπεδίου Αττικής και, στη συνέχεια, από όλο το οδικό δίκτυο. Μάλιστα λειτουργεί η ιστοσελίδα www.illegalsigns.gov.gr όπου ο πολίτης μπορεί να δηλώνει τις περιπτώσεις που υποπίπτουν στην αντίληψή του. Ο αρμόδιος Δήμος ή η αρμόδια Γενική Γραμματεία Περιφέρειας είναι υποχρεωμένοι να προβούν άμεσα στην αποξήλωση, ενώ, ταυτόχρονα κινείται και η διαδικασία καταλογισμού προστίμων. Το μέτρο τυγχάνει μεγάλης ανταπόκρισης από τους πολίτες.

Επικοινωνιακή πολιτική
Προκειμένου να ασκηθεί μία συνεχής, στοχευμένη και σύγχρονη επικοινωνιακή πολιτική στον τομέα της Οδικής Ασφάλειας, όπου και έχουμε εντοπίσει έλλειμμα προγραμματίζουμε τις παρακάτω δράσεις:

1. Διαγωνισμό ζωγραφικής με θέμα «Παιδιά και οδηγοί: προσέχουμε μαζί». Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε παιδιά του Δημοτικού Σχολείου των τάξεων Δ’, Ε’ και Στ’, θα διενεργηθεί σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και θα διεξαχθεί από 14.02.2011 έως και 4.3.2011.

2. Διαγωνισμούς με θέμα «Ασφάλεια στο δρόμο, ασφάλεια στη ζωή» α. αφίσας, β. σποτ και γ. ταινίας μικρού μήκους (2’-3’). Δικαίωμα συμμετοχής θα έχουν νέοι και νέες ηλικίας 18 μέχρι 35 ετών. Οι τρεις αφίσες που θα βραβευτούν θα αναρτηθούν διαδοχικά στους σταθμούς του Μετρό και στις στάσεις των λεωφορείων, τα τρία σποτς θα αποσταλούν στους τηλεοπτικούς σταθμούς, ενώ οι τρεις ταινίες θα αναρτηθούν στο διαδίκτυο.

3. Οργάνωση ημερίδας τον Μάιο του 2011 στο αμφιθέατρο του ΥΠ.Υ.ΜΕ.ΔΙ. με θέμα τη συμβολή της 7ης τέχνης (κινηματογράφος – τηλεοπτικοί παραγωγοί) στη βελτίωση της Οδικής Ασφάλειας μέσα από την παραγωγή και τη σκηνοθεσία δημιουργώντας θετικές για την οδική ασφάλεια παραστάσεις, εικόνες και συζητήσεις. Θα κληθούν εισηγητές που προέρχονται από τους αντίστοιχους χώρους και ειδικοί για την Οδική Ασφάλεια.

Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια
Παράλληλα με όλα τα παραπάνω βρίσκεται σε εξέλιξη το Στρατηγικό Σχέδιο Δράσης για την Οδική Ασφάλεια για τη δεκαετία 2011-2020 στα πρότυπα που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την ανακοίνωσή της για έναν Ευρωπαϊκό Χώρο Οδικής Ασφάλειας, δηλαδή με στόχο το έτος 2020 ο αριθμός των νεκρών από οδικά ατυχήματα να μειωθεί κατά 50% σε σχέση με το 2010. Το Σχέδιο αυτό θα αποβλέπει στη δημιουργία βέλτιστου γενικού διοικητικού πλαισίου διαχείρισης και στη θέσπιση ελκυστικών αλλά ρεαλιστικών στόχων ώστε να δοθεί η κατεύθυνση των επόμενων πολιτικών σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.

Σα να μην πέρασε μιά μέρα...!

Δεν υπάρχουν σχόλια: