Τετάρτη 6 Απριλίου 2011

Προτάσεις Εκπαιδευτών Οδήγησης για την αναμόρφωση του κλάδου.

Προτάσεις των Εκπαιδευτών Οδήγησης για την αναµόρφωση του θεσµικού πλαισίου της Εκπαίδευσης

Για την εκπαίδευση-εξέταση υποψηφίων οδηγών, την κατάρτιση των Εκπαιδευτών και Εξεταστών, καθώς και τη λειτουργία των Σχολών Οδηγών και των Κέντρων Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών
1. Είναι απαραίτητο να αλλάξει ο τίτλος της ‘’Σχολής Οδηγών’’, σε  ‘’Σχολή Οδήγησης και κυκλοφοριακής αγωγής’’, αφού έτσι δίδεται η ακριβής περιγραφή της επαγγελµατικής ενασχόλησης της Σχολής, ο νέος αυτός τίτλος χρησιµοποιείται σε όλα τα διατάγµατα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τέλος τον τίτλο αυτό χρησιµοποιούν όλα τα Ευρωπαϊκά κράτη.

2. Η χορήγηση ενιαίας άδειας, για Σχολή Οδήγησης και Κέντρο Θεωρητικής Εκπαίδευσης Υποψηφίων Οδηγών, αφού τα δύο αυτά αποτελούν αδιαίρετα καθήκοντα της ειδικότητας και το διαχωρισµό αυτό δεν συναντάµε σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

3. Το άρθρο 5, που αναφέρεται στην εκπαίδευση υποψηφίων Εκπαιδευτών και χορήγησης διπλώµατος επαγγελµατικής κατάρτισης, πρέπει να διαγραφή, αφού ήδη από 9µήνου έχει εγκριθεί το Επαγγελµατικό Περίγραµµα (Π-17) της ειδικότητας, βάσει της ΥΑ 110998/19-4-2006/ΚΥΑ, σύµφωνα µε την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ε (2001) 38/9-3-2001, την Οδηγία  2005/36/ΕΚ/7-9-2005, τους ν.3191/6-11-2003, ν.3369/4-7-2005, Π∆ 38/25-5-2010, ν.3879/21-9-2010.

Στο εν λόγω περίγραµµα περιγράφονται λεπτοµερώς:

• Ο προτεινόµενος τίτλος της ειδικότητας,

• Περιγραφή και σκοπός του επαγγέλµατος,

• Προσόντα εισαγωγής για παρακολούθηση εκπαίδευσης,

• ∆ιάρκεια εκπαίδευσης,

• ∆ιδασκόµενα µαθήµατα,

• Απαραίτητες γνώσεις και δεξιότητες,

• Χρόνος και διαδικασία φοίτησης,

• ∆ιαδικασία εξετάσεων και αξιολόγησης,

• ∆ιαδροµή απόκτησης των πρακτικών γνώσεων

• Πρακτικών εξετάσεων για τη λήψη διπλώµατος Εκπαιδευτή,

• ∆ιαδικασία χορήγησης άδειας άσκησης επαγγέλµατος,

• Επαγγελµατικά καθήκοντα, υποχρεώσεις και δικαιώµατα,

• Επιµόρφωση του Εκπαιδευτή

4. Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, για να αποκτήσουν το δίπλωµα του Εκπαιδευτή και εκείθεν την άδεια άσκησης επαγγέλµατος πρέπει να παρακολουθήσουν πλήρως το πρόγραµµα σπουδών της ειδικότητας.

5. Πτυχιούχοι ΑΕΙ ή ΤΕΙ, µπορούν να διδάσκουν θεωρητικά µαθήµατα σε Σχολή Οδήγησης στο αντικείµενο της ειδικότητάς τους.

6. Τα άρθρο 14, 15, 16, 17 και 18, που αναφέρονται στις κυρώσεις και ποινές των Εκπαιδευτών, έχουν καταργηθεί και πρέπει να αντικατασταθούν από τα άρθρα 1, 2, 3, 4 και 5 της ΥΑ 4905/636/20-10-2008/ΥΜΕ, που ισχύει. Για την εν λόγω ΥΑ 4905 η Οµοσπονδία µας έχει ζητήσει και αναµένει την αναθεώρησή της.

7. Θα πρέπει να ισχύει ο νέος τίτλος της ειδικότητας, σύµφωνα µε το εγκριθέν Επαγγελµατικό Περίγραµµα, που είναι ‘’Εκπαιδευτής Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής’’( και χάριν συντοµίας για το έγγραφο αυτό ‘’Εκπαιδευτής’’ ).

8. Οι έννοιες ‘’∆ίπλωµα Εκπαιδευτή’’ και ‘’Άδεια άσκησης επαγγέλµατος’’, είναι απαραίτητο να διαχωριστούν και αφού διευκρινισθούν να χρησιµοποιούνται ανάλογα.

9. Να ισοτιµηθούν οι τίτλοι σπουδών Εκπαιδευτών προέλευσης ΙΕΚ, µε του προγενέστερους

10. Λαµβανοµένης υπόψη της νέας διοικητικής διαίρεσης της Χώρας, όπου υπήρχαν Νοµαρχιακοί περιορισµοί στην άσκηση των δραστηριοτήτων του Εκπαιδευτή, να αρθεί αυτός ο περιορισµός, ώστε να µπορεί να ασκεί τα καθήκοντά του κατά την εκπαίδευση και σε άλλους τέως νοµούς.

11. Για την ανανέωση της άδειας άσκησης επαγγέλµατος του Εκπαιδευτή ανά 5ετία, να απαιτείται βεβαίωση του οικείου σωµατείου, που θα εκδίδεται µε απόφαση του ∆.Σ..

Επίσης, για τη χορήγηση της εν λόγω εκπαίδευσης να είναι κάτοχος βεβαίωσης παρακολούθησης σεµιναρίων ή εξειδικεύσεων ή ενηµέρωσης από προγράµµατα της Ε.Ε. ή του κράτους, επιδοτούµενα ή χρηµατοδοτούµενα, µε την εποπτεία της Οµοσπονδίας

12. Το εµβαδόν της αίθουσας υποδοχής και γραµµατείας, της Σχολής Οδήγησης, αν ιδιοκτήτης είναι 1-3 Εκπαιδευτές , πρέπει να είναι τουλάχιστον 10 τ.µ., από 4 Εκπαιδευτές και πάνω το ελάχιστο 20 τ.µ..

Η αίθουσα θεωρητικής εκπαίδευσης της Σχολής, ανάλογα µε το εµβαδόν της, να έχει την δυνατότητα να φιλοξενεί αντίστοιχο αριθµό µαθητών, όπως προβλέπεται από το Π∆ 71/1988 άρθρο 7 ‘’Περί εκπαιδευτηρίων’’, όπου το εµβαδόν της αίθουσας θα διαιρείται δια του 2 τµ, που απαιτούνται για τον κάθε µαθητή, για να έχουµε την δύναµη χωρητικότητας. Η δυνατότητα αυτή σε χωρητικότητα µαθητών να αναφέρεται στην άδεια λειτουργίας της Σχολής Οδήγησης.

13. Σύγχρονος ηλεκτρονικός εξοπλισµός εκπαίδευσης Σχολής Οδήγησης, για τη θεωρητική εκπαίδευση, µπορεί να αντικαταστήσει τον µέχρι τώρα συµβατικό ( χάρτες, τοµές, ειδωλοσκόπια, διαφάνειες, slides, κ.λ.π. ).

14. Να επιτρέπεται η συστέγαση µέχρι 4 Εκπαιδευτών, για λόγους οικονοµίας και οµαδοποίησης της θεωρητικής εκπαίδευσης, χωρίς να είναι απαραίτητο να συντάσσονται σε οποιασδήποτε µορφής εταιρεία.

15. Να επιτρέπεται η µεταβίβασή του σε άλλον Εκπαιδευτή, χωρίς τη έκδοση νέων δικαιολογητικών, αλλά µόνο µε αίτηση και τα απαιτούµενα δικαιολογητικά του νέου Εκπαιδευτή και τις ισχύουσες διατάξεις.

16. Εκπαιδευτές που έχουν συµπτύξει εταιρεία οποιασδήποτε µορφής, σε περίπτωση µεταβολής (πρόσθεσης ή αποχώρησης µέλους), να µην απαιτείται η έκδοση νέας άδειας για τη λειτουργία της Σχολής, αλλά έγγραφη ενηµέρωση προς το Πρωτοδικείο για το φάκελο της εταιρείας.

17. Οι άδειες ‘’ίδρυσης’’ και ‘’λειτουργίας’’ Σχολής Οδήγησης, να ενσωµατωθούν για οικονοµία διαδικασιών και χρόνου. 

Β) Υ.Α. 58930/480/15-4-1999, όπως ισχύει

Άρθρο 2 - Γενικές προϋποθέσεις

Παρ. 1, εδαφ. β:

Να διευκρινισθεί ο όρος ‘’µόνιµη κατοικία’’. Η πρότασή µας είναι να µπορεί ο κάθε υποψήφιος να καταθέτει δικαιολογητικά, να εκπαιδεύεται και να εξετάζεται θεωρητικά και πρακτικά, όπου επιθυµεί στην Επικράτεια.

Παρ. 2: Να προστεθεί υποπαράγραφος δ, ώστε ο Εκπαιδευτής ως αναγνωρισµένο νοµικό πρόσωπο να µπορεί να βεβαιώνει το γνήσιο της υπογραφής του υποψηφίου ή του επιθυµούντος οποιαδήποτε συναλλαγή µε την υπηρεσία για θέµατα διπλωµάτων ( νέα διατύπωση της 58823/7964/24-10- 2008/ΥΜΕ/∆ΟΑΠ/Β’ απόφαση).

Πρόταση για νέα παράγραφο

Όλα τα παράβολα τα οποία προβλέπονται για κάθε κατηγορία άδειας να ενσωµατωθούν σε µία πληρωµή και εκείθεν µε κωδικούς να διανέµονται ή να είναι σε έντυπα παράβολα.

Άρθρο 11 – Περιορισµός κατηγοριών

Παρ.1:  Η παρακράτηση του διπλώµατος από ασφαλιστικούς οργανισµούς έχει καταργηθεί σύµφωνα µε το ν.3446 άρθρο 21 παρ.1.

Άρθρο 15 – Γενικές ρυθµίσεις

Παρ. 2, εδαφ. β:

Να διατυπωθεί ως εξής:  ’’Η διάρκεια κάθε ώρας θεωρητικής εκπαίδευσης είναι 45 λεπτά της ώρας. Είναι δυνατή η πραγµατοποίηση το πολύ δύο συνεχόµενων εκπαιδευτικών ωρών, επίσης να µπορούν να πραγµατοποιηθούν έως και 6 εκπαιδευτικές ώρες το24ωρο, για κάθε υποψήφιο, µε την προϋπόθεση ότι δεν θα πραγµατοποιηθεί και πρακτική εκπαίδευση.

Παρ. 3: Στο τέλος της παραγράφου να προστεθεί πρόταση ως ακολούθως, ‘’ Είναι δυνατή, για µια µόνο φορά, η πραγµατοποίηση 4 ωρών πρακτικής εκπαίδευσης εκτός πόλης, µε ενδιάµεσο διάλειµµα 15 λεπτών’’.

Παρ. 6: Να προστεθεί εδάφιο ως ακολούθως:

‘’Αν η δήλωση προέρχεται από νοµικό πρόσωπο ή η θεωρητική εκπαίδευση έχει γίνει σε άλλη Σχολή Οδήγησης, η δήλωση να είναι θεωρηµένη, για το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος διευθυντή σπουδών και να φέρει και τη σφραγίδα της Σχολής, στην σφραγίδα θα φαίνεται ο αριθµός αδείας της Σχολής Οδήγησης’’.

Άρθρο 16 – Θεωρητική εκπαίδευση

Παρ. 1: Να καθιερωθούν ώρες θεωρητικής εκπαίδευσης ως ακολούθως:

Κατ. Α1, Α - Ερωτηµατολόγιο 2….......………………..….……ώρες 12
Κατ. Β – Ερωτηµατολόγιο 1  ………………….....................….….. 28
Κατ. Γ – Ερωτηµατολόγιο 4  …………………..............….……...... 25
Κατ. ∆ – Ερωτηµατολόγιο 5   …………………................…………. 25

Στις κατ. Α, Α1 αν ο υποψήφιος δεν είναι κάτοχος κατ. Β, ώρες 40

Για τους αλλοδαπούς, ξενόγλωσσους Έλληνες, που δεν υπάρχουν εκπαιδευτικά βιβλία στη γλώσσα τους, αγράµµατους, αθίγγανους και άτοµα ειδικών κατηγοριών, να επανέλθουν τα βιβλία θεωρητικής εκπαίδευσης.

Για ειδικές κατηγορίες ΑµεΑ ( κωφάλαλοι, κ.ά.), να προβλέπεται ειδική εκπαίδευση, αν είναι απαραίτητη η παρουσία ειδικού (π.χ. για τους κωφάλαλους), µε την προσθήκη τουλάχιστον 5 ωρών για κάθε κατηγορία άδειας που δικαιούνται, εκτός αν ο Εκπαιδευτής είναι γνώστης της νοηµατικής γλώσσας αποδεδειγµένα.

Επίσης να προστεθούν τουλάχιστον 5 ώρες για κάθε κατηγορία άδειας για τους αγραµµάτους (ή λειτουργικά αγράµµατους) ή δυσλεκτικούς.

Παρ. 2: Να τροποποιηθεί ως ακολούθως:  "Όσοι απορριφθούν στη θεωρητική εξέταση σε οποιοδήποτε από τα ερωτηµατολόγια της παρ. 1 υποχρεούνται, πριν από κάθε επανεξέτασή τους να παρακολουθήσουν εκ νέου µαθήµατα περιληπτικής θεωρητικής εκπαίδευσης, τα οποία είναι κατ’ ελάχιστον δέκα (10), πέντε (5), δέκα (10) και δέκα (10) ώρες αντίστοιχα των περιπτώσεων της παραγράφου 1, καθώς επίσης δέκα (10) ώρες για τους εκπαιδευόµενους ΣΕΣΟ.

Προτάσεις για νέες παραγράφους

1. Στη θεωρητική εκπαίδευση των κατηγοριών Γ και ∆ να προστεθούν µαθήµατα ως ακολούθως:

• Χαρακτηριστικά του συστήµατος µετάδοσης κίνησης για τη βελτιστοποίηση της χρήσης του.

• Τεχνικά χαρακτηριστικά και λειτουργία των οργάνων ασφαλείας µε στόχο τον έλεγχο του οχήµατος, την ελαχιστοποίηση της φθοράς του και την πρόληψη δυσλειτουργιών.

• Βελτιστοποίηση κατανάλωσης καυσίµου.

• Φόρτωση µε τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της ορθής χρήσης του οχήµατος.

• Εξασφάλιση της ασφάλειας και άνεσης των επιβατών.

• Εξασφάλιση φόρτωσης µε τήρηση των κανόνων ασφαλείας και της ορθής χρήσης του οχήµατος.

• Κοινωνικό περιβάλλον των οδικών µεταφορέων και του κανονιστικού του πλαισίου.

• Γνώση του κανονιστικού πλαισίου των µεταφορών εµπορευµάτων.

• Γνώση του κανονιστικού πλαισίου της µεταφοράς επιβατών.

• Ευαισθητοποίηση στους κινδύνους της οδού και τα εργατικά ατυχήµατα.

• Εφαρµογή των κανονιστικών ρυθµίσεων.

• Ικανότητα πρόληψης της εγκληµατικότητας και της διακίνησης λαθροµεταναστών.

• Ικανότητα πρόληψης των φυσικών κινδύνων.

• Συνειδητοποίηση της σηµασίας της φυσικής και πνευµατικής ικανότητας.

• Ικανότητα εκτίµησης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης.

• Συµπεριφορά η οποία θα συµβάλει στην ανάδειξη του γοήτρου της εταιρείας.

• Γνώση του οικονοµικού περιβάλλοντος των οδικών εµπορευµατικών µεταφορών και οργάνωση της αγοράς.

• Γνώση του οικονοµικού περιβάλλοντος της οδικής µεταφοράς επιβατών και οργάνωση της αγοράς.

Στα µαθήµατα αυτά οι κατ’ επάγγελµα οδηγοί επιβατικών και εµπορευµατικών µεταφορών, έχουν την υποχρέωση να ανανεώνουν τις γνώσεις τους κάθε 5 χρόνια, όπως προβλέπεται από την Οδηγία 2003/59/15-7-2003 και από το Π∆ 74/08 του ΥΜΕ, εφαρµογής της εν λόγω Οδηγίας.

2. Να χαρακτηρισθεί η θεωρητική εκπαίδευση στις κατηγορίες Γ και ∆ ως και των υποψηφίων Εκπαιδευτών, ως επαγγελµατική.

3. Τα βιβλία θεωρητικής εκπαίδευσης καθώς και τα ερωτηµατολόγια γραπτών εξετάσεων χρήζουν αναθεωρήσεως.

Άρθρο νέο

Οι Εκπαιδευτές Οδήγησης δεν επιτρέπεται να παρέχουν θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση συνολικά περισσότερες από 14 εκπαιδευτικές ώρες το 24ώρο ( ν.3534/07, άρθρο 15 ).

Εκπαιδευτές εργαζόµενοι σε οργανισµούς, δηµόσιες υπηρεσίες ή λοιπά επαγγέλµατα, σε πλήρες ωράριο, δεν µπορούν να ασκούν επιπρόσθετα και το επάγγελµα του Εκπαιδευτή.

Άρθρο 17 πρακτική εκπαίδευση

Παρ. 1: Να καθιερωθούν ώρες πρακτικής εκπαίδευσης ως ακολούθως :

Κατηγ. Α1, Α ----> ώρες 20 (αν έχει Β, 15 )

Β΄    ‘---->’ 30

Β+Ε ‘---->’ 16  ( δεν απαιτείται αν έχει Γ+Ε ή ∆+Ε )

Γ΄    ‘---->’ 18 ( αν έχει ∆, 12)

Γ+Ε ‘---->’ 20 ( αν έχει ∆, 16)

∆     ‘---->’ 18 (αν έχει Γ, 12)

∆+Ε ‘---->’ 15 (αν έχει Γ+Ε, 4)

Σε περίπτωση απόρριψης κατά την εξέταση, να επαναλαµβάνουν το 30% των απαιτουµένων αρχικά ωρών
Προτάσεις για νέες παραγράφους:

1. Να χαρακτηρισθεί η πρακτική εκπαίδευση στις κατηγορίες Γ, Γ+Ε, ∆, ∆+Ε καθώς και η εκπαίδευση των υποψηφίων Εκπαιδευτών ως επαγγελµατική.

2. Οι εξετάσεις να γίνονται πρωινές ώρες, από ειδικό σώµα εξεταστών, όπως στην Οδηγία 2006/126, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV, προβλέπεται.

3. Οι υποψήφιοι κατά την εκπαίδευση και εξέταση να είναι ασφαλισµένοι, ειδικά για την εντός πίστας εξέταση (σε όλες τις κατηγορίες) ή κατά την εξέταση δικύκλων στην πορεία, την ευθύνη για κάθε αξιόποινο πράξη να έχει ο υποψήφιος.

4. Κατά την πρακτική εξέταση του υποψηφίου δεν γίνεται θεωρητική  εξέταση πριν, κατά τη διάρκεια ή µετά την εξέταση, αφού θεωρητική σύµφωνα µε την νοµοθεσία (Π∆ 19/95) είναι η γραπτή εξέταση.

Άρθρο 18 – Συγκρότηση εξεταστικών επιτροπών

Προτάσεις για νέες παραγράφους

1. Οι υπάλληλοι που θα χρησιµοποιούνται για εξεταστές, είτε δηµιουργηθεί ειδικό σώµα εξεταστών είτε όχι, να πληρούν τις προϋποθέσεις του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ IV της Οδηγίας 2006/126 της Ε.Ε.

2. Οι υπάλληλοι εξεταστές να µη συµµετέχουν σε θεωρητικές ή πρακτικές εξετάσεις, αν έχουν µε τον παριστάµενο Εκπαιδευτή συγγενική σχέση µέχρι τρίτου βαθµού ή κοινωνική σχέση ( κουµπάρος, συµπέθερος κ.λ.π. ). Αυτό θα πρέπει να το δηλώνουν υποβάλλοντας στην αρχή κάθε χρόνου δήλωση του ν. 1599. Σε περίπτωση που καταγγελθεί κάτι τέτοιο να υφίστανται κυρώσεις.

3. Να εξετάζεται από την υπηρεσία, όταν υπάλληλος εξεταστής καταγγέλλεται από αριθµό Εκπαιδευτών ή το Σωµατείο Εκπαιδευτών, για άδικη συµπεριφορά ή άνιση µεταχείριση των εξεταζοµένων.

4. Εάν υπάρχει ειδικό σώµα εξεταστών η κάθε επιτροπή εξετάσεων να εξετάζει µία κατηγορία οχηµάτων, αν δεν υπάρχει ειδικό σώµα εξεταστών οµάδα οχηµάτων (πρώτη οµάδα Α’ ή Α1 και Β’, δεύτερη οµάδα Γ’, ∆’, Γ+Ε’, ∆+Ε’,Β+Ε’)

Άρθρο 19 – θεωρητική (γραπτή) εξέταση

Πρόταση για νέα παράγραφο

Οι απαντήσεις και το αποτέλεσµα κατά τη θεωρητική εξέταση, να αποτυπώνονται στο ∆.Ε.Ε. του υποψήφιου, στο οποίο θα αναφέρεται και η Σχολή Οδήγησης, που προώθησε τον Υποψήφιο.

Άρθρο 20 – Θεωρητική εξέταση αγραµµάτων

Πρόταση για νέα παράγραφο
Να καθορισθεί, ποιος θεωρείται διερµηνέας κωφών (Αυτός που έχει επάρκεια στη νοηµατική γλώσσα )

Άρθρο 22 - Πρακτική εξέταση υποψηφίων οδηγών

Πρόταση για νέες παραγράφους

1. Αφού ο Εκπαιδευτής παρίσταται κατά την πρακτική εξέταση, ως παράγοντας ασφάλειας του οχήµατος και των επιβαινόντων, να αναφέρονται πέραν από τις υποχρεώσεις του και τα δικαιώµατά του. Μετά το πέρας της εξέτασης να προσυπογράφει το ∆.Ε.Ε. και να έχει τη δυνατότητα να διατυπώσει την αντίθεσή του στην τελική απόφαση της επιτροπής, αν αυτό θεωρεί αναγκαίο, διότι έτσι έχει νόηµα η παράστασή του, όσον αφορά την υπεράσπιση των δικαίων του υποψηφίου.

2. Η εκπαίδευση και εξέταση σε αυτοκινητόδροµους ή οδούς ταχείας κυκλοφορίας ή εκτός πόλεων, όπου δεν υπάρχουν τέτοιοι, να είναι υποχρεωτική, ώστε ο υποψήφιος αλλάζοντας όλες τις ταχύτητες του αυτοκινήτου, να γίνει ικανός να οδηγεί µε µεγάλες ταχύτητες και να γνωρίζει τη συµπεριφορά του αυτοκινήτου κάτω από τις συνθήκες αυτές. Να σηµειωθεί ότι µεγάλο ποσοστό των οδικών ατυχηµάτων, εκτός πόλεων, προκαλείται κυρίως, από άγνοια των οδηγών στην οδήγηση µε µεγάλη ταχύτητα.

3. Στους επιτυχόντες της πρακτικής εξέτασης, να χορηγείται βεβαίωση επιτυχίας (προδίπλωµα), µε την οποία θα µπορούν να οδηγούν έως ότου εκδοθεί η κανονική άδεια οδήγησης.

4. Εφόσον η πρακτική εξέταση γίνεται σε πίστα, θα προηγείται η πορεία και θα ακολουθούν οι ελιγµοί στην πίστα. Όποιος αποτύχει στους ελιγµούς θα επαναλαµβάνει την πορεία.

Άρθρο 24 – Προδιαγραφές εκπαιδευτικών οχηµάτων

Προτάσεις

1. Οι προδιαγραφές να είναι αθροιστικές των Π∆ 19/95, Οδηγίας  2006/126, ΥΑ 58930/480/99.

2. Να είναι δυνατή η χρησιµοποίηση κοµµένων τουριστικών λεωφορείων (23 ετών), ως εκπαιδευτικά, που διαθέτουν ABS και AIRCONDITION.

3. Να επιτραπεί η πετρελαιοκίνηση στις πόλεις που απαγορεύεται, όπως σε άλλη οµάδα επαγγελµατιών αυτοκινητιστών.

4. Συστήµατα νέων τεχνολογιών, όπως βοµβητές, κάµερες κ.λ.π., να γίνονται αποδεκτά εφόσον προέρχονται αρχικά από τον κατασκευαστή.

5. Να µην επιτρέπεται η µετατροπή ηµιαυτόµατου δικύκλου σε µη αυτόµατο.

6. Να χορηγούνται αφορολόγητα εκπαιδευτικά οχήµατα στους Εκπαιδευτές.

7. Να καταργηθεί το διπλό ποσό για έλεγχο στα ΚΤΕΟ, των εκπαιδευτικών οχηµάτων.

8. Μέχρι την 30 Σεπτεµβρίου 2013, οπότε θα πρέπει να κυκλοφορούν εκπαιδευτικά οχήµατα µε τις νέες προδιαγραφές, αν παρίσταται ανάγκη να αντικατασταθεί η καρότσα σε επικαθήµενο ή συρόµενο, να µην αντικαθίσταται και η κεφαλή ή το έλκον όχηµα.

9. Η αναγραφή στις άδειες κυκλοφορίας των εκπαιδευτικών οχηµάτων ως "εκπαιδευτικό", έχει ανασταλεί επ’ αόριστο µε την Α22419/1861/27-4-2006/ΥΜΕ/Γ.∆. ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ εγκύκλιο, η εγκύκλιος θα πρέπει να αρθεί οριστικά, αφού εκδόθηκε για να πραγµατοποιηθεί πρόταση της Πανελλήνιας Οµοσπονδίας Ασφαλειών.

10. Η αναγραφή επί των εκπαιδευτικών οχηµάτων διαφηµίσεων να επιτρέπεται, σύµφωνα µε τους κανόνες της αγοράς, χωρίς να επηρεάζεται η ασφάλεια της εκπαίδευσης, από την ορατότητα των υαλοπινάκων.

Άρθρο 25 – Πρακτική εξέταση για Α και Α1

Παρ. 3, εδάφ. 1: Να προστεθεί: ‘’…..ευρεία περιοχή, την οποία οριοθετεί και στην οποία……’’

εδάφ.2: Να προστεθεί:  ‘’…..που ανήκει στην Περιφερειακή αυτοδιοίκηση ή σε σωµατεία Εκπαιδευτών ή σε Εκπαιδευτές, οι οποίες θα ελέγχονται αν πληρούν τις προϋποθέσεις λειτουργίας, τουλάχιστον µία φορά το χρόνο.’’

Άρθρο 27 – Πρακτική εξέταση για Β, Γ, ∆,…
Παρ. 1.ε : Να προστεθεί πρόταση ως ακολούθως:  ‘’….. τότε αυτή µπορεί να συνεχιστεί σε άλλο εκπαιδευτικό όχηµα, του Εκπαιδευτή ή του νοµικού προσώπου που εργάζεται ο Εκπαιδευτής, ή από άλλον Εκπαιδευτή µε το όχηµά του, σηµειώνεται το γεγονός στο ∆.Ε.Ε.….’’.

Άρθρο 28 - ∆ΕΕ Πρόταση για νέα παράγραφο

1. Στο ∆ΕΕ να αναγράφονται ότι:

α. Η θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση είναι υποχρεωτική.

β. Ο αριθµός των υποχρεωτικών ωρών θεωρητικής και πρακτικής εκπαίδευσης.

γ. Η παρουσία του εκπαιδευτή είναι υποχρεωτική.

2. Μετά το πέρας της πρακτικής εξέτασης να υπογράφει το ∆ΕΕ και ο παριστάµενος Εκπαιδευτής, όπου θα έχει τη δυνατότητα να αναφέρει τις πιθανές αντιρρήσεις του, για το αποτέλεσµα της εξέτασης.

3. Να εκδίδεται ∆ΕΕ και κατά την εκπαίδευση των υποψηφίων

Εκπαιδευτών και να ακολουθείται η διαδικασία εντύπων των υποψηφίων οδηγών.

Άρθρο 30 – Υποχρεώσεις εξεταστών

Παρ. 1.γ.δ: Με την είσοδο της εξεταστικής επιτροπής στο όχηµα για την πρακτική εξέταση να ελέγχεται:

1. Αν ο παριστάµενος Εκπαιδευτής είναι ο ιδιοκτήτης της Σχολής ή µέλος εταιρικού εκπαιδευτικού οργανισµού.

2. Αν το όχηµα των εξετάσεων ανήκει στον ιδιοκτήτη της Σχολής ή σε εταιρία εκπαιδευτικού οργανισµού, µε την οποία ο παριστάµενος Εκπαιδευτής πρέπει να έχει συνάψει συµφωνία παροχής υπηρεσιών ή έργου.

3. Αν ο παριστάµενος Εκπαιδευτής έχει ισχύουσα άδεια Εκπαιδευτή και βεβαίωση της οικίας υπηρεσίας Μεταφορών ότι έχει τη δυνατότητα να συµµετέχει στην εξέταση.

4. Αν ο παριστάµενος Εκπαιδευτής δεν είναι ο ιδιοκτήτης της Σχολής, πρέπει να έχει συνάψει µε αυτή συµφωνία παροχής υπηρεσιών ή έργου και ασφαλιστική σχέση, όπως η νοµοθεσία προβλέπει. Τα οχήµατα της συγκεκριµένης Σχολής επιτρέπεται να οδηγούνται κατά την εκπαίδευση και εξέταση, µόνον από τον/τους ιδιοκτήτη/τες της Σχολής και από Εκπαιδευτές που έχουν συνάψει µε αυτή συµφωνία παροχής υπηρεσιών και έργου, καθώς και ασφαλιστική σχέση (παράρτηµα, όπως στα οχήµατα)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΟΜΑ∆Α Α :
(1) …...….Επίσης ο υποψήφιος πρέπει να µπορεί να φορέσει σωστά το κράνος του, να το κουµπώσει, να το ξεκουµπώσει, και να µπορεί να το βγάλει µε ευκολία.

(3) (4) …..Σε κάθε αλλαγή πορείας να ελέγχει και να βγάζει φλας. (6) ….. Με ταχύτητα περίπου 50 χλµ……

(7) .....…..να κατέβει από το όχηµα, να εκτείνει το διπλό πόδι (αν διαθέτει το δίκυκλο), και αφού βεβαιωθεί…….

(10)  Όπως και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ (10) έχουµε σχολιάσει

ΟΜΑ∆Α Γ : (1) …και µε τα φώτα πορείας αναµµένα.

(13) Να διαγραφεί η φράση ‘’βοηθητικά πετάλια’’

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ

ΟΜΑ∆Α Α : (2)  Κατά την οπισθοπορεία, να επιτρέπεται ένα µόνο σταµάτηµα. Επίσης να κινεί ο υποψήφιος το όχηµα µε την όπισθεν παράλληλα µε το πεζοδρόµιο, για 15 τουλάχιστον µέτρα.

(4) Κατά την εκκίνηση ο οδηγός πρώτα ελέγχει και µετά βγάζει φλας.

ΟΜΑ∆Α Γ : (10) ∆εν αναφέρεται πουθενά στον ΚΟΚ ότι η κίνηση στον κόµβο πρέπει να γίνεται στο εσωτερικό της πλατείας, ούτε καν δίδεται ο ορισµός του κυκλικού κόµβου, ως εκ τούτου ο οδηγός πρέπει να εφαρµόζει τη διάταξη του άρθρου 16, παράγραφο 1,του ΚΟΚ. Η κίνηση σε πλατεία είναι µια κυκλική πορεία και πρέπει να γίνεται µε τις διατάξεις της ευθείας κίνησης, αφού πουθενά στον ΚΟΚ δεν καθορίζεται διαφορετικά. Κατά την εντολή εξόδου παίρνει την κανονική του θέση.

(12) Χωρίς να παραβλέπεται η υπερένταση της εξέτασης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV

Η πινακίδα οροφής του εκπαιδευτικού οχήµατος, να µπορεί να είναι και χρώµατος κίτρινου, όπως σε προηγούµενες αποφάσεις προβλέπεται και έχουν κατασκευασθεί σε πολύ µεγάλο ποσοστό τέτοιου χρώµατος.

Γενικές προτάσεις

1. Να συσταθεί οµάδα εργασίας ειδικών εµπειρογνωµόνων και Εκπαιδευτών, για να καθορισθεί η διαδικασία πρακτικής εξέτασης ΑµεΑ µη αρτιµελών.

2. Οι πίστες πρακτικής εξέτασης θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις εκπαίδευσης και ασφάλειας και να διαθέτουν κανονισµό λειτουργίας.

3. Πίστες εξέτασης µπορούν να ιδρύουν και τα σωµατεία Εκπαιδευτών, εταιρικές οµάδες Εκπαιδευτών, καθώς και µεµονωµένοι Εκπαιδευτές. Οι πίστες θα επιθεωρούνται τουλάχιστον µία φορά το χρόνο, αν πληρούν τις προβλεπόµενες εκπαιδευτικές προϋποθέσεις και τους κανόνες ασφαλείας.

4. Οι διαδικασίες στο µνηµόνιο πρακτικής εξέτασης του ∆ΕΕ, να αποτελούν ενιαία οµάδα, θα πρέπει δε να απορρίπτεται:

α. Όποιος επαναλαµβάνει το ίδιο λάθος για δεύτερη φορά.

β. Σε αιτιολογηµένη επέµβαση του παριστάµενου Εκπαιδευτή ( π.χ. σε περίπτωση παραβίασης στοπ ή προτεραιότητας, κ.λ.π. ).

5. Πιστεύουµε ότι τα πιο πάνω δύο διατάγµατα (208 και 58930 µαζί µε το Π∆ 19), είναι δυνατό να αποτελέσουν ενιαίο κωδικοποιηµένο κείµενο διατάγµατος, που να είναι περισσότερο προσβάσιµο, προσδόκιµο και εύχρηστο.
6. Τις πιο πάνω προτάσεις µας έχουµε υποβάλλει µε το µε αριθ. πρωτ. 41/16-2-2011 έγγραφό µας και στη Γ.∆.Ο.Α./ΥΠΥΜΕ∆Ι.  ΣΧΕΤ. : α. Αριθ. Πρωτ. Οικ.14180/1307/23-3-2011/ΥΠΥΜΕ∆Ι/Γ∆ΕΟΑ

β. Επαγγελµατικό Περίγραµµα του Εκπαιδευτή Οδήγησης και Κυκλοφοριακής Αγωγής (Π-17)


ΠΟΕΟ

Δεν υπάρχουν σχόλια: