Τρίτη 5 Απριλίου 2011

Δημόσια(;) διαβούλευση για τα διπλώματα οδήγησης

Έπεσε και το τελευταίο φύλλο συκής...!


Δίνονται για δημόσια(;) διαβούλευση(;) πρόταση της αρμόδιας Υπηρεσίας του Υπουργείου για την αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις παρατηρήσεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση dok@yme.gov.gr μέχρι και 11/4/2011.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ

· Πρόταση αναμόρφωσης θεσμικού πλαισίου χορήγησης αδειών σε υποψήφιους οδηγούς:

· για τη διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας των διαδικασιών

· την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας

· την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών

· την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών

· Οι στόχοι των προτεινόμενων ρυθμίσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι: Αναβάθμιση εκπαίδευσης, διασφάλισης ποιότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας ανάδειξης νέων εκπαιδευτών οδηγών

— Αύξηση χρόνου εκπαίδευσης

— Εισαγωγή νέων μαθημάτων

— Έλεγχος φορέων εκπαίδευσης

— Δημιουργία Φορέα εποπτείας και ελέγχου διαδικασίας εξέτασης υποψηφίων οδηγών

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ: Διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας στην εκπαίδευση υποψηφίων οδηγών

— Εποπτεία εκπαιδευτικού έργου κάθε σχολής

— Καθιέρωση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε εκπαιδευτές

— Καθορισμός αυστηρότερων κυρώσεων σε περιπτώσεις παραβάσεων εκπαιδευτών

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας στην εξέταση υποψηφίων οδηγών

— Καθιέρωση τακτικών επιμορφωτικών σεμιναρίων στους παλαιούς εξεταστές

— Αναβάθμιση εκπαίδευσης, εξέτασης υποψηφίων νέων εξεταστών

— Δημιουργία Φορέα εποπτείας, ελέγχου των εξεταστών και αναβάθμιση της διαδικασίας των εξετάσεων

— Καθορισμός διαδικασιών διασφάλισης της διαφάνειας των εξετάσεων

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: Απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών

— Μείωση σε μια επίσκεψη (από την έναρξη της εκπαίδευσης έως τη χορήγηση της άδειας) του πολίτη στην υπηρεσία μεταφορών

— Αποστολή απευθείας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη της άδειας οδήγησης στο δικαιούχο

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι

Αναβάθμιση εκπαίδευσης, διασφάλισης ποιότητας και της διαφάνειας της διαδικασίας ανάδειξης νέων εκπαιδευτών οδηγών

— Οι αδυναμίες των υφιστάμενων ρυθμίσεων

Χαμηλή ποιότητα εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών από τα ΙΕΚ

Έλλειψη προσοντολογίου καθηγητών

Ανυπαρξία μηχανισμού ελέγχου: λειτουργίας ΙΕΚ, παρεχόμενων σημειώσεων ύλης, παρακολούθησης από τους υποψήφιους των μαθημάτων

Έλλειψη στο πρόγραμμα εκπαίδευσης απαραίτητων μαθημάτων

Αδυναμία ελέγχου της ποιότητας και της πραγματοποίησης πρακτικής εκπαίδευσης των νέων υποψηφίων εκπαιδευτών από τις σχολές εκπαίδευσης οδηγών (σε σύνολο χρόνο εκπαίδευσης 3 εξαμήνων, στα 2 πρώτα εξάμηνα παρέχεται εκπαίδευση από τα ΙΕΚ και στο 3ο από τις σχολές εκπαίδευσης οδηγών)

Αδυναμία ελέγχου από τον ΟΕΕΚ της διαδικασίας των εξετάσεων

— Προτεινόμενες ρυθμίσεις

— Αύξηση ετών σπουδών από 1,5 χρόνια σε 2 και όλη η εκπαίδευση να παρέχεται μόνο στα ΙΕΚ

— Καθορισμός ωρολογίου και αναλυτικού προγράμματος σπουδών

— Εισαγωγή νέων μαθημάτων (Αρχές εφαρμοσμένης παιδαγωγικής στην οδήγηση, χρήση νέων τεχνολογιών (οδήγηση – εκπαίδευση), Ψυχολογία – Κοινωνική συμπεριφορά και Αγωγή οδηγών, Χρήση Η/Υ, Αγγλικά)

— Στοχοθεσία διδακτέας ύλης

— Καθορισμός προσόντων καθηγητών, εκπαιδευτών των ΙΕΚ

— Εξετάσεις και στις 13 Περιφέρειες της χώρας (αντί των 3 σήμερα)

— Τροποποίηση της διαδικασίας πρακτικής εξέτασης

— Καθορισμός κυρώσεων στις Σχολές ΙΕΚ που παραβατούν

— Δημιουργία νέας ύλης με την έγκριση του ΟΕΕΚ

— Δημιουργία Φορέα εποπτείας της σωστής λειτουργίας των ΙΕΚ και της παρακολούθησης των εξετάσεων ανάδειξης νέων εκπαιδευτών οδηγών

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ

Αναβάθμιση εκπαίδευσης, διασφάλισης ποιότητας και της διαφάνειας της εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών

— Οι αδυναμίες των υφιστάμενων ρυθμίσεων

Αδυναμία ελέγχου πραγματοποίησης των απαραίτητων ωρών εκπαίδευσης ενός νέου οδηγού, από τις νομαρχιακές υπηρεσίες

Έλλειψη απαραίτητων επιμορφωτικών σεμιναρίων σε εκπαιδευτές

Έλλειψη μηχανισμού διαπίστωσης της ποιότητας του παρεχόμενου από τις σχολές εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών, εκπαιδευτικού έργου

— Προτεινόμενες ρυθμίσεις

— Εποπτεία εκπαιδευτικού έργου κάθε Σχολής μέσω μηχανογραφικής εφαρμογής. Συγκεκριμένα υποχρέωση της Σχολής καταγραφής στην εφαρμογή κάθε μαθήματος υποψηφίου πριν την έναρξή του.

— Παρακολούθηση μηχανογραφικά της απόδοσης της Σχολής σε σχέση με τα αποτελέσματα των υποψηφίων της

— Καθιέρωση επιμορφωτικών σεμιναρίων σε εκπαιδευτές

— Καθορισμός ωρολογίου αναλυτικού προγρ/τος θεωρητικής εκπαίδευσης υποψηφίων οδηγών που υποχρεούται να τηρεί κάθε ΚΕΘΕΥΟ

— Αυστηρότερες κυρώσεις σε περιπτώσεις παραβάσεων (προωθείται σχετική υα)

— Ανάθεση στο φορέα εποπτείας παράλληλα με τις Υπηρεσίες Μεταφορών των Περιφερειών, της παρακολούθησης της σωστής λειτουργίας των σχολών εκπαίδευσης οδηγών και του εκπαιδευτικού τους έργου

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ

Αναβάθμιση ποιότητας εξεταστών και του έργου των εξετάσεων, διασφάλιση της ποιότητας και της διαφάνειας στις εξετάσεις υποψηφίων οδηγών

— Οι αδυναμίες των υφιστάμενων ρυθμίσεων

Αδυναμία του υφιστάμενου μηχανισμού, ελέγχου των εξετάσεων υποψηφίων οδηγών

Ανυπαρξία μηχανισμού διαπίστωσης της ικανότητας καθενός εξεταστή διενέργειας αντικειμενικών και σύμφωνα με την οριζόμενη διαδικασία εξετάσεων

Διαδικασία εξετάσεων που δε διασφαλίζει τη διαφάνεια και την ποιότητα των εξετάσεων

Έλλειψη απαραίτητων τακτικών επιμορφωτικών σεμιναρίων στους εξεταστές

Έλλειψη ποιοτικής και επαρκούς εκπαίδευσης και εξέτασης ανάδειξης νέων εξεταστών

— Προτεινόμενες ρυθμίσεις

Εξεταστές

— Τα θέματα αρχικής επιμόρφωσης, περιεχομένου εκπαίδευσης, μετεκπαίδευσης, πιστοποίησης εξεταστών, επιτήρησης, προσόντων, καθορίζονται από το ΥΥΜκΔ στην υπό εναρμόνιση οδηγία 2006/126.

— Δημιουργία μηχανογραφικής εφαρμογής παρακολούθησης και υλοποίησης της διαδικασίας χορήγησης άδειας υποψηφίου οδηγού από την έκδοση του εντύπου (Δελτίο Εκπαίδευσης – Εξέτασης υποψηφίου οδηγού) έως και την χορήγησή της.

Μέσω της μηχανογραφικής εφαρμογής επιτήρησης της διαδικασίας των εξετάσεων, εκπαιδευτών, εξεταστών, ποιότητας των εξεταστών, επιχειρείται και η μείωση γραφειοκρατικών διαδικασιών. Συγκεκριμένα θα δίνεται η δυνατότητα καθορισμού της ημερομηνίας και της θέσης της Επιτροπής εξέτασης στην πορεία από τον εκπαιδευτή του υποψ. οδηγού, το ίδιο δε και για την ημερομηνία θεωρητικής εξέτασής του (Σήμερα αυτό γίνεται με την παρουσία του εκπαιδευτή στην αρμόδια ΝΥ). Ορισμός μελών επιτροπών εξετάσεων και στις 3 φάσεις (θεωρητική, δοκιμασίες, πρακτική) μηχανογραφικά σε όλη τη χώρα, με χρήση του προγρ/τος ATLAS και αντίστοιχη επέκταση δυνατοτήτων του.

Σε συνεργασία με το Υπ. Πρ. του Πολίτη που εκδίδει τις άδ. οδήγησης θα ρυθμιστεί η αποστολή απευθείας από το προαναφερόμενο Υπ. στον πολίτη της άδειας (σήμερα γίνεται μέσω της Ν.Υ.)

— Προτεινόμενες ρυθμίσεις

Η Μηχανογραφική εφαρμογή θα επιτρέπει:

Έκδοση του ΔΕΕ του υποψηφίου οδηγού στη Νομ. Υπηρ. Μ και Ε

Καταγραφή κάθε ώρας (ημερομηνία ώρα) θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης υποψηφίου οδηγού, πριν την έναρξη της

Καθορισμός θεμάτων θεωρητικής εξέτασης

Καταγραφή επιτροπής εξετάσεων (τόπος)

Ηλεκτρονική κλήρωση εξεταστών θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης ανά επιτροπή πανελλαδικά (σήμερα γίνεται σε ορισμένες μόνο Νομαρχίες με το πρόγραμμα «ATLAS» για την πρακτική εξέταση)

Καταχώρηση αποτελεσμάτων εξέτασης υποψηφίου οδηγού από το ΔΕΕ (αποτελέσματος, παρατηρήσεων, ώρας εξέτασης, εξεταστών, εκπαιδευτή)

Στατιστική επεξεργασία αποτελεσμάτων θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης

Καταχώρηση αποτελεσμάτων επιθεωρητών

Συνεργασία μηχ/κού συστήματος με τη Διεύθυνση Διαβατηρίων του Υπ. Πρ. του Πολίτη για την έκδοση της άδειας οδήγησης

Το βήμα 1 θα εισάγεται στο σύστημα από τη Ν. Υ Μ και Ε.

Τα βήματα 2 και 4 από τη Σχολή εκπαίδευσης

Το βήμα 3 και 5 από το φορέα (αφού πρώτα η ΝΥ έχει εισάγει τους κωλυόμενους εξεταστές)

Το βήμα 6 από το φορέα στον οποίο είτε θα στέλνεται φωτοαντίγραφο ή fax του κάθε ΔΕΕ με scanner από το Ν.Υ. ΜΕ (θα χρειαστεί και τροποποίηση του ΔΕΕ για να είναι πιο εύκολα επεξεργάσιμο μηχανογραφικά)

Τα βήματα 7 και 8 από το Φορέα

Το βήμα 9 από τη Ν.Υ.

Όταν για ένα ΔΕΕ δεν έχει ολοκληρωθεί κάποιο από τα πρώτα 6 βήματα δεν θα εκδίδεται η άδεια οδήγησης.

— Προτεινόμενες ρυθμίσεις

— Ριζική αλλαγή στη διαδικασία της θεωρητικής και πρακτικής εξέτασης των υποψηφίων οδηγών.

Α. Θεωρητική

— Βιντεοσκόπηση εξέτασης

— Σύστημα απενεργοποίησης κινητών

— Μηχανογραφική παρακολούθηση αποτελεσμάτων (επόπτες υπάλληλοι / ποσοστό επιτυχίας)

— Κεντρικό Μηχανογραφικό σύστημα και όχι server σε κάθε Νομαρχιακή Υπηρεσία Μεταφορών όπως ισχύει σήμερα.

— Με το πέρας της θεωρητικής εκπαίδευσης θα παραδίδεται ενημερωτικό έντυπο στον υποψήφιο οδηγό που με συνοπτικό τρόπο θα τον πληροφορεί:

- Για τη διαδικασία της εξέτασης σε κάθε φάση (Ειδικοί ελιγμοί – Πορεία) με ανάλυση των παρατηρήσεων του ΔΕΕ

- Για τα δικαιώματά του κατά την εξέταση

- Σε ποια υπηρεσία δύναται ν’ απευθυνθεί σε περίπτωση που εκτιμήσει η διαδικασία που ακολουθήθηκε ή η συμπεριφορά εξεταστών ή εκπαιδευτή κατά την εξέταση του δεν είναι σύμφωνη με τα αναφερόμενα στο προαναφερόμενο έντυπο.

— Προτεινόμενες ρυθμίσεις

Β. Ειδικοί ελιγμοί (δοκιμασίες)

Πίστες

Υλοποίηση της υφιστάμενης νομοθεσίας για διενέργεια των ειδικών ελιγμών σε πίστες. Μέχρι σήμερα δημιουργήθηκαν ή ολοκληρώνονται πανελλαδικά 6 κρατικές πίστες.

Με δεδομένη την αδυναμία κρατικής χρηματοδότησης άλλων τέτοιων εγκαταστάσεων προτείνεται η δυνατότητα ανάπτυξης και από Δήμους και ιδιώτες με προϋποθέσεις.

— Χωροθέτηση περιοχών που δύναται να αναπτυχθούν από τις Υπηρεσίες Μεταφορών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων με κριτήρια την απόσταση από την Πρωτεύουσα ενός Νομού, την εξυπηρέτηση από Μ.Μ.Μ.

— Προδιαγραφές που θα καθοριστούν από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων (απλές και χαμηλού κόστους)

— Αδειοδότηση (ίδρυση και λειτουργία) από Υπηρεσίες Μεταφορών των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων

— Καθορισμός κανόνων λειτουργίας από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων

— Δεσμευτική σύμβαση μεταξύ Νομαρχιακών Υπηρεσιών Μεταφορών και Ιδιώτη ή Δήμου για το ύψος χρηματικού τιμήματος που θα καταβάλλεται για την εξέταση από τον υποψήφιο οδηγό στον ιδιοκτήτη της πίστας (το καθορισμένο ως μέγιστο από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων) καθώς και για τους κανόνες λειτουργίας που οφείλει να τηρεί ο ιδιοκτήτης της πίστας.

— Προτεινόμενες ρυθμίσεις

Διαδικασία εξέτασης των ειδικών ελιγμών σε πίστα

— Ο υποψήφιος θα επιτρέπεται:

Ø να τις πραγματοποιήσει με οποιαδήποτε αυτοκίνητο αντίστοιχης κατηγορίας και προδιαγραφών για την οποία εξετάζεται, εφόσον ο ιδιοκτήτης του οχήματος του το παραχωρεί εγγράφως και αναλαμβάνει την ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη είναι συνέπεια της εξέτασης

Ø χωρίς την παρουσία στην εξέταση του εκπαιδευτή του.

— Στους ειδικούς ελιγμούς στο όχημα κατά την εξέταση θα βρίσκεται μόνο ο υποψήφιος οδηγός του.

— Προϋπόθεση για να εξεταστεί υποψήφιος οδηγός στους ειδικούς ελιγμούς σε Πίστα είναι η βεβαίωση της Σχολής Εκπαίδευσής του ότι παρακολούθησε ανελλιπώς τον ελάχιστο αριθμό απαιτούμενων μαθημάτων και ότι είναι έτοιμος για εξετάσεις απόκτησης της άδειας οδήγησης.

— Επίσης θα επιτρέπεται στις πίστες η εξάσκηση υποψηφίων οδηγών με οποιαδήποτε αυτοκίνητο είτε με τη βοήθεια του εκπαιδευτή του, είτε με τη βοήθεια έμπειρου οδηγού (3 χρόνια δίπλωμα αντίστοιχης κατηγορίας).

— Στην περίπτωση εξάσκησης με μη εκπαιδευτικό όχημα θα πρέπει ο υποψήφιος να φέρει έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη του οχήματος (όπως και για την περίπτωση της εξέτασης) που θα επιτρέπει τη χρήση για το σκοπό της εξάσκησης του αυτοκινήτου και τον έμπειρο οδηγό που θα καθοδηγεί τον υποψήφιο στην πίστα σε περίπτωση που δεν είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης του οχήματος.

— Το τίμημα για εξάσκηση στην πίστα να είναι ελεύθερο.

— Για να ξεκινήσει σε ένα Νομό η εξέταση των ειδικών ελιγμών σε πίστα θα πρέπει αυτή να διαθέτει ικανό αριθμό θέσεων εξέτασης για κάθε δοκιμασία.

— Σε κάθε Νομό θα μπορούν να αδειοδοτηθούν όλες οι πίστες που πληρούν τις απαιτήσεις που τίθενται από το Υπουργείο Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και την Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών (Προδιαγραφές, Κανόνες, Τίμημα, Χωροθέτηση) και να αναπτυχθούν σε δεύτερο στάδιο και σε περιοχές των νέων Δήμων που δημιουργούνται (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

— Για τον έλεγχο της διαφάνειας των εξετάσεων προτείνεται:

Ø Βιντεοσκόπηση εξέτασης.

Ø Μηχανογραφική παρακολούθηση αποτελεσμάτων εξετάσεων (Πίστα, υποψήφιος, εκπαιδευτής, εξεταστές)

— Προτεινόμενες ρυθμίσεις

— Οφέλη από την προτεινόμενη ρύθμιση:

Ø Αποφυγή παρεμβάσεων από τον εκπαιδευτή.

Ø Με τον καθορισμό μικρού τιμήματος που θα καταβάλει ο υποψήφιος για τη χρήση της πίστας, η επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας θα έχει ασήμαντο οικονομικό κόστος εν αντιθέσει με ότι συμβαίνει σήμερα.

Ø Από πλευράς ψυχολογίας του υποψηφίου θα αισθάνεται πιο άνετα και θα μπορεί να αποδώσει καλύτερα γιατί στο αυτοκίνητο θα βρίσκεται μόνος του.

Ø Σε περίπτωση επιτυχίας του, ψυχολογικά αποφορτίζεται (έχει ήδη τελειώσει επιτυχώς τις 2 από τις 3 φάσεις της εξέτασης) και στην 3η φάση πορεία το έργο του είναι ελαφρύτερο.

Ø Καθιστά πιο αξιόπιστη την επόμενη φάση της πορείας γιατί ο υποψήφιος που έχει περάσει τους ειδικούς ελιγμούς, αντικειμενικά έχει δεθεί με τους μηχανισμούς του αυτοκινήτου, τη χρήση τους και τη γεωμετρία του οχήματος.

Ø Το μέτρο εξυπηρετεί πέραν της διαφάνειας , οικονομική ανάπτυξη (επενδύσεις) και θέσεις εργασίας τόσο κατά την κατασκευή όσο και κατά τη λειτουργία των εγκαταστάσεων.

— Προτεινόμενες ρυθμίσεις

Γ. Πορεία

— Η εξέταση στην πορεία γίνεται όπως προβλέπεται παρουσία του εκπαιδευτή και με το εκπαιδευτικό όχημα.

— Οι προβλεπόμενες ελάχιστες ώρες θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης σε Σχολή Εκπαίδευσης Οδηγών να παραμείνουν ως έχουν.

— Με μηχανογραφική εφαρμογή θα παρακολουθούνται τα αποτελέσματα των εξετάσεων. Από την ανάλυση των μηχανογραφημένων αποτελεσμάτων θα μπορούν να συμπεραίνονται στοιχεία σχετικά με την αντικειμενικότητα και την ποιότητα των εξετάσεων.

— Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τη μηχανογραφική εφαρμογή, οι εξεταστές που παρουσιάζουν ακραία αποτελέσματα (επιτυχόντων, απορριφθέντων) σε σχέση με τις μέσες τιμές που παρουσιάζονται πανελλαδικά θα επιτηρούνται από τον εξουσιοδοτημένο από το ΥΥΜκΔ Φορέα Εποπτείας των εξετάσεων.

— Προτεινόμενες ρυθμίσεις

— Ορίζεται Φορέας εποπτείας το ΣΕΕΥΜΕ και δημιουργείται ειδικό Σώμα Επιθεωρητών

— Μηχανογραφική παρακολούθηση και του έργου των επιθεωρητών του Φορέα Εποπτείας

— Καθορισμός διαδικασιών ελέγχου του έργου των εξεταστών και απομάκρυνσής τους από το Σώμα σε περίπτωση κακής εκτέλεσης των καθηκόντων τους.

— Πόθεν έσχες όλων των εξεταστών

— Συνεχής ενημέρωση των οδηγών για αλλαγές στον Κ.Ο.Κ. και για θέματα ασφαλούς και οικολογικής οδήγησης μέσω εντύπων και των Μ.Μ.Ε.

— Μεταφορά της διαδικασίας χορήγησης αδειών οδήγησης και κυκλοφορίας μοτοποδηλάτων από το Υπ. Προστ. του Πολίτη στο ΥΥΜκΔ

— Να εξεταστεί με το Υπ. Παιδείας δια Βίου Μάθησης και Θρη/των, η σύνδεση της οδήγησης ποδηλάτου με την εισαγωγή μαθήματος κυκλοφοριακής Αγωγής σε τάξεις της Α’ βάθμιας και Β’ βάθμιας εκπαίδευσης

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV

Απλοποίηση γραφειοκρατικών διαδικασιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών και την καλύτερη λειτουργία των υπηρεσιών

— Οι αδυναμίες των υφιστάμενων ρυθμίσεων

Ταλαιπωρία των πολιτών που μετά την πρώτη επίσκεψη στην υπηρεσία μεταφορών για την έκδοση του δελτίου εκπαίδευσης υποχρεούνται να την ξανά επισκεφθούν είτε οι ίδιοι είτε με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο άλλες 3 τουλάχιστον φορές μέχρι την παραλαβή της άδειας οδήγησης

Ταλαιπωρία των υπηρεσιών από την αύξηση του έργου τους λόγω των επισκέψεων των πολιτών και της υποχρέωσης ελέγχου των δικαιολογητικών

Αδυναμία διασφάλισης της διαφάνειας της διαδικασίας ορισμού των επιτροπών εξέτασης (περιοχή εξέτασης υποψηφίου)

Δυνατότητα οικονομικής συναλλαγής για τις εξυπηρετήσεις που δέχεται ο πολίτης (υποψήφιος οδηγός) για κάθε επίσκεψη εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου στην υπηρεσία, αλλά και στον ορισμό των επιτροπών (περιοχή εξέτασης)

Καθυστέρηση στη λήψη της άδειας οδήγησης από την υπηρεσία μεταφορών αντί απευθείας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη που την εκτυπώνει

— Προτεινόμενες ρυθμίσεις

— Μείωση σε μια επίσκεψη (από την έναρξη της εκπαίδευσης έως τη χορήγηση της άδειας) του πολίτη στην υπηρεσία μεταφορών με τη βοήθεια μηχανογραφικής εφαρμογής

— Αποστολή ταχυδρομικά απευθείας από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη της άδειας οδήγησης στο δικαιούχο

Άντε και σε καλή μεριά…!

Δεν υπάρχουν σχόλια: