Σάββατο 29 Σεπτεμβρίου 2012

EE Για την άδεια οδήγησης

Η Οδηγία 2006/126/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006 , για την άδεια οδήγησης

ΣΥΝΟΨΗ

Με την παρούσα οδηγία αναδιατυπώνεται η οδηγία 91/439/ΕΟΚ – η οποία καταργείται – και ενσωματώνονται οι τροποποιήσεις που είχαν επέλθει στις οδηγίες 94/72/ΕΚ, 96/47/ΕΚ, 97/26/EΚ, 2000/56/ΕΚ και 2003/59/ΕΚ.
Επί της ουσίας, εισάγονται επίσης στο κείμενο τροποποιήσεις με βάση τους κάτωθι στόχους :
 • περιορισμός των δυνατοτήτων απάτης: με την οδηγία αντικαθίσταται το υπόδειγμα χάρτινης άδειας οδήγησης από υπόδειγμα σε μορφή πλαστικής κάρτας. Οι χάρτινες άδειες οδήγησης δεν χρειάζεται να αντικατασταθούν αλλά θα παύσουν να εκδίδονται από την ημερομηνία έναρξης εφαρμογής της νέας νομοθεσίας. Οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) που το επιθυμούν μπορούν να ενσωματώσουν στη νέα άδεια οδήγησης μικροκύκλωμα, το οποίο θα περιέχει τις πληροφορίες που είναι τυπωμένες στην κάρτα·
 • εξασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών: οι κάτοχοι της άδειας οδήγησης θα διατηρήσουν τα κεκτημένα δικαιώματά τους, με την τακτική ανανέωσής της όμως θα περιορισθούν οι δυνατότητες απάτης διότι θα επιτραπεί η επικαιροποίηση των στοιχείων προστασίας όλων των αδειών, καθώς και της φωτογραφίας του κατόχου. Όλες οι άδειες θα έχουν δεδομένη διάρκεια ισχύος και θα ισχύουν άνευ όρων σε όλες τις χώρες της ΕΕ.
  Όλες οι νέες άδειες των κατηγοριών A (μοτοσικλέτες) και B (οχήματα) που θα εκδοθούν μετά την έναρξη ισχύος της οδηγίας θα έχουν κατ’ αρχήν 10ετή διάρκεια ισχύος (οι χώρες της ΕΕ δύνανται να επιλέξουν διάρκεια διοικητικής ισχύος έως 15 έτη). Όλες οι νέες άδειες των κατηγοριών Γ (φορτηγά) και D (λεωφορεία/πούλμαν) θα έχουν 5ετή διάρκεια ισχύος·
 • βελτίωση της οδικής ασφάλειας: στο νομοθέτημα εισάγεται νέα κατηγορία άδειας οδήγησης για μοτοποδήλατα και εναρμονίζεται η συχνότητα των ιατρικών εξετάσεων για τους επαγγελματίες οδηγούς. Καθιερώνονται επίσης ελάχιστες απαιτήσεις για τα αρχικά προσόντα και την εκπαίδευση των εξεταστών της άδειας οδήγησης.
Η παρούσα οδηγία περιλαμβάνει βασικά στοιχεία υφιστάμενων κειμένων :
Οι χώρες της ΕΕ καθιερώνουν άδειες οδήγησης με βάση το υπόδειγμα της ΕΕ. Οι άδειες που εκδίδουν οι χώρες της ΕΕ αναγνωρίζονται αμοιβαία. Στην πρώτη σελίδα της αδείας αναγράφεται το διακριτικό σήμα της χώρας.
Η άδεια οδήγησης μπορεί να επιτρέπει την οδήγηση οχημάτων που ανήκουν στις εξής κατηγορίες:
 • κατηγορία Α - μοτοσικλέτες έως 750 kg,
 • κατηγορία Β - οχήματα έως 3.500 kg ή τροχόσπιτα έως 4.250 kg,
 • κατηγορία Β+Ε - οχήματα της κατηγορίας Β με ρυμουλκούμενο όχημα,
 • κατηγορία Γ – οχήματα άνω των 3.500 kg,
 • κατηγορία Γ+Ε - οχήματα Γ με ρυμουλκούμενο όχημα,
 • κατηγορία Δ - οχήματα με περισσότερες από οκτώ θέσεις καθήμενων
 • κατηγορία Δ+Ε - οχήματα της κατηγορίας Δ με ρυμουλκούμενο όχημα.
Προβλέπεται η δυνατότητα χορήγησης ειδικής άδειας οδήγησης για ορισμένες κατηγορίες ανάλογα με το μέγιστο κυλινδρισμό και την μέγιστη ισχύ σε KW (kilowatt).
Στην άδεια οδήγησης αναφέρονται οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο οδηγός επιτρέπεται να οδηγεί. Εάν για λόγους φυσικής αναπηρίας, επιτρέπεται η οδήγηση αποκλειστικά ορισμένων τύπων οχημάτων ή κατάλληλα προσαρμοσμένων οχημάτων, τότε αυτό πρέπει να αναγράφεται στην άδεια οδήγησης με ειδικό κωδικό.
Η άδεια οδήγησης χορηγείται επίσης υπό τους εξής όρους: άδεια οδήγησης για τις κατηγορίες Γ ή Δ χορηγείται αποκλειστικά στους οδηγούς που ήδη διαθέτουν άδεια οδήγησης για την κατηγορία Β, ενώ η άδεια οδήγησης για τις κατηγορίες Β+Ε, Γ+Ε, Δ+Ε χορηγείται αποκλειστικά σε οδηγούς που ήδη διαθέτουν αντιστοίχως άδειες οδήγησης για τις κατηγορίες Β, Γ ή Δ.
Η απαιτούμενη ελάχιστη ηλικία για τη χορήγηση άδειας οδήγησης έχει ως εξής: ηλικία 16 ετών για τις κατηγορίες Α1 (ελαφρές μοτοσικλέτες) και Β1 για μηχανοκίνητα τρίκυκλα και τετράτροχα, ηλικία 18 ετών για τις κατηγορίες Α, Β, Β+Ε, Γ, Γ+Ε και ηλικία 21 ετών για τις κατηγορίες Δ, Δ+Ε. Ωστόσο, οι χώρες της ΕΕ δύνανται να αυξήσουν ή να μειώσουν το κατώτατο όριο ηλικίας, μέσα σε συγκεκριμένα όρια, για ορισμένες κατηγορίες.
Οι χώρες της ΕΕ εξασφαλίζουν ότι οι μελλοντικοί οδηγοί διαθέτουν όντως τις γνώσεις, τις ικανότητες και τις συμπεριφορές που συνδέονται με την οδήγηση μηχανοκίνητου οχήματος. Σε γενικές γραμμές, η εν προκειμένω εξέταση πρέπει να περιλαμβάνει:
 • εξέταση γνώσεων και
 • εξέταση ικανότητας και συμπεριφοράς.
Οδηγία 2006/126/ΕΚ 
Οδηγία 2009/113/EK 
Οι διαδοχικές τροποποιήσεις και διορθώσεις στην οδηγία 2006/126/EΚ έχουν ενσωματωθεί στο βασικό κείμενο. Αυτή η ενοποιημένη εκδοχή έχει μόνο αξία τεκμηρίωσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: