Κυριακή 8 Μαΐου 2011

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΟΔΗΓΩΝ
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ & ΔΙΚΥΚΛΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ
ΒΟΥΛΓΑΡΟΚΤΟΝΟΥ 42 - ΤΚ 65403 ΚΑΒΑΛΑ
ΚΙΝ.:  6932405562
ΤΗΛ.: 2510244939

ΚΑΒΑΛΑ 6 ΜΑΙΟΥ 2011

ΠΡΟΣ. Διυπουργική Επιτροπή  Οδικής Ασφάλειας

ΘΕΜΑ. Πρόταση για την αναμόρφωση θεσμικού πλαισίου χορήγησης άδειας οδήγησης υποψηφίων οδηγών.( ΠΙΣΤΕΣ)

Σε απάντηση των προτάσεων σας, στην ενότητα , προτεινόμενες ρυθμίσεις για την διαδικασία εξέτασης των ειδικών ελιγμών στις πίστες μετά την έκδοση τις Υ.Α. 7791/989/ 01-04-2010 επισημαίνουμε τα εξής.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Α) άρθρο 22 παρ. 1 εδάφιον γ Υ.Α.58930/480/1999 Απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών . Να προστεθεί η φράση. <>.

Να εκδοθεί εγκύκλιος, ότι κατά την φάση των πρακτικών εξετάσεων, εντός των ειδικών εξεταστικών πάρκων (πίστες), όπως ορίζονται στο άρθρο 26 παρ.7 εδάφιον β΄ της Υ.Α. 58930/480/1999 Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών <> δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη (ποινική ή αστική) ο εκπαιδευτής.

Β1) άρθρο 7 παρ. 3 εδάφιον β΄Π. Δ. 19/1995 προσαρμογή προς την ΟΔΓ 91/439/ΕΟΚ. Να γίνει η ακόλουθη προσθήκη. <>.

<<Κατά την πρακτική εξέταση ο εξεταζόμενος συνοδεύεται υποχρεωτικά από τον εκπαιδευτή υποψηφίων οδηγών , πλην της περίπτωσης άρθρου 26 παρ. 7 εδάφιον β΄της Υ.Α. 59830/480/1999 Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών στα ειδικά εξεταστικά πάρκα (πίστες).

Β2) άρθρο 7 παρ. 4 Π.Δ. 19/1995 προσαρμογή προς την ΟΔΓ 91/439.ΕΟΚ. Να προστεθεί η φράση .<>.

Να εκδοθεί εγκύκλιος, ότι κατά τη φάση των πρακτικών εξετάσεων ( στα ειδικά εξεταστικά πάρκα (πίστες ) όπως ορίζονται στο άρθρο 26 παρ .7 εδάφιον β΄της Υ.Α 58930/480/1999 Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών <>δεν έχει οποιαδήποτε ευθύνη (ποινική η αστική) ο εκπαιδευτής.

Γ1) άρθρο 94 παρ.3 εδάφιον α΄Ν.2696\1999(ΚΟΚ). Να εκδοθεί εγκύκλιος ή ερμηνευτική διάταξη για την λέξη <>, στη φράση <> , ότι αφορά και τις περιπτώσεις που ο εκπαιδευόμενος οδηγός βρίσκεται στη θέση του οδηγού στο εκπαιδευτικό αυτοκίνητο , χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή , κατά την φάση των πρακτικών εξετάσεων του άρθρου 26 παρ. 7 εδάφιον β της Υ.Α. 58930/480/1999 Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών (βλ. ερμηνεία ΚΟΚ από τον Αθανάσιο Κρητικό Αθήνα 2009 σελ. 726).

Γ2) άρθρο 99 παρ. 1 Ν 2696/1999(ΚΟΚ). Να εκδοθεί εγκύκλιος ή ερμηνευτική διάταξη , ότι η απαγόρευση της παραχώρησης της οδήγησης δεν ισχύει κατά τη φάση των πρακτικών εξετάσεων εντός των ειδικών εξεταστικών πάρκων (πίστες ) του άρθρου 26 παρ. 7 εδάφιον β΄της Υ.Α. 59830/480/1999 Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Γ3) άρθρο 13 παρ.3 εδάφιον β Ν. 2696/1999 (ΚΟΚ). Να εκδοθεί εγκύκλιος η ερμηνευτική διάταξη, ότι <>, όταν ευρίσκεται εντός του οχήματος και ο εκπαιδευτής και ότι η διάταξη αυτή δεν ισχύει κατά την φάση των πρακτικών εξετάσεων του άρθρου 26 παρ. 7 εδάφιον β΄της Υ.Α. 58930/480/1999 Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών.

Δ) άρθρο 6β εδάφιον α΄Ν 489/1976, όπως προστέθηκε με το άρθρο 4 του Ν 3557/2007. Να υπάρξει νομοθετική ρύθμιση της κατ΄ εξαίρεση ασφάλισης για ζημιές που προκαλούνται απο εκπαιδευόμενο οδηγό , κατά τη φάση των πρακτικών εξετάσεων εντός των ειδικών εξεταστικών πάρκων (πίστες) που ορίζονται στο άρθρο 26 παρ. 7 εδάφιον β΄της Υ.Α. 59830/480/1999 Απόφασης του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών, με το ίδιο επασφάλιστρο που ισχύει με την παρουσία του εκπαιδευτού για όλα τα οχήματα .

Έτσι η εφαρμογή του νέου τρόπου εξέτασης, χωρίς την παρουσία του εκπαιδευτή στην ειδική πίστα περικλείει άμεσα τον κίνδυνο αστικής κάλυψης των Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών αφού σε περίπτωση που συμβεί οποιαδήποτε σωματική βλάβη ή θάνατος , οι ασφαλιστικές εταιρείες θα στραφούν αναγωγικά εναντίον των εκπαιδευτών , αξιώνοντας κάθε χρηματικό ποσό που θα καταβάλλουν σε τρίτους .Παράλληλα δε, οι ιδιοκτήτες και κάτοχοι των αυτοκίνητων , θα διωχθούν ποινικά , σύμφωνα με το άρθρο 12 ν.489/1976. ΄

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ (1) Μέχρι σήμερα έχουν παραχωρηθεί προς χρήση τρεις μόνο πίστες σε όλη την επικράτεια. Το μέτρο αυτό δεν είναι δυνατόν να εφαρμοστεί σε τρεις μόνο νομούς της χώρας διότι αυτό έχει δημιουργήσει άλλα προβλήματα όπως μετακίνηση υποψηφίων στους όμορους νομούς όπου ισχύει το παλαιό καθεστώς εξέτασης και διαφορετική διαδικασία εξέτασης για την απόκτηση άδειας οδήγησης ανά την επικράτεια. Δεδομένων των ανωτέρω προτεινόμενων ρυθμίσεων και μέχρι την ίδρυση ιδιωτικών πάρκων (πίστες) σε όλη την επικράτεια και την χρήση ηλεκτρονικού συστήματος αυτόματης εξαγωγής και καταγραφής του αποτελέσματος της εξέτασης στις πίστες., υπάρχει περίπτωση μείζονος ή ελάσσονος ατυχήματος κατά τη διάρκεια της εξέτασης από τον υποψήφιο οδηγό προς τους εξεταστές οι οποίοι αναγκάζονται να ακολουθούν το όχημα το οποίο εξετάζεται ο υποψήφιος οδηγός για να έχουν άμεση οπτική επαφή για την ορθή και αντικειμενική απόφαση του αποτελέσματος της εξέτασης

ΠΡΟΤΑΣΗ (2) Ζητάμε την αναστολή της απόφασης προσωρινά όσον αφορά την εξέταση στους τρείς νομούς εντός των πιστών μέχρις ότου γίνει αναμόρφωση του θεσμικού πλαισίου για την εξέταση των υποψηφίων οδηγών στις πίστες μέχρι να ολοκληρωθούν και οι ιδιωτικές πίστες ανά την επικράτεια.

Ο Πρόεδρος
Λυμπεράκης Γεώργιος

Δεν υπάρχουν σχόλια: