Εγκύκλιος ΟΑΕΕ: 45/27.7.2012
Σχετ.: Εγκύκλιοι οδηγίες Β3/οικ.11307/1578/9.3.2012 και Β3/56157/5762/20.4.2012 του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων.

1. Σύμφωνα με το εδάφιο ζ’, παρ. 1 του άρθρου 1 του Π.Δ.258/2005, στην υποχρεωτική ασφάλιση του ΟΑΕΕ υπάγονται οι κατέχοντες άδεια εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών, εφόσον:

α) ασκούν αυτοπρόσωπα το επάγγελμα αυτό με ιδιόκτητο εκπαιδευτικό αυτοκίνητο ή
β) διατηρούν σχολή οδηγών αυτοκινήτου ή
γ) συμμετέχουν σε εταιρεία με αυτό το αντικείμενο.

Στο εδάφιο β’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.Δ.208/2002 προβλέπεται ότι για την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να πληροί αθροιστικά τις ακόλουθες προϋποθέσεις: (α) να έχει ισχύουσα άδεια άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή, (β) να είναι κάτοχος άδειας λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή Σχολής Κέντρου Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψήφιων Οδηγών (ΚΕΘΕΥΟ) που λειτουργεί νόμιμα ή να είναι εταίρος ή μέτοχος νομικού προσώπου στο όνομα του οποίου έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών ή ΚΕΘΕΥΟ ή να εργάζεται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε Σχολή Οδηγών ή ΚΕΘΕΥΟ που λειτουργεί νόμιμα και (γ) να είναι ασφαλισμένος στον ασφαλιστικό φορέα που προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις, με τη συγκεκριμένη κατά την περ. β’ ιδιότητα.
Δεν αμφισβητείται σε καμία περίπτωση ότι οι εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών αυτοκινήτου έχουν τη δυνατότητα να απασχοληθούν με τις μορφές εργασίας που προβλέπει η προαναφερόμενη υπό στοιχείο β’ προϋπόθεση. Όμως η υπό στοιχείο γ’ προϋπόθεση της ίδιας παραγράφου ξεκαθαρίζει ότι, ανάλογα με τη συγκεκριμένη ιδιότητα που θα έχει ο εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών (όπως αυτή περιγράφεται στο στοιχείο β’), θα ασφαλιστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις στον ανάλογο ασφαλιστικό φορέα (ΟΑΕΕ ή ΙΚΑ).
Σύμφωνα με τις παραπάνω σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Ν.3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’) «Αρχή της επαγγελματικής ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων», σας γνωρίζουμε τα εξής:

2. Από το εδάφιο η’ της παρ. 2 του άρθρου 2 του Ν.3919/2011 προκύπτει ότι για την ίδρυση και λειτουργία Σχολής Οδηγών και υποκαταστημάτων αυτής οι εταίροι ή μέτοχοι νομικών προσώπων δεν υποχρεούνται να είναι οι ίδιοι εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών.

Σε περίπτωση που κανένας εκ των μελών του νομικού προσώπου δεν έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών και προκειμένου να πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του ισχύοντος νομικού πλαισίου για την άσκηση του επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών, την ίδρυση και λειτουργία Σχολών Οδηγών και υποκαταστημάτων τους, η Σχολή Οδηγών ή και το υποκατάστημά της θα πρέπει να προσλάβει προσωπικό που θα έχει την ιδιότητα του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών.
Αναφορικά με τα φυσικά πρόσωπα τα οποία επιθυμούν να ιδρύσουν Σχολή Οδηγών και τυχόν υποκαταστήματά αυτής ως ατομική επιχείρηση, εξακολουθούν να ισχύουν τα οριζόμενα στο εδάφιο α1 της παρ. 1 του άρθρου 7, καθώς και στο εδάφιο α’ της παρ. 3 του άρθρου 8 του Π.Δ.208/2002, δηλαδή θα πρέπει να είναι οι ίδιοι εκπαιδευτές υποψήφιων οδηγών.

3. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 3 του Ν.3919/2011, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.3844/2010 (ΦΕΚ 63/Α’) και την κοινή υπουργική απόφαση 52424/8501/2011 (ΦΕΚ 2663/Β’), από 3.7.2011 καταργήθηκε η διοικητική πράξη της άδειας άσκησης επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών και αντικαταστάθηκε από την αναγγελία έναρξης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών, αντίστοιχα.

Ως εκ τούτου, όπου στο Π.Δ.208/2002, όπως ισχύει, καθώς και στο εν γένει νομικό πλαίσιο, αναφέρεται ο όρος «άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών» νοείται είτε η «άδεια ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών» (για άδειες που έχουν εκδοθεί πριν από τις 3.7.2011 και εξακολουθούν να ισχύουν) είτε η «βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης / ανανέωσης ασκήσεως επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών».
Συγκεκριμένα, ο ενδιαφερόμενος απευθύνεται στη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων (Π.Ε.) ή στα Ενιαία Κέντρα Εξυπηρέτησης (Ε.Κ.Ε.) και αιτείται – αναγγέλλει την άσκηση του επαγγέλματος του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών, συνοδεύοντας την αίτησή του με όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του Π.Δ.208/2002 (ΦΕΚ 194/Α’).
Ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει όλα τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και στην περίπτωση που επιθυμεί την ανανέωση της αναγγελίας του ή της άδειάς του (αν πρόκειται για παλαιό εκπαιδευτή του οποίου η άδεια εξακολουθεί να είναι σε ισχύ).
Κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών, εντός τριμήνου, από τη Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών και εφόσον αυτά είναι ορθά και πλήρη, η συγκεκριμένη Διεύθυνση δύναται να του χορηγεί, για λόγους δημοσίου συμφέροντος, σχετική βεβαίωση ορθής αναγγελίας έναρξης / ανανέωσης άσκησης επαγγέλματος εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών, υπόδειγμα του οποίου σας επισυνάπτουμε προς ενημέρωσή σας (Υπόδειγμα 1).
Στην περίπτωση που δεν πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις, η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών ενημερώνει εγγράφως τον ενδιαφερόμενο (σε διάστημα μικρότερο των τριών μηνών) ότι δεν του επιτρέπεται να ασκήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτή (επισυνάπτουμε το έγγραφο απαγόρευσης άσκησης επαγγέλματος προς ενημέρωσή σας – Υπόδειγμα 2).
Μετά από το πέρας τριών (3) μηνών και εφόσον δεν έχει λάβει αρνητική απάντηση, ο ενδιαφερόμενος μπορεί να ασκήσει το επάγγελμα του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών ελεύθερα.
Η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών θα καταγράφει σε ηλεκτρονικό αρχείο τις βεβαιώσεις αναγγελίας που έχει χορηγήσει.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφέρουμε ότι, σε περιπτώσεις που το επάγγελμα του εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών ασκείται με την προαναφερθείσα Αναγγελία Έναρξης / Ανανέωσης, εκδίδεται πράξη «Απαγόρευσης Άσκησης Επαγγέλματος Εκπαιδευτή Υποψηφίων Οδηγών» όταν πρόκειται για προσωρινή ή οριστική αφαίρεση / ανάκληση άδειας εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών.

4. Στο άρθρο 7, παρ. 7 του Π.Δ.208/2002 προβλέπεται ότι οι άδειες κυκλοφορίας εκπαιδευτικών οχημάτων χορηγούνται για την εξυπηρέτηση αποκλειστικά και μόνο των αναγκών της μέλλουσας να λειτουργήσει Σχολής Οδηγών. Τα εκπαιδευτικά οχήματα, δηλαδή, ανήκουν σε Σχολές Οδηγών είτε αυτές ανήκουν σε φυσικά πρόσωπα είτε σε Σχολή Οδηγών με εταιρική μορφή. Δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να ανήκει στον εκπαιδευτή υποψήφιων οδηγών που δεν έχει Σχολή Οδηγών.

Συνεπώς, είναι σαφές ότι στην περίπτωση που εκπαιδευτής υποψήφιων οδηγών ασκεί το επάγγελμα αυτοπρόσωπα, με ιδιόκτητο εκπαιδευτικό όχημα, θα πρέπει να είναι συγχρόνως και κάτοχος Σχολής Οδηγών.

5. Σύμφωνα με την παρ. 12 του άρθρου 7 του Π.Δ.208/2002, κάθε εκπαιδευτής και κάθε νομικό πρόσωπο στο οποίο έχει χορηγηθεί άδεια λειτουργίας Σχολής Οδηγών, έχει δικαίωμα ίδρυσης και λειτουργίας Σχολών Οδηγών ή υποκαταστημάτων της Σχολής (ή των Σχολών) σε έναν ή περισσότερους Νομούς.

Επιπλέον, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 2 του Π.Δ.208/2002 (όπως τροποποιήθηκε από το Π.Δ.337/2003), ο εκπαιδευτής υποχρεούται να ασκήσει το επάγγελμα εντός του Νομού όπου εδρεύει η Σχολή Οδηγών ή σε Νομό όπου έχει υποκατάστημα.
Ως εκ τούτου, γίνεται σαφές ότι δεν υφίστανται για τις Σχολές Οδηγών και τους εκπαιδευτές γεωγραφικοί περιορισμοί, καθόσον επιτρέπεται η άσκηση του επαγγέλματος σε ένα ή περισσότερα γεωγραφικά διαμερίσματα με την ίδρυση υποκαταστήματος-ων.

.........................................