Παρασκευή 6 Μαΐου 2011

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία – Ε.Σ.Α.μεΑ.

 ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ: Με δεδομένο ότι οι αδυναμίες που περιγράφηκαν παραπάνω για τις σχολές εκπαίδευσης ισχύουν ακριβώς και για τα εξεταστικά κέντρα και τους εξεταστές, η Ε.Σ.Α.μεΑ. προτείνει τη συμπερίληψη στις «προτεινόμενες ρυθμίσεις» της παρούσας ενότητας των εξής:

•Της εκπαίδευσης/επιμόρφωσης των εξεταστών, αλλά και των ιατρών των Δ.Ι.Ε. και των ειδικών Επιθεωρητών, σε θέματα που αφορούν στα άτομα με αναπηρία, τις ανάγκες αυτών και τον τρόπο συναλλαγής με αυτά.

•Της καθιέρωσης χρήσης από κωφά και βαρήκοα άτομα διερμηνέα της Ελληνικής Νοηματικής γλώσσας – εφόσον το επιθυμούν – κατά την εξέταση των θεωρητικών θεμάτων για την απόκτηση της άδειας οδήγησης. Η ιδιότητα του διερμηνέα θα αποδεικνύεται από σχετικό δελτίο του Συλλόγου Διερμηνέων Ε.Ν.Γ. ή με σχετική βεβαίωση της Ομοσπονδίας Κωφών Ελλάδος (ΟΜ.Κ.Ε.).

•Της πρόβλεψης ενημέρωσης των οδηγών π.χ. για αλλαγές του Κ.Ο.Κ. κ.λπ. με μορφές προσβάσιμες σε αυτούς (προσβάσιμες ιστοσελίδες, DVD με διερμηνεία στη νοηματική κ.λπ.)

•Της τροποποίησης της ισχύουσας νομοθεσίας ώστε και για τα κωφά και βαρήκοα άτομα να ισχύουν ακριβώς οι ίδιες διατάξεις με αυτές που ισχύουν για τους λοιπούς πολίτες – όπως συμβαίνει σε όλες τις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης – με τρόπο ώστε κατ’ εξαίρεση να επιτρέπεται ν’ αποκτούν οι κωφοί και βαρήκοοι άδεια οδήγησης των κατηγοριών Α΄ ή Β΄ και Γ΄ ή των υποκατηγοριών Α1 ή Β1 και ΕΒ με τις εξής επιπλέον προϋποθέσεις:

- αα. Η ιατρική εξέταση για την απόκτηση άδειας οδήγησης θα διενεργηθεί από τη Δ.Ι.Ε. για τη διαπίστωση μόνο της κώφωσης.

- ββ. Επιπλέον των ανωτέρω είναι υποχρεωτική και η πρωτοβάθμια ιατρική εξέταση από παθολόγο και οφθαλμίατρο.

- γγ. Η άδεια χορηγείται και ισχύει μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας τους και εφόσον δε συντρέχουν άλλοι παθολογικοί λόγοι.

και να παρατείνεται η ισχύς των αδειών οδήγησης αυτών που έχουν χορηγηθεί με προγενέστερες διατάξεις μέχρι το 65ο έτος της ηλικίας τους.

•Της επιμήκυνσης – στην περίπτωση σταθεροποίησης της υγείας τους – της περιόδου επανεξέτασης των οδηγών με αναπηρία, που λόγω της πάθησής τους αναγκάζονται να δίνουν εξετάσεις κάθε δύο ή τρία χρόνια, καταβάλλοντας κάθε φορά παράβολα, χαρτόσημα κ.λπ. ως να εκδίδεται για πρώτη φορά δίπλωμα οδήγησης, κατά 1 ή 2 χρόνια κατά την κρίση ιατρού της αντίστοιχης υπηρεσίας του ΗΝΙΟΧΟΥ και την απαλλαγή από την καταβολή ή έστω την καταβολή μειωμένων παραβόλων, τελών κ.λπ. σε κάθε επανεξέταση ατόμου με αναπηρία.

Δεν υπάρχουν σχόλια: